Archive for Mayıs 2014

TRANSFER:ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile HUGIN POS CİHAZI ARASINDA VERİ TRANSFERİ

Süpermarket, benzin istasyonu, market ve çeşitli sektörlerde perakende satış yapan
mağaza/market gibi işletmelerde kullanılan Hugin-Pos cihazı ile ETA programları arasında veri
alışverişi yapılabilir. Bu sayede stok takibi, muhasebe işlemlerini ve tahsilat işlemlerini ETA
programları üzerinden takip edilebilir. Bu işlemler ETA:Transfer modülü içerisinde bulunan Pos
Bağlantısı bölümünden yapılır.
Hugin Pos ile veri alışverişi için herhangi bir ara programa ihtiyaç yoktur. Hugin Pos cihazının
temel tanımlamaları Hugin Ofis programı ile yapılabilir. Bu tanımlar logo tanımları, kdv kısım
tanımları, kredi kartı tanımları şeklinde özetlenebilir.

Yapılabilecek işlemler
· ETA’da oluşturulan stok kartları aktarabilir.
· Gün içerisinde fiyatı değişen ürünler aktarılabilir.
· Gün içerisinde tanımlanan yeni stok kartları aktarılabilir.
· Pos cihazında oluşan günlük satışlar ETA:Fatura modülüne fatura olarak aktarılabilir ve
istenirse transfer sırasında muhasebe fişlerinin oluşturulması sağlanabilir.
· Hugin Pos’ta yapılan satışların tahsilat bilgileri yani nakit ve kredi kartı tahsilatları Kasa
ve Banka modülleri aracılığı ile takip edilebilir.
Yapılacak İşlemler
1. KDV Kısım Numaralarının Ayarlanması
Programdaki KDV kısım numaraları, Hugin Pos cihazındaki KDV Departman numaralarına göre
ayarlanmalıdır. Bu işlem için Sistem Yönetimi bölümünde Ortak Tanımlar / Vergi Tanımları /
Stok KDV Kısım tanımları bölümüne Ekran 1’de görüldüğü gibi girilir.

TR-HUGO-1

 

Ekran 1 : Ortak Tanımlar Ekranı
KDV kısım numaraları Pos cihazındaki KDV departman numaralarına göre tanımlandıktan sonra
F2-Kaydet butonu ile bu bölüm kayıt edilir. Aşağıda Ekran 2 ve 3’te Hugin Pos ve ETA’daki
KDV tanımları görülüyor.
Hugin Pos Programından Görülen KDV Kısım Tanımları

TR-HUGO-2

 

Ekran 2 : Hugin KDV Kısım Tanımları Ekranı

Sistem Yönetiminden Tanımlanan KDV Kısım Tanımları
TR-HUGO-3

Ekran 3 : ETA KDV Kısım Tanımları Ekranı

2. Stok Kartlarının Tanımlanması
a. Barkodlu ürünler için stok kartlarının tanımlanması
· Stok kodu ve cinsi tanımlanır. Stok kodu altı karakter ve nümerik olmalıdır.
· Fiyat bilgileri bölümünden satış fiyatı tanımlanır.
· Birim bilgisi Ekran 4’te görüldüğü gibi tanımlanır.

TR-HUGO-4

Ekran 4 : Stok Kartı Tanımlama Ekranı

· Stok kartı Ek bilgiler sayfasında KDV Kısım No Ekran 5’te görüldüğü gibi tanımlanır.
(Daha önce Sistem Yönetiminden tanımlanmış olan KDV kısım numaraları seçilir.)

TR-HUGO-5

Ekran 5 : Ek Bilgiler Ekranı
· Stok kartı Bağlantılar sayfasında, muhasebe ile entegre çalışılacak ise entegrasyon
tanımı yapılır.
· Barkod kodları sahasına ürünün barkod bilgileri Ekran 6’da görüldüğü gibi girilir.

TR-HUGO-6

Ekran 6 : Bağlantılar Ekranı

b. Tartılı ürünler için stok kartlarının tanımlanması
· Stok kodu 6 karakter ve nümerik olarak tanımlanır.
· Özel Kod 2’ye E değeri Ekran 7’de görüldüğü gibi yazılır. (Bu stok kartının tartılı ürün
olduğunun belirtilmesi için.)

TR-HUGO-7

Ekran 7 : Stok Kartı Tanımlama Ekranı
· Ekran 8’de görülen Bağlantılar sekmesinden barkod kodu 7 karakter girilmelidir. 27-28-
29 gibi tartılı olduğunu belirten değerlerle başlar. Sonraki beş karakter tartılı ürünün
kodudur.
TR-HUGO-8

Ekran 8 : Bağlantılar Ekranı
3. Stok Kartlarının Hugin Pos’a Transferi
Transfer modülü Pos Bağlantısı / Stok Kart Transferi bölümüne Ekran 9’da görüldüğü gibi
girilir.
yıl-ver-beyan1

Ekran 9 : Dosya Transferi Ekranı
Ekran 10’da görülen bu bölüme girildikten sonra;

Pos Tipi                          : 5-Hugin Pos seçilir.

Fiyat No                         : Pos’a aktarılacak fiyat bilgisinin numarası seçilir.

Depo Kodu                     : Boş bırakılır.
Barkod No                     : Hugin Pos’a aktarılacak barkod sıra numarası yazılır.
Kasa Sayısı                   : Mağazadaki kasa sayısı yazılır.
Set Tipi                         : 2-WINDOWS seçilir.
Transfer dosya adı         : Stok ürün dosyasının yolu ve adı yazılır.
Mesaj dosya oluş. Dizin : Mesaj dosyasının yolu yazılır.
Dosya adı                     : Mesaj dosyasının adı yazılır.

TR-HUGO-11

Ekran 10 : Stok Kartlarının POS Dosyasına Transfer İşlemi Ekranı
Tanımlamalar yapıldıktan sonra F2-İşlem butonu ile stok kartlarının aktarımı gerçekleştirilir.
Ekran 11’de ETA’dan stok kartları aktarıldıktan sonra Hugin Ofis programında stok kartları
görülüyor.
Hugin Ofis Programında ETA’dan Aktarılan Stok Kartlarının Görünümü

TR-HUGO-12

Ekran 11 : ETA’dan Aktarılan Stok kartları Ekranı

4. Hugin Pos’ta oluşan günlük satışların ETA’ya transferi
Pos cihazından yapılan satışlar Transfer modülünde Pos Bağlantısı / Fatura Transferi
bölümünden ETA’ya aktarılır. Aktarım sırasında bu bölümde aşağıdaki anlatılan ve Ekran 12
ve 13’te görülen parametreler seçilir.
Sayfa 1’deki Parametreler

TR-HUGO-13

Ekran 12 : Sayfa 1 Parametreleri Ekranı
Mükerrer Fatura Kontrolü: Bu parametre aynı fatura ve fiş nolu hareketin ikinci kez
aktarılıp aktarılmayacağını kontrol eder.
Muhasebe Bağlantısı: Transfer edilen günlük satışların muhasebeye aktarılacağı bu
parametre ile belirlenir.

Muh. Satırlarını Birleştir: Bu parametre muhasebeye fiş oluşturulurken hesap kodu aynı
olan satırların birleşip birleşmeyeceğini belirler.
Kdv Dahil: Kdv dahil veya hariç olduğu bu parametre ile belirlenir.
Kasa Bağlantısı: Kasa bağlantısı yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir.
Tahsilat Bilgilerini İşle : Bu parametre işaretlenir ise kapalı faturalara ait bilgiler, Sayfa
-2 de belirlenen tahsilat detaylarına göre kasa ve banka modüllerine işlenir. Nakit satışlar
kasa modülüne aktarılır. Kredi kartı ile yapılan satışlar ise banka modülüne aktarılır.
Pos Tipi: 5-HuginPos seçilir
Transfer Dosya Adı: Hugin Posta oluşan günlük hareket dosyasının yolu ve adı belirtilir.
Örnekte ; C:\POSGENEL\HR230311.001 şeklinde

Sayfa 2’deki Parametreler
TR-HUGO-14

Ekran 13 : Sayfa 2 Parametreleri Ekranı

Oluşturulacak Fiş Bilgileri
Fatura Fiş Tipi : İşlenecek fatura fiş tipi seçilir
Depo Kodu : Hareketlerin işleneceği depo seçilir.
Satıcı/Plasiyer Kodu : Fişlere islenecek satıcı kodu seçilir.
İşyeri Kodu : İşyeri kodu var ise yazılır.
Masraf Merkezi Kodu : Masraf merkezi var ise yazılır.
Fiş Ö.K.1 : Fişlere yazılacak özel kod belirtilir.
Fiş Ö.K.2 : Fişlere yazılacak özel kod belirtilir.
Fiş Ö.K.3 : Fişlere yazılacak özel kod belirtilir.
Kasa Bil.Açk.Aktar. :Kasiyer numarasını fiş açıklamalarından hangi açıklamaya
işlenecekse seçilir.

Oluşturulacak Muhasebe Fiş Bilgileri
Fiş Ö.K.1 : Muhasebe fişlerine yazılacak özel kod belirtilir.
Fiş Ö.K.2 : Muhasebe fişlerine yazılacak özel kod belirtilir.
Fiş Ö.K.3 : Muhasebe fişlerine yazılacak özel kod belirtilir.
Oluşturulacak Kasa Fiş Bilgileri Tahsilat Detayı Yoksa
Eğer Sayfa 1’de bulunan Tahsilat Bilgilerini İşle parametresi işaretli değil ve Kasa
Bağlantısı parametresi işaretli ise bu bölümde oluşturulacak kasa fişinde kullanılacak
kasa kodu bilgisi belirtilir.

Tahsilat Bilgileri
Pos cihazında yapılan satışlara istinaden yapılan nakit, kredi kartı, yemek fişleri gibi
tahsilatların kasa ve banka modüllerine aktarılabilmesi için bu bölümdeki bilgiler
tanımlanır.
Pos Ödeme Tipi : Posun oluşturduğu hareket dosyasındaki ödeme tipi yazılır. NAK ve
KRD şeklinde. Nakit ve Kredi kartı tahsilatını ifade eder.
Pos Ödeme Kredi Tuş Numarası: Posun oluşturduğu hareket dosyasındaki ödeme tuş
numarası yazılır. Yapılan kredi kartı tahsilatının türüne göre pos cihazında tanımlanan
numara bu bölüme yazılır. Ekran 14’te Hugin Ofis programından tanımlanan kredi kartı
bilgileri görülüyor. Ekran 13’te görüldüğü gibi Word için belirlenen 3 değeri bu bölüme
tanımlanmış.
TR-HUGO-15

Ekran 14 : Hugin Kredi Kartı Bilgileri Ekranı

Tahsilat Ödeme No: Şirket bilgileri /Kart tanımları /Ödeme tip tanımlarındaki tiplerin sıra
numaraları, pos cihazından gelen tahsilat tiplerine göre bu bölüme tanımlanır. Örneğin
Ekran 15’te işaretlenen nakit ve kredi kartı kodunun sıra numarası bu bölümde karşılık
gelen yerlere tanımlanır. NAK için 1, KRD için 6 şeklinde.

TR-HUGO-16

Ekran 15 : Ödeme Tip Tanımları Ekranı
Tahsilat Kart Tipi : Nakit ise kasa, kredi kartı ise banka kartı seçilir.
Tahsilat Kart Kodu: Nakit ise kasa, kredi kartı ise banka kart kodu seçilir.
Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra F2-İşlem butonu ile Hugin Pos cihazında yapılan
satışlar ETA’ya aktarılır.

 

 

 

 

TRANSFER:EXCEL’DEN ETA’YA FATURA TRANSFER İŞLEMİ

Excel tablosunda oluşturulmuş olan fatura bilgileri Transfer modülü aracılığı ile ETA
programımıza fatura olarak tranfer edilebilir. Bu transfer sonucunda ilgili modüllere de
bağlantılar (Stok, Cari, Muhasebe, vb.) otomatik olarak yapılmış olur.
Uygulama için İşlem Adımları
1- Fatura Oluşturulacak Örnek Excel Dosyasının Hazırlanması
Ekran 1’de, Excel’den ETA’ya fatura aktarımı için gerekli olan bilgilerin bulunduğu
örnek Ornek_Fatura.xls dosyası bulunmaktadır. Bu dosyada fatura oluşturabilmek
için minimum bilgiler girilmiştir. Bunların dışındaki bilgilerde bu dosyada yer alabilir.
(Örnek; kalem iskontolar, genel iskontolar, masraflar, vb.)

TR-FAT-1

 

Ekran 1: ETA’ya Aktarılacak Excel Tablosu Örneği

2 – Excel Dosyasının Yapısını Tanımlayan DFN Dosyasının Hazırlanması
Örneğimizdeki Excel tablosuna göre uzantısı DFN olan bir dosya hazırlanır. Bu
dosya, Excel tablosundaki verilerin ETA tarafından hangi alanlara yerleştirileceği
bilgisini içermektedir. Örneğimizde; Excel_Fatura.dnf isimli bir dosya oluşturulmuştur.
Bu dosyanın içeriğindeki “FISF00 “ faturanın tarihini , “FISF01” fatura numarasını
simgelemektedir. Bu simgelerin ne olduğu ise EtaSaha.efi dosyasının içerisinde yer
almaktadır. (Ekran 3) . FISF00 simgesinin yanında yer alan “1” ise saha tipini
göstermektedir. (Bu alanların hepsine 1 verilebilir ve sahanın alfanümerik olduğunu
gösterir). Hemen yanındaki harf ise aynı alanın Excel’de hangi kolonda yer aldığını
gösterir. Onun yanındaki rakam da “10 “ ilgili sahanın boyunu gösterir.

TR-FAT-2

 

Ekran 2: Excel_Fatura.dnf Dosyasının Yapısı

TR-FAT-3

 

Ekran 3: EtaSaha.efi Dosyasının İçeriği

TR-FAT-4

Ekran 4: ETA Fatura Transferi Ekranı

3 – Transfer İşlemin Yapılması
Transfer işlemi için ETA’da Transfer/Dosya Transferi/Dosya Transfer İşlemi/Fatura
Transferi menüsüne girilir. Ekranda Dosya Tipi “4-ETA Tanımlı (xls)” seçilir. Tanım
Dosya Adı bölümünde düzenlediğimiz “Excel_Fatura.dnf” dosyası seçilir. Transfer
Dosya Adı bölümünde hazırladığımız “Ornek_Fatura.xls” dosyası seçilerek F2 İşlem
butonuna basılır ve transfer işlemi başlatılır. Bu işlem sonucunda Ekran 4’ de
görüldüğü gibi Excel verileri ETA’ya fatura olarak aktarılmış olur.

 

 

 

TRANSFER:ETİ SATIŞ GÜCÜ OTOMASYONU’NDAN FATURA, NAKİT, ÇEK/SENET DOSYALARININ AKTARIMI

ETİ firmasının tüm Türkiye’de dağıtım yapan bayilerinin kullandığı, Satış Gücü Otomasyonu
programından oluşturulan fatura ve cari hareket kayıtları ETA:SQL ve ETA:V.8-SQL’e
ETA:Transfer modülü ile aktarılabilir.
ETİ Satış Gücü Otomasyonu’nda Yapılması Gerekenler :

TR-ETI-1

 

Ekran 1 : ETİ Satış Gücü Otomasyonu giriş ekranı

ETİ Satış Gücü Otomasyonu içerisinden ETA’ya aktarımı istenilen fatura veya cari
hareketleri metin (text) dosya haline getirerek transfer işlemine hazırlarız.

TR-ETI-2

Ekran 2 : ETİ Satış Gücü Otomasyonu Bilgi Aktarımı ekranı

Ekran 2’de görüldüğü gibi “DİSTRİBÜTÖR” üst menüsünden “Bilgi Aktarımı” seçilir. Ekran 3’te
görülen Ticari Programa Bilgi Gönderme ekranına ulaşılır.

TR-ETI-3

 

Ekran 3 : ETİ Satış Gücü Otomasyonu Ticari Programa Bilgi
Gönderme ekranı

“Ticari Programa Bilgi Gönderme” ekranında,
a) Sol üst bölümde bulunan Fatura veya Tahsilat türü seçilir. Her tür için ayrı ayrı seçilerek
tek tek işleme tabi tutulmalıdır.
b) Aktarılmak istenen tarih aralığı ekranın altında bulunan tarih bölümlerine başlangıç ve
bitiş olarak yazılır ve yanlarındaki kutucuklar işaretlenir.
c) “Kaydedilecek Klasör:” bölümüne oluşacak metin (text) dosyalarının yolu yazılır.
d) “Aktarılmamış Hepsini Seç” butonuna basılarak dosyaya yazılması istenen kayıtların
seçilmesi sağlanır.

TR-ETI-4

 

Ekran 4 : ETİ Satış Gücü Otomasyonu Ticari Programa Bilgi
Gönderme ekranında yapılan seçimler

e) “Bilgileri Gönder” butonuna basılarak seçime uygun metin (text) dosyası oluşturulmuş
olur.

Faturalar fatura.txt dosyasına,
Nakit işlemler nakit.txt dosyasına,
Kredi kartı işlemleri kkart.txt dosyasına,
Senetler senet.txt dosyasına,
Çekler cek.txt dosyasına oluşturulmaktadır.

ETİ Satış Gücü Otomasyonundan oluşan dosyalar, ETA içerisine rahatlıkla alınabilmektedir.
Oluşan metin (text) dosyalar artık ETA içerisine aktarılabilir.

ETA V.8:SQL ve ETA:SQL’de Yapılması Gerekenler :
Transfer Modülüne girilir.
“Dosya Transferi” menüsündeki “Metin Dosyasından Transfer İşlemi” ne ulaşılır.
Bu bölüm ETİ Satış Gücü Otomasyonu, Univera EnRoute gibi farklı programlarda kayıt edilmiş
ve metin (text) dosya haline getirilmiş olan fiş bilgilerinin ETA programına transfer işlemi için
kullanılır.

TR-ETI-5

Ekran 5 : Fatura Transferi ekranı

FATURA TRANSFERİ
“Satış Faturaları”nın Transferi için Ekran 5’te görülen “Fatura Transferi” bölümüne girilir.
Sayfa-1 : Fatura Transferi ilgili genel parametreler Ekran 6’da görüldüğü gibi belirtilir.
· Aktarılmak istenen tarih aralığı 1. Değer ve 2. Değerdeki Tarih bölümüne yazılır.
· Aktarılacak Fatura Tipi : Satış faturaları için 2-Satış seçilir.
· Metin Tipi : 2-Univera seçilir.
· Mükerrer Fatura Kontrolü [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise fatura/fiş tarihi,
fatura/Fiş numarası ve cari kodu bilgileri aynı olan yani mükerrer olan faturalar yeniden
aktarılmaz.
· Muhasebe Bağlantısı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise oluşturulacak olan
fiş/faturalara ait muhasebe bağlantısı yapılır.
· Muhasebe Satırlarını Birleştir [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise Muhasebe
Bağlantısı parametresi de işaretlenmiş ise oluşturulacak olan muhasebe fişinde aynı olan
satırlar birleştirilir.
· KDV Dahil [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise oluşacak fiş/faturaya KDV dahil
olduğu belirilmiş olur.
· Kapalı Fatura [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise oluşturulacak olan faturalar
kapalı fatura olarak kayıt edilir.
· Kasa Bağlantısı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise oluşturulacak olan
fiş/faturalara ait kasa bağlantısı yapılır.
· Depozito Satırı : Bu parametre işaretlenir ise sıfır KDV oranlı eksi veya artı tutarlı
depozito satırlarının stok maliyetlerini ve KDV hesaplamalarını etkilememesi için
Faturaya açıklama satırı olarak aktarılması ve tutarlarının da Fatura / Vergiler
sekmesindeki KDV Altı Değerleri başlığındaki KDV Altı İndirim/İlave sahalarında takip
edilmesi sağlanır.
Bu işlemin sağlıklı olarak gerçekleştirilebilmesi için aşağıdaki işlemlerin yapılması
gerekmektedir :
a) Fatura kalemlerinde satır tipi kolonunun açılması.
b) İlgili depozito ürün kodlarının Fatura-II modülü içerisindeki Açıklama Kartları
ekranında açıklama kodu olarak tanımlanması gerekmektedir.
· Transfer Dosya Adı : ETİ Satış Gücü Otomasyonu’ndan oluşan FATURA.TXT
dosyasının yolu belirtilir.

TR-ETI-6

Ekran 6 : Metin Dosyasından Fatura Oluşturma ekranı

SAYFA 2 : ETA içerisinde oluşturulacak olan fişlere ait bilgiler belirtilir.

Fatura Fiş Tipi : Fatura modülünde satış faturası için tanımlanan tip seçilir. Default
ayarlarında 3-Satış – Yurt İçi Satış Faturası’dır.

· Depo Kodu, Satıcı/Plasiyer Kodu, İşyeri Kodu, Masraf Merkez Kodu, Fiş Özel Kodları
isteğe göre uygun şekilde doldurulur.

· Özel Kodları Aktar : Eğer ETİ Satış Gücü Otomasyonu’dan oluşan text dosyada Özel
Kodlar verilmiş ise bu özel kodların ETA’da hangi özel koda karşılık geldiği belirtilir.

· Kasa Kodu : ETİ Satış Gücü Otomasyonu’dan gelen faturalarda kapalı olan faturalar için
Kasa Fişi oluşturulması isteniyorsa Kasa Kodu belirtilir.

TR-ETI-7

Ekran 7 : Metin Dosyasından Fatura Oluşturma ekranı

F2->İşlem Butonuna basıldıktan sonra aktarma yapılacak ve “FATURA FİŞ TRANSFER İŞLEMİ
TAMAMLANDI!” mesajı ile transfer tamamlanacaktır. Aktarım sonucunda ETİ Satış Gücü
Otomasyonu’dan oluşan metin (text) dosyasındaki fatura kayıtları artık ETA içerisine fatura
olarak aktarılmış olmaktadır.
CARİ FİŞ TRANSFERİ
Bu bölümden, farklı programlarda kayıt edilmiş ve metin (text) dosyası haline getirilmiş olan cari
fiş bilgilerinin ETA programına aktarımı yapılır.
Nakit.txt , Cek.txt, Senet.txt ve Chareket.txt dosyalarının Transferi için, Transfer Modülü / Dosya
Transferi / Metin Dosyasından Transfer İşlemi / Cari Fiş Transferi bölümüne girilir.
Sayfa-1 : Cari Fiş Transferi ilgili genel parametreler Ekran 8’de görüldüğü şekilde belirtilir.
· Borç/Alacak Tipi [0-2]: Transfer edilecek (okunması istenen) hareket tipi belirtilir.
0-Tümü : Tüm hareket tipleri transfer edilir.
1-Borç: Hareket tipi borç olan satırlar transfer edilir.
2-Alacak : Hareket tipi alacak olan satırlar transfer edilir.
· İşlem Cinsi [0-6]: Transfer edilecek (okunması istenen) işlem cinsi belirtilir.
· Her Hareketi Ayrı Fişe Aktar: Bu parametre işaretlenir ise her satır için ayrı bir fiş
oluşturulur.
· Aynı Tarihli Hareketleri Tek Fişe Topla: Bu parametre işaretlenir ise aynı tarihli hareket
satırları için tek bir fiş oluşturulur.
· Aynı Tarih ve Cari Kodlu Hareketleri Tek Fişe Topla: Bu parametre işaretlenir ise aynı
tarihli ve aynı cari kodlu hareket satırları için tek bir fiş oluşturulur.
· Metin Tipi [1-Eta Tanımlı]: Aktarılacak olan cari fiş bilgilerine ait metin tipi belirtilir.
· Tanım Dosya Adı: Metin dosyasının okunabilmesi için hazırlanan tanım dosyası belirtilir.
Metin Tipi sahasında 1-Eta Tanımlı seçeneği seçildiğinde kullanılacak olan tanım
dosyasıdır. Univera_Carihar.dfn dosyası nakit.txt aktarımını gerçekleştirecek dosyadır.
· Mükerrer Fatura Kontrolü [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise fatura/fiş tarihi
aktarılmaz.
· Muhasebe Bağlantısı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise oluşturulacak olan cari
fişlerine ait muhasebe bağlantısı yapılır.
· Muhasebe Fiş Ön İzleme [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise ve Muhasebe
Bağlantısı parametresi işaretli ise oluşturulacak olan muhasebe fişine ait ön izleme
ekranı görüntülenir.
· Transfer Dosya Adı: Okunacak olan metin dosyası belirtilir.

TR-ETI-8

Ekran 8 : Metin Dosyasından Cari Fiş Oluşturma ekranı

SAYFA 2 : Cari Fiş Transferi ilgili genel parametreler belirtilir.
· Oluşturulacak Fiş Bilgileri
Oluşturulacak cari fişine ait bilgiler belirtilir.
· Fiş Bilgileri
İlgili hareket tipine (cinsine) ait fiş tipleri belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla
sisteme kayıtlı fiş tipleri listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.
· İşlem Cinsi Bilgileri
İşlem Cinsi : Mevcut işlem cinsleri görüntülenir.
Dosya İşlem Cinsi : İlgili işlem cinsinin metin dosyasında yer alan karşılığı
belirtilir.
Yeni İşlem Cinsi : İlgili işlem cinsinin oluşturulan cari fişine hangi işlem cinsi
ile aktarılacağı belirtilir.

TR-ETI-9

Ekran 9 : Metin Dosyasından Cari Fiş Oluşturma ekranı
F2->İşlem butonuna basıldıktan sonra aktarma işlemleri gerçekleşecektir. Aktarım sonucunda
ETİ Satış Gücü Otomasyonu’ndan oluşan metin (text) dosyasındaki kayıtlar artık ETA içerisine
cari fiş olarak aktarılmış olmaktadır.

TR-ETI-10

FORMAT YAPISI
ETA:V8 SQL ve ETA:SQL ‘de Metin Dosyasından Transfer İşlemi / Fatura Transferi için
aşağıdaki format yapısında Metin (Text) dosya oluşturulmalıdır.

TR-ETI-11

TR-ETI-12

Her iki saha arasında ve en sonda ‘|’ karakteri bulunmalıdır. Her satır genişliği 252 byte olur. Bu
satırlar fatura kalemlerini gösterir.
Baştan stok koduna kadar olan sahalar faturanın ön yüzünde bulunan sahalardır. Sonraki
sahalarsa faturadaki stok kalemlerini gösterir. Faturanın değiştiği ön yüzdeki sahalardan
herhangi bir tanesinin değişmesiyle belirlenir.
Her bir fatura için satır sayısı azami ETA:V8 SQL için 1000 olmalıdır (ETA:SQL de satır
sınırlaması yoktur).
Program eksik nümerik sahaları kendi hesaplar. Cari ve Stok bağlantısı olmayan durumlarda
işlem bağlantısız olarak sürdürülür.
Yukarıdaki görsel şeklindeki örnekte ilk üç satır bir fatura, sonra gelen dört satır bir başka
faturayı göstermektedir.
FORMAT YAPISI AÇIKLAMALARI :
11 – 25 Fatura No : Sola dayalı olarak yazılmalıdır. Sahanın kalan kısmı boş bırakılmalıdır.
29 – 38 Fatura Vadesi : Bu sahaya bilgi yazılmayacak ise boş bırakılmalı veya fatura tarihi
yazılabilir.
40 – 44 Özel Kod : Bu sahaya bilgi yazılmayacak ise boş bırakılmalıdır. Sola dayalı olarak
yazılmalıdır. Sahanın kalan kısmı boş bırakılmalıdır.
46 – 65 Cari Kod : Sola dayalı olarak yazılmalıdır. Sahanın kalan kısmı boş bırakılmalıdır.
67 – 81 Cari Unvan : Sola dayalı olarak yazılmalıdır. Sahanın kalan kısmı boş bırakılmalıdır.
83 – 92 Genel Masraf 1, 94 – 103 Genel Masraf 2, 105 – 114 Genel Masraf 3 : Bu sahalar
Fatura ekranındaki Masraflar sekmesinde bulunan Genel Masraf 1-2-3 e gitmektedir. Bu
sahalarda oran kullanılmaz, doğrudan tutar yazılır. Bu sahalara bilgi yazılmayacak ise boş
bırakılmalı veya 0 (sıfır) yazılmalıdır. Sağa dayalı olarak yazılmalıdır. Yazılan rakamın solunda
kalan boş alan istenirse 0 (sıfır) ile doldurulabilir veya boş bırakılabilir.

116 – 125 Genel İndirim 1 ve 127 – 136 Genel İndirim 2 : Bu sahalar Fatura ekranındaki
İndirimler sekmesinde bulunan Genel İndirim 1 ve 2 ye gitmektedir. Bu sahalarda oran
kullanılmaz, doğrudan tutar yazılır. Bu sahalara bilgi yazılmayacak ise boş bırakılmalı veya 0
(sıfır) yazılmalıdır. Sağa dayalı olarak yazılmalıdır. Yazılan rakamın solunda kalan boş alan
istenirse 0 (sıfır) ile doldurulabilir veya boş bırakılabilir.
138 – 140 Kdv oranı : Kalemler bölümünde KDV hanesi boş bırakılırsa buradaki KDV yüzdesi
alınır. Bu sahaya bilgi yazılmayacak ise boş bırakılmalı veya 0 (sıfır) yazılmalıdır. Sağa dayalı
olarak yazılmalıdır. Yazılan rakamın solunda kalan boş alan istenirse 0 (sıfır) ile doldurulabilir
veya boş bırakılabilir.
142 – 161 Stok Kodu : Bu sahaya ETA’da tanımlı stok kodu yazılır. Stok Kodu eğer ETA’da
tanımlı değil ise, fatura satırında “Kod Tipi = 2-Hizmet Kartı” olarak faturada görülecektir. Sola
dayalı olarak yazılmalıdır.
163 – 177 Stok Cinsi : Sola dayalı olarak yazılmalıdır.
195 – 204 Miktar : Bu sahaya bilgi yazılmayacak ise boş bırakılmalı veya 0 (sıfır) yazılmalıdır.
Sağa dayalı olarak yazılmalıdır. Yazılan rakamın solunda kalan boş alan istenirse 0 (sıfır) ile
doldurulabilir veya boş bırakılabilir.
206 – 215 Fiyat : Bu sahaya bilgi yazılmayacak ise boş bırakılmalı veya 0 (sıfır) yazılmalıdır.
Sağa dayalı olarak yazılmalıdır. Yazılan rakamın solunda kalan boş alan istenirse 0 (sıfır) ile
doldurulabilir veya boş bırakılabilir.
217 – 226 Tutar : Bu sahaya bilgi yazılmayacak ise boş bırakılmalı veya 0 (sıfır) yazılmalıdır.
Sağa dayalı olarak yazılmalıdır. Yazılan rakamın solunda kalan boş alan istenirse 0 (sıfır) ile
doldurulabilir veya boş bırakılabilir.
228 – 230 Kdv oranı : Kalemler bölümünde KDV hanesi boş bırakılırsa ön yüzdeki KDV yüzdesi
alınır. Bu sahaya bilgi yazılmayacak ise boş bırakılmalı veya 0 (sıfır) yazılmalıdır. Sağa dayalı
olarak yazılmalıdır. Yazılan rakamın solunda kalan boş alan istenirse 0 (sıfır) ile doldurulabilir
veya boş bırakılabilir.
232 – 237 İskonto Oranı 1 , 239 – 244 İskonto Oranı 2, 246 – 251 İskonto Oranı 3 : Kalemler
bölümünde bulunan iskonto oranlarına rakam yazılırsa bu rakam yüzde olarak alınarak iskonto
hesaplanır. Bu sahalara bilgi yazılmayacak ise boş bırakılmalı veya 0 (sıfır) yazılmalıdır. Sağa
dayalı olarak yazılmalıdır. Yazılan rakamın solunda kalan boş alan istenirse 0 (sıfır) ile doldurulabilir veya boş bırakılabilir.

 

 

 

 

TRANSFER:EnRoutePllus’TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI

EnRoutePllus’TAN METİİN
DOSYALARIINIIN AKTARIIMII
(FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET)
Univera firmasının EnRoutePlus programından oluşturulan fatura ve cari hareket kayıtları
ETA:SQL ve ETA:V.8-SQL’e ETA:Transfer modülü ile aktarılabilir.
ENROUTEPLUS’TA YAPILMASI GEREKENLER
1) EnRoute Sistem Yöneticisi programı çalıştırılır.
“Tanımlamalar” üst menüsündeki, “Firma Tanımlama” seçeneğine Ekran 1’de
görüldüğü gibi girilir.

transfer-ENROOT-1

 

Ekran 1 : EnRoutePlus Sistem Yöneticisi ekranı

Ekran 2’de görülen “Ticari Paket Bilgileri” sekmesine geçilerek, “Ticari Paket” kısmında
“ETA7.0-ETA:SQL” seçilir. “Dosya Yolu” bölümüne transferde oluşacak metin (text)
dosyalarının oluşacağı yol (path) yazılır. EnRoutePlus’ta oluşan bilgiler şöyle oluşmaktadır;
Faturalar fatura.txt dosyasına,
Nakit işlemler nakit.txt dosyasına,
Senetler senet.txt dosyasına,
Çekler cek.txt dosyasına,
Senet ve çekler chareket.txt dosyasına oluşturulmaktadır.

Bu oluşan dosyalar, ETA içerisine rahatlıkla alınabilmektedir.

transfer-ENROOT-2

Ekran 2 : Ticaret Paket Bilgileri Girişi ekranı

2) EnRoutePlus içerisinden ETA’ya aktarımı istenilen fatura veya cari hareketleri metin (text)
dosya haline getirerek transfer işlemine hazırlarız.
“Ek İşlemler” üst menüsünden “Veri iletişimi” ve ”Dışarıya Veri Aktarma” Ekran 3’te
görüldüğü gibi seçilir.
transfer-ENROOT-3

Ekran 3 : EnRoutePlus Giriş Ekranı

Ekran 4’te görülen “Dışarıya Veri Aktarma” ekranında dosyaya yazdırılacak veriye ait
başlangıç ve bitiş tarihi ile “Aktarılacak Bilgiler” bölümünden aktarılmak istenen fatura veya
cari hareketler ayrı ayrı işaretlenerek işlem yapılır.
Satış Faturaları ve Nakit Tahsilatlar aktarılacaksa ,
1. Tarih aralığı verip “Aktarılacak Bilgiler” bölümünde “Satış Faturaları” seçilerek “Tamam”
butonuna basılıp işlem yaptırılmalı. Fatura.txt oluşturulur.
2. Tarih aralığı verip “Aktarılacak Bilgiler” bölümünde “Nakit Tahsilatlar” seçilerek “Tamam”
butonuna basılıp işlem yaptırılmalı. Nakit.txt oluşturulur.

transfer-ENROOT-4

Ekran 4 : Dışarıya Veri Aktarma Ekranı

Oluşan metin (text) dosyalar artık ETA içerisine aktarılabilir.
ETA:V.8-SQL VE ETA:SQL’DE YAPILMASI GEREKENLER
Transfer Modülüne girilir.
“Dosya Transferi” menüsündeki “Metin Dosyasından Transfer İşlemi” ne Ekran 5’te
görüldüğü gibi ulaşılır.
Bu bölüm EnRoute gibi farklı programlarda kayıt edilmiş ve metin (text) dosya haline getirilmiş
olan fiş bilgilerinin ETA programına transfer işlemi için kullanılır.

transfer-ENROOT-5

Ekran 5 : Dosya Transferi Ekranı

FATURA TRANSFERİ
“Satış Faturaları”nın Transferi için “Fatura Transferi” bölümüne girilir.
Sayfa 1 : Fatura Transferi ilgili genel parametreler Ekran 6’da görüldüğü şekilde belirtilir.
· Aktarılmak istenen tarih aralığı 1.Değer ve 2.Değerdeki Tarih bölümüne yazılır.
· Aktarılacak Fatura Tipi : Satış faturaları için 2-Satış seçilir.
· Metin Tipi : 2-Univera seçilir.
· Mükerrer Fatura Kontrolü [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise fatura/fiş tarihi,
fatura/Fiş numarası ve cari kodu bilgileri aynı olan yani mükerrer olan faturalar yeniden
aktarılmaz.
· Muhasebe Bağlantısı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise oluşturulacak olan
fiş/faturalara ait muhasebe bağlantısı yapılır.
· Muhasebe Satırlarını Birleştir [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise Muhasebe
Bağlantısı parametresi de işaretlenmiş ise oluşturulacak olan muhasebe fişinde aynı olan
satırlar birleştirilir.
· KDV Dahil [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise oluşacak fiş/faturaya KDV dahil
olduğu belirilmiş olur.
· Kapalı Fatura [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise oluşturulacak olan faturalar
kapalı fatura olarak kayıt edilir.
· Kasa Bağlantısı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise oluşturulacak olan
fiş/faturalara ait kasa bağlantısı yapılır.
· Depozito Satırı : Bu parametre işaretlenir ise sıfır KDV oranlı eksi veya artı tutarlı
depozito satırlarının stok maliyetlerini ve KDV hesaplamalarını etkilememesi için
Faturaya açıklama satırı olarak aktarılması ve tutarlarının da Fatura / Vergiler
sekmesindeki KDV Altı Değerleri başlığındaki KDV Altı İndirim/İlave sahalarında takip
edilmesi sağlanır.
Bu işlemin sağlıklı olarak gerçekleştirilebilmesi için aşağıdaki işlemlerin yapılması
gerekmektedir :
a) Fatura kalemlerinde satır tipi kolonunun açılması.
b) İlgili depozito ürün kodlarının Fatura-II modülü içerisindeki Açıklama Kartları
ekranında açıklama kodu olarak tanımlanması gerekmektedir.
· Transfer Dosya Adı : EnRoutePlus’dan oluşan FATURA.TXT dosyasının yolu belirtilir.

transfer-ENROOT-6

Ekran 6 : Sayfa 1 Ekranı

Sayfa 2 : ETA içerisinde oluşturulacak olan fişlere ait bilgiler Ekran 7’de görüldüğü şekilde
belirtilir.
· Fatura Fiş Tipi : Fatura modülünde satış faturası için tanımlanan tip seçilir. Default
ayarlarında 3-Satış – Yurt İçi Satış Faturası’dır.
· Depo Kodu, Satıcı/Plasiyer Kodu, İşyeri Kodu, Masraf Merkez Kodu, Fiş Özel Kodları
isteğe göre uygun şekilde doldurulur.
· Özel Kodları Aktar : Eğer EnRoutePlus’dan oluşan text dosyada Özel Kodlar verilmiş
ise bu özel kodların ETA’da hangi özel koda karşılık geldiği belirtilir.
· Kasa Kodu : EnRoutePlus’dan gelen faturalarda kapalı olan faturalar için Kasa Fişi
oluşturulması isteniyorsa Kasa Kodu belirtilir.

transfer-ENROOT-7

Ekran 7 : Sayfa 2 Ekranı

F2-İşlem Butonuna basıldıktan sonra aktarma yapılacak ve “FATURA FİŞ TRANSFER İŞLEMİ
TAMAMLANDI!” mesajı ile transfer tamamlanacaktır.
Aktarım sonucunda EnRoutePlus’dan oluşan metin (text) dosyasındaki fatura kayıtları artık ETA
içerisine fatura olarak aktarılmış olmaktadır.
CARİ FİŞ TRANSFERİ
Bu bölümden, farklı programlarda kayıt edilmiş ve metin (text) dosyası haline getirilmiş olan cari
fiş bilgilerinin ETA programına aktarımı yapılır.
Nakit.txt , Cek.txt, Senet.txt ve Chareket.txt dosyalarının Transferi için, Transfer Modülü / Dosya
Transferi / Metin Dosyasından Transfer İşlemi / Cari Fiş Transferi bölümüne girilir.
Sayfa 1 : Cari Fiş Transferi ilgili genel parametreler Ekran 8’de görüldüğü şekilde belirtilir.
· Borç/Alacak Tipi [0-2]: Transfer edilecek (okunması istenen) hareket tipi belirtilir.
0-Tümü : Tüm hareket tipleri transfer edilir.
1-Borç: Hareket tipi borç olan satırlar transfer edilir.
2-Alacak : Hareket tipi alacak olan satırlar transfer edilir.
· İşlem Cinsi [0-6]: Transfer edilecek (okunması istenen) işlem cinsi belirtilir.
· Her Hareketi Ayrı Fişe Aktar: Bu parametre işaretlenir ise her satır için ayrı bir fiş
oluşturulur.
· Aynı Tarihli Hareketleri Tek Fişe Topla: Bu parametre işaretlenir ise aynı tarihli hareket
satırları için tek bir fiş oluşturulur.
· Aynı Tarih ve Cari Kodlu Hareketleri Tek Fişe Topla: Bu parametre işaretlenir ise aynı
tarihli ve aynı cari kodlu hareket satırları için tek bir fiş oluşturulur.
· Metin Tipi [1-Eta Tanımlı]: Aktarılacak olan cari fiş bilgilerine ait metin tipi belirtilir.
· Tanım Dosya Adı: Metin dosyasının okunabilmesi için hazırlanan tanım dosyası belirtilir.
Metin Tipi sahasında 1-Eta Tanımlı seçeneği seçildiğinde kullanılacak olan tanım
dosyasıdır. Univera_Carihar.dfn dosyası nakit.txt aktarımını gerçekleştirecek dosyadır.
· Mükerrer Fatura Kontrolü [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise fatura/fiş tarihi
aktarılmaz.
· Muhasebe Bağlantısı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise oluşturulacak olan cari
fişlerine ait muhasebe bağlantısı yapılır.
· Muhasebe Fiş Ön İzleme [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise ve Muhasebe
Bağlantısı parametresi işaretli ise oluşturulacak olan muhasebe fişine ait ön izleme
ekranı görüntülenir.
· Transfer Dosya Adı: Okunacak olan metin dosyası belirtilir.

transfer-ENROOT-8

Ekran 8 : Sayfa 1 Ekranı

Sayfa 2 : Cari Fiş Transferi ilgili genel parametreler Ekran 9’da görüldüğü şekilde belirtilir.
· Oluşturulacak Fiş Bilgileri
Oluşturulacak cari fişine ait bilgiler belirtilir.
· Fiş Bilgileri
İlgili hareket tipine (cinsine) ait fiş tipleri belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla
sisteme kayıtlı fiş tipleri listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.
· İşlem Cinsi Bilgileri
İşlem Cinsi : Mevcut işlem cinsleri görüntülenir.
Dosya İşlem Cinsi : İlgili işlem cinsinin metin dosyasında yer alan karşılığı
belirtilir.
Yeni İşlem Cinsi : İlgili işlem cinsinin oluşturulan cari fişine hangi işlem cinsi
ile aktarılacağı belirtilir.

transfer-ENROOT-9

Ekran 9 : Sayfa 2 Ekranı
F2-İşlem butonuna basıldıktan sonra aktarma işlemleri gerçekleşecektir. Aktarım sonucunda
EnRoutePlus’dan oluşan metin (text) dosyasındaki kayıtlar artık ETA içerisine cari fiş olarak
aktarılmış olmaktadır.

EL TERMİNALLERİ tarafından oluşturulan metin (text) dosyasının yapısı aşağıda açıklanmıştır.
DOSYA GENİŞLİĞİ : 246 byte/kayıt
Görsel Şekli :

transfer-ENROOT-10

transfer-ENROOT-11

transfer-ENROOT-12

· Her iki saha arasında ve en sonda ‘|’ karakteri bulunmalıdır. Ayrıca her satırın sonunda CR
ve LF karakterleri bulunmalıdır. Böylelikle her satır genişliği 246 byte olur. Bu satırlar fatura
kalemlerini gösterir. Baştan stok koduna kadar olan sahalar faturanın ön yüzünde bulunan
sahalardır. Sonraki sahalarsa faturadaki stok kalemlerini gösterir.
· Faturanın değiştiği ön yüzdeki sahalardan herhangi bir tanesinin değişmesiyle belirlenir.
Her bir fatura için satır sayısı azami 150 olmalıdır. Yukarıda bulunan sahaların dışındakiler
boşluk (veya 0) olarak alınır.
· Kalemler bölümünde bulunan iskonto oranlarına rakam yazılırsa bu rakam yüzde olarak
alınarak iskonto hesaplanır, “*n” karakterleri yazılırsa o zaman duruma bağlı olarak sadece
cariden veya stoklara bağlı olarak entegrasyon tablosundan yüzdeler çekilerek iskontolar
hesaplanır. Burada “n” karakteri 1-5 arasında olmalıdır ve tablodan hangi yüzdenin
alınacağını gösterir.
· Kalemler bölümünde KDV hanesi boş bırakılırsa ön yüzdeki KDV yüzdesi alınır. İskonto
üzerine iskonto uygulanması fatura serviste bulunan parametreye bağlı olarak değişir. Ön
yüzdeki muhtelif ve genel iskontolarda yüzde kullanılmaz, doğrudan tutar yazılır. Program
eksik nümerik sahaları kendi hesaplar. Cari ve Stok bağlantısı olmayan durumlarda işlem
bağlantısız olarak sürdürülür.
· Yukarıdaki görsel şeklindeki örnekte ilk üç satır bir fatura, sonra gelen dört satır bir başka
faturayı göstermektedir.

 

 

 

 

TRANSFER:Bir çok çözümün adresi

İsteğimiz ETA Programları ile farklı sektörel programları ve cihazları senkronize etmekse
bunun çözümü Transfer modülünde. Transfer modülü aracılığı ile ETA Programlarına farklı
formatlardaki dosyalardan ya da farklı cihazlardan veri aktarımı yapılabildiği gibi ETA
Programlarından da dışarıya farklı formatlarda ve farklı cihazlara veri transferi yapılabilir.
Ayrıca Transfer modülünde bulunan Online Transfer ile birden fazla ETA veritabanı
dosyalarında bulunan verileri kolay ve zahmetsiz birleştirerek raporlamak ve veri
bütünlüğünü sağlamak mümkün.
Transfer modülünden yapılacak işlemleri şu şekilde gruplayabiliriz.
· Yazarkasalar ile veri alışverişi
· Pos perakende satış cihazları ile veri alışverişi
· Farklı firmalardan gelen verilerin transferi
· Dışarıdan ETA’nın tablolarına veri transferi
· On-line veri transferi
Şimdi transfer modülünün yaptığı bu işlemleri inceleyelim.
Yazarkasalar ile Veri Alışverişi
Transfer modülü ile perakende satış sektöründe kullanılan ve piyasada yaygın olan
yazarkasa modelleri ile veri alışverişi yapılabilir. Yazarkasada satışı yapılacak ürünler stok
modülünde açılır ve Transfer modülü ile de yazarkasalara aktarılır. Bu sayede stok
kartlarının yazarkasa için tanımı kolaylaşır. Yazarkasadan yapılan satışlar ise gün sonunda
Stok modülüne satış fişi olarak aktarılır. Bu sayede işletmenin satışları ve stokları ile ilgili
raporlar stok modülü içerisindeki raporlardan alınabilir.
Transfer modülü ile Olivetti OL-7000, Sharp ER-A495T, Olimpos ve Hugin Alpha ER-
425TX yazarkasa modelleri ile veri alışverişi yapılabilir.
Transfer Modülündeki Uygulama Yeri: Diğer İşlemler / Yazarkasa İşlemleri

 

Pos Perakende Satış Cihazları ile Veri Alışverişi
Perakende satış sektöründe kullanılan ve piyasada yaygın olan pos cihazları ile veri
alışverişi yapılabilir. Pos cihazında satışı yapılacak ürünler stok modülünde açılır ve Transfer
modülü ile pos cihazlarına aktarılır. Pos cihazından yapılan günlük satışlar ise yine transfer
modülü ile programa aktarılır. Aktarım sonrasında pos cihazında yapılan satışlar fatura
modülüne fatura olarak aktarılır ve aktarım sırasında otomatik muhasebeleştirilir. Bu
satışlara bağlı olan tahsilatlar da Kasa ve Banka modüllerine aktarılarak takibi yapılır.
Transfer modülü ile Es-Pos 3000, Es-Pos 4000, Inter Pos, IBM Pos ve Hugin Pos
modelleri ile veri alışverişi yapılabilir.
Transfer Modülündeki Uygulama Yeri: Dosya Transferi / Pos Bağlantısı
Farklı Firmalardan Gelen Verilerin Transferi
Transfer modülü aracılığı ile farklı firmalardan gelen veriler ETA’ya transfer edilebilir. Veriler
ETA’ya transfer edildikten sonra artık envanter, finans ve muhasebeye ilişkin raporlar
programımızdan alınır ve takip edilir.
Bu işlemler;
· Coca Cola ile Veri transferi
Bu firmanın programından gelen txt formatındaki dosya aracılığı ile firmanın
programında kestiği faturalar Fatura modülüne aktarılır ve muhasebeleştirilir.
Transfer Modülündeki Uygulama Yeri:
Dosya Transferi / Metin Dosyasından Dosya Transferi
(Metin Tipi: 3- ETA Tanımlı seçilir. Tanım Dosya Adı: coca_cola.dfn)
· Univera / Enroute-Plus ile Veri Transferi
Bu firmanın programından gelen txt formatındaki dosya aracılığı ile firmanın
programında kestiği faturalar Fatura modülüne, tahsilatlar cari modülüne aktarılır ve
muhasebeleştirilir.
Transfer Modülündeki Uygulama Yeri:
Dosya Transferi / Metin Dosyasından Dosya Transferi / Fatura Transferi
(Metin Tipi: 2- Univera seçilir.)
· Eti ile Veri Transferi
Bu firmanın programından gelen txt formatındaki dosya aracılığı ile firmanın
programında kestiği faturalar Fatura modülüne, tahsilatlar cari modülüne aktarılır ve
muhasebeleştirilir.
Transfer Modülündeki Uygulama Yeri:
Dosya Transferi / Metin Dosyasından Dosya Transferi / Fatura Transferi
(Metin Tipi: 2- Univera seçilir.)
· Ford ile Veri Transferi
Bu firmanın servis programından gelen txt formatındaki dosya aracılığı ile firmanın
programında kestiği faturalar Fatura modülüne aktarılır ve muhasebeleştirilir.
Transfer Modülündeki Uygulama Yeri:
Dosya Transferi / Metin Dosyasından Dosya Transferi / Fatura Transferi
(Metin Tipi: 3- ETA Tanımlı seçilir. Tanım Dosya Adı: fordfatura.dfn)
· Fiat ile Veri Transferi
Bu firmanın servis programından gelen txt formatındaki dosya aracılığı ile firmanın
programında kestiği faturalar Fatura modülüne aktarılır ve muhasebeleştirilir.
Transfer Modülündeki Uygulama Yeri:
Dosya Transferi / Metin Dosyasından Dosya Transferi / Fatura Transferi
(Metin Tipi: 3- ETA Tanımlı seçilir. Tanım Dosya Adı: fiatfatura.dfn)
· Honda ile Veri Transferi
Bu firmanın servis programından gelen txt formatındaki dosya aracılığı ile firmanın
programında kestiği faturalar muhasebe modülüne aktarılır.
Transfer Modülündeki Uygulama Yeri:
Dosya Transferi / Metin Dosyasından Dosya Transferi / Muhasebe Fiş Transferi
(Metin Tipi: 1- Honda.)
· PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemleri) ile Veri Transferi
PDKS programlarından gelen txt formatındaki dosya aracılığı ile firmanın
programındaki puantaj bilgileri bordro modülüne aktarılır.
Transfer Modülündeki Uygulama Yeri:
Dosya Transferi / Metin Dosyasından Dosya Transferi / Bordro Transferi
(Metin Tipi: 1)
· BP ile Veri Transferi
BP Taşıtmatik ten gelen excel (xls) formatındaki dosya aracılığı ile firmanın
programında kestiği irsaliyeler, irsaliye modülüne aktarılır.
Transfer Modülündeki Uygulama Yeri:
Dosya Transferi / Excel Dosyasından Transfer İşlemleri / BP Taşıtmatik Transferi
· Iveco ile Veri Transferi
Iveco firmasından gelen excel (xls) formatındaki dosya aracılığı ile yedek parça fiyat
bilgileri stok modülündeki stok kartlarına aktarılır.
Transfer Modülündeki Uygulama Yeri:
Diğer İşlemleri / Stok Fiyat Değişikliği
Dışarıdan ETA’nın Tablolarına Veri Transferi
Transfer modülü aracılığı ile farklı formatlarda gelen dosyalardan ETA’ya veri transferi
yapılabilir. Stok kart ve fiyat transferi, cari kart transferi, hesap planı transferi vb. işlemleri
örnek olarak sayabiliriz. Txt, xls ve csv formatlarındaki veriler bu başlıkta transfer edilebilir.
Bu işlem için gelen dosyaya göre dizayn yapılır ve programa transferi gerçekleştirilir.
Transfer Modülündeki Uygulama Yeri:
Genel Transfer / Dosya Tanım ve Transfer İşlemleri
On-line Veri Transferi
Transfer modülündeki on-line veri transferi özelliği ile iki veya daha fazla şirkete ait verilerin
bir şirkette toplanması sağlanabilir. Veriler farklı veritabanlarında, farklı serverlarda ya da
farklı mekanlarda olabilir. Örneğin birden fazla şehirde, farklı serverlar da ETA kullanan tek
merkezli bir firmanın verileri toplu veri raporlaması ve bütünlüğü amacı ile on-line transfer
işlemleri aracılığı ile tek bir veri tabanında toplanabilir. Bu işlem belirlenen zamanlarda
yapılabildiği gibi manuel olarak da gerçekleştirilebilir.
Transfer Modülündeki Uygulama Yeri:
On-Line Transfer / Veri Al ve Veri Gönder

transfer1

MUHASEBE IV:BA/BS FORMU VERİLERİNİN MUHASEBE VE FATURA FİŞLERİNDEN TAŞINMASI

BA/BS Form verilerini muhasebe fişlerinden taşımak için dikkat edilmesi gereken
noktalar
1. Muhasebe IV modülünde Beyannameler/Bildirimler/Ortak Tanımlar bölümünde:
a. Beyanname bildirim ayı belirlenir.
b. BA/BS formları için alt limitler belirlenir.

BA-BS-FISLERDEN1

 

Ekran 1: BA ve BS Ortak Tanımları

2. Muhasebe IV modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümüne girilerek bazı
parametrik ayarlar yapılır. Bu ayarlar:
Genel Parametreler Sayfasında;
a. Bildirim Veri Toplama Şekli parametresi 2-Muhasebe Fişleri olarak belirlenir.
b. Muh Fiş.Evrak Çekme Yöntemi parametresi 2-Yöntem 2 olarak belirlenir.
c. Yöntem 2 için Bilgi Çekme Şekli parametresi çalışma şekline göre;
i. Girilen evraklardaki her cari hesap için (müşteri ya da satıcı) hesap
planında bir alt hesap açılacaksa 1-Hesap Planı olarak belirlenir
Bu durumda alt hesaplar açılırken hesap kartındaki açıklamalara cari
bilgilerine ulaşmak için aşağıdaki bilgiler girilmelidir.
Açıklama 1 : Vergi Kimlik Numarası
Açıklama 2 : Cari Ünvanı (Yazılmaz ise hesap isminden alır)
Açıklama 3 : Ülke Kodu
Açıklama 4 : T.C Kimlik Numarası
ii. Girilen evraklardaki her cari hesap için hesap planında alt hesap
açılmayacaksa örneğin evrakların çoğu kapalı fatura olarak giriliyor ise 2-Ek
Cari Kart Tablosu olarak belirlenir.
Bu durumda gerekli olan cari bilgilerine ulaşmak için Muhasebe IV
modülünde Beyannameler/Bildirimler/Müşteri Satıcı Kart Tablosu
bölümünde bulunan tabloya ilgili cari hesapların gerekli olan bilgileri
tanımlanır.
d. Yöntem 2 için Muhasebe Fişinde Uygulama Yeri parametresi parametrelerinde
Açıklama Kolonu: İsteğe göre Açıklama1, Açıklama2 ya da Açıklama 3 seçilir.
Bu parametre muhasebe fişinde hangi açıklamanın BA/BS kodu olarak
kullanılacağını belirler.
Açıklama Kolon Adı : BA/BS kodu için belirlenen açıklamanın başlığı belirlenir.ık
belirlenir. Örneğin BA/BS Kodu gibi.
İndirim Özel Kodu: Bu bölüme muhasebe fişlerinde indim satırı kullanıldığında
kullanılacak özel kod yazılır. Bu bölümde tanımlanan özel kod değerine göre
fişlerde geçen indirim satırları, BA/BS Bildirimlerinde Mal Hizmet Bedelinden
düşülür.

BA-BS-FISLERDEN2

 

Ekran 2: Kullanıcı Parametreleri

3. Muhasebe Fişi işlenirken aşağıdaki noktalara dikkat edilir.
a. Servis/Sabit Tanımlar/Saha Tanımları bölümünden ilgili fiş tipinde (Mahsup, Tahsil
ve Tediye) Evrak No ve daha önce parametrelerde belirlenen Açıklama1,
Açıklama2 ya da Açıklama3 alanları işaretlenir ve istenen yere mouse ya da
butonlar ile taşınır.
b. Muhasebe fişinde fiş satırlarına mutlaka Evrak No bilgisi girilir.
c. Sadece alış ya da satış hesap kodunun karşısına hesap planından ya da ek cari
kart tablosunda tanımlanan kod seçilir.
d. Muhasebe fişinde indirim satırı var ise indirim satırında BA/BS kodu ve indirim özel
kodu yazılır.

BA-BS-FISLERDEN3

 

Ekran 3: Örnek muhasebe fişi

BA/BS FORM VERİLERİNİ FATURALARDAN
TAŞIMAK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
1. Muhasebe IV modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümüne girilerek
Bildirim Veri Toplama Şekli parametresi 1-Fatura Kayıtları olarak belirlenir.
2. Cari modülünden cari kartlar tanımlanırken
a. Ana Sayfada Vergi Daire Bilgileri tanımlanır.
b. Kimlik Bilgileri sayfasında T.C Kimlik No tanımlanır.
c. Kimlik Bilgileri sayfasında Diğer Ülke Adı bölümüne Ülke kodu tanımlanır.

 

 

MUHASEBE IV:Yıllık Gelir Vergi Beyannamesi Hazırlanırken Dikkat Edilecek Noktalar

• ETASQLSYS de Ortak Tanımlar/Vergi Tanımları/Gelir Vergi Dilimlerinde ilgili yılın
değerleri “Tip: Kurumlar” olarak kayıt edilmelidir.

• Programa girerken İşyeri Şube kodu seçilmelidir.

• Geçmiş Yıl ve Beyanname Yılı bilgileri farklı şirkette tutuldu ise Bilanço/Gelir Tablosu
geçmiş yıl değerlerinin gelmesi için “Muhasebe ve Muhasebe 4 Genel Parametleri’nde
“geçmiş yıl bilgilerinin alınacağı şirket kodu” seçilmeli ve parametreler işaretlenmelidir.

• Muhasebe modülünde Bilanço/Gelir tablosu ve dipnotlar (Cari dönem ve Önceki dönem)
kayıtlı olmalıdır. Bilanço geçmiş yıl değerleri beyannameye xml dosyasına açılış fişinden
değil kayıtlı dosyadan çekilir.

• Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Sabit Tanımlar’daki Genel Tanımlar
sayfasında bulunan Beyanname dönem başı ve dönem sonu tarihleri ve Gelir Vergisi
Parametreleri sayfasındaki beyanname yılı düzenlenmelidir.

• Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Sabit Tanımlar’daki Genel Tanımlar
sayfasında Kazancın tespit yöntemi: 1 Bilanço tipi: 3 olmalıdır.

• Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Ortaklara Ait Bilgiler bölümü
doldurulmalıdır. (Soyadı-Ünvanı mutlaka doldurulmalı)

• Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Gelir Beyannamesi/Eki- Gelir
Vergisi Beyannamesi bölümünde ilgili değerler girilmelidir.

• Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Gelir Beyannamesi/Eki- Gelir Ver.
Beyannamesi Eki Tablo-2 Ticari Kazançlara İlişkin Bildirimde “Teş.Veya Or.Ünvanı” na
“Ortaklara Ait Bilgilere yazılan aynı “Soyadı-Ünvanı” yazılmalıdır.

• Bdp programı yapılan değişiklikle, ”Kar/Zarar” değerlerini Ticari Kazanç, Serbest Meslek
Kazancı, Zirai Kazanç, Basit Usul Kazancı, Ücretlere İlişkin Bildirim vb. tablolarına
yazıldığı zaman çekmektedir, programımızda da Kar/Zarar değerleri bu tablolara
girilmelidir.

Örn; Gelir vergisi beyannamesi ekindeki Tablo-2 Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim’de
Faaliyet Konusu, Pay Oranı, Kar/Zarar bilgileri girilmelidir.

• XML hazırlama işlemi Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Gelir Beyannamesi/Eki-Gelir
Ver./ Eki E- Beyanname bölümünde “F5-Xml Hazırlanması” Versiyon: GELIR_9 olarak
yapılmalıdır.

• İşletme defteri modülünde işletme hesap özeti kayıt edilir. Gelir Vergi Beyannamesi
Eki’ndeki Tablo-5 sayfasında “F7-Değer Oluştur” ile kayıtlı işletme hesap özeti ilgili
sahalara otomatik getirilir.

• Maliye’nin BDP programında Eta’dan oluşturulan xml çağırılıp, Ekler bölümünde Ayrıntılı
Bilanço ve Gelir tablosunda “Teşebbüs veya Ortaklığın Ünvanı” seçilmelidir. (Alttaki
ekrana bakınız.)

• Programımızdan oluşturulan xml Bdp programından kayıt edilip, Bdp programından
paketlenmelidir.

yıl-ver-beyan1

MUHASEBEIV:Paketleme İşlemi İçin Doldurulacak Sahalar

Muhasebe IV modülü Beyannameler / E-Beyanname Paket Oluşturma bölümünden, KDV
Beyannamesi, Muhtasar Beyannamesi, Geçici Vergi (Kurum) Beyannamesi, Geçici Vergi
(Gelir) Beyannamesi, BA Formu, BS Formu Bildirimleri paketlenip gönderim için hazır hale
getirilebilir. Bu beyannamelerin hazırlık aşamasında, işyeri bilgilerinde aşağıda belirlenen
alanlar doldurulmalıdır. Ayrıca işyeri kartında doldurulması zorunlu alanlar kırmızı renk ile
işaretlenmiştir.

Ana Sayfa
(Bdp’de Genel Bilgiler sayfası, Mükellefin sahaları)

Ünvanı : Firma Ünvanı/Soyadı
Unvan 2 : Firma Adı
Sicil No : Bitişik şekilde yazılmalı (10 karakter) ( Örn; 1234567890 )
Vergi Dairesi Kodu : Bitişik şekilde yazılmalı (6 karakter) ( Örn; 034250 )
Vergi Dairesi Adı : Vergi Dairesi Adı

Adres/Kimlik Bilgileri
(Bdp’de Genel Bilgiler sayfası, Mükellefin-İrtibat Telefon No sahası)

Telefon 1 : Alan kodundan sonraki rakamlar bitişik yazılmalı.(Örn; 212 4441382 )

Şirket Sahibi
(Bdp’de Düzenleme Bilgileri, Beyannameyi Düzenleyen Bilgileri sayfası, Beyannamenin Hangi
Sıfatla Verildiği sahaları)

Soyadı/Ünvanı : Firma Ünvanı/Soyadı
Adı : Firma Adı
Ver.Hesap No : Bitişik şekilde yazılmalı (10 karakter) ( Örn; 1234567890 )
T.C.Kimlik No : Bitişik şekilde yazılmalı (11 karakter) ( Örn; 12345678901 )
Ev/Cep Telefon No : Alan kodundan sonraki rakamlar bitişik yazılmalı.(Örn; 212 4441382 )

23 Ekim 2008
İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV Hazırlayan
Beyan Hazırlayan/Düzenleyen Bilgileri
(Bdp’de Düzenleme Bilgileri, Beyannameyi Düzenleyen Bilgileri sayfası, Beyannameyi
Düzenleyen Mükellef / SM /SMMM sahaları )

Soyadı/Ünvanı : Firma Ünvanı/Soyadı
Adı : Firma Adı
Ver.Hesap No : Bitişik şekilde yazılmalı (10 karakter) ( Örn; 1234567890 )
T.C.Kimlik No : Bitişik şekilde yazılmalı (11 karakter) ( Örn; 12345678901 )
Ev/Cep Telefon No : Alan kodundan sonraki rakamlar bitişik yazılmalı.(Örn; 212 4441382 )

Beyan Onaylayan/Gönderen Bilgileri
(Bdp’de Düzenleme Bilgileri, Beyannameyi Gönderen/YMM Bilgileri sayfası, Beyanname
Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM sahaları)

Soyadı/Ünvanı : Firma Ünvanı/Soyadı
Adı : Firma Adı
Ver.Hesap No : Bitişik şekilde yazılmalı (10 karakter) ( Örn; 1234567890 )
T.C.Kimlik No : Bitişik şekilde yazılmalı (11 karakter) ( Örn; 12345678901 )
Ev/Cep Telefon No : Alan kodundan sonraki rakamlar bitişik yazılmalı.(Örn; 212 4441382 )

ÖNEMLİ NOT :
Beyan Onaylayan/Gönderen Bilgileri sahaları Geçici Vergi Kurum/Gelir ve BA/BS formlarının
xml/paket’ i yaparken ihtiyaç varsa doldurulmalıdır ve zorunlu değildir. Bu sahaların boş olması
durumunda herhangi bir hata ile karşılaşılmaz.

Yukarıda belirtilen diğer sahalar doldurulması zorunlu alanlardır, eğer bu alanlardan herhangi
biri doldurulmaz ise “Beyanname yapısı geçerli değildir ve benzeri başka” hatalar ile
karşılaşılabilir.

MUHASEBE IV:Kurumlar Vergi Beyannamesi Hazırlanırken Dikkat Edilecek Noktalar

• Programa girerken İşyeri Şube kodu seçilmelidir.

• Muhasebe modülünde Bilanço/Gelir Tablosu ve dipnotlar (Cari dönem ve Önceki dönem)
kayıtlı olmalıdır. Bilanço geçmiş yıl değerleri beyannameye veya xml dosyasına açılış
fişinden değil kayıtlı dosyadan transfer edilir.

• Önceki yıl ve çalışılan yıl bilgileri farklı şirkette tutuldu ise Bilanço/Gelir Tablosu geçmiş
yıl değerlerinin gelmesi için Muhasebe ve Muhasebe 4 Genel parametrelerinde geçmiş
yıl bilgilerinin alınacağı şirket kodu seçilmeli ve parametreler işaretlenmelidir.

• Muhasebe IV/Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Sabit tanımlar/Genel Bilgiler
sayfasındaki Beyanname dönem başı ve dönem sonu tarihleri kayıt edilmelidir.

• Muhasebe IV/Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Sabit tanımlar/Genel Bilgiler
sayfasındaki Kazancın tespit yöntemi: 1 Bilanço tipi: 3 olmalıdır.

• Muhasebe IV/Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Sabit tanımlar/Kurumlar Vergisi
Parametreleri sayfasındaki Beyanname Yılı, Kurumlar Vergisi Oranı ve Damga Vergisi
Tutarları girilmelidir.

• Muhasebe IV/Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Ortaklara Ait Bilgiler bölümünde
Görevi sahası ortaklarının statülerine göre, aşağıdaki şekilde doldurulmalıdır. (Örn;
Ortak için, iki boşluk verilir, 3. sıraya X yazılır)

PROGRAMA GİRİŞ ŞEKLİ

KURUMLAR-VERG1

 

E-BEYAN PROGRAMINDA GÖRÜNÜŞÜ

KURUMLAR-VERG2

 

• Muhasebe IV/Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Dökümü bölümünde ilgili değerler girilmelidir.

• Muhasebe IV/Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Dökümü bölümünde F5-XML Oluşturma işleminde versiyon numarası doğru girilmelidir.

• Maliye’nin E-Beyan programında, programımızdan oluşturulan xml çağırılır, girilen bilgiler
ve ekler bölümündeki Ayrıntılı Bilanço, Gelir tablosu, Kurum ortaklarına ve yönetim kurulu
üyelerine ilişkin liste kontrol edildikten sonra, E-Beyan programından xml dosyası kayıt
edilerek, paketlenir.

KURUMLAR-VERG3

MUHASEBE IV:Kesin Mizan Bildirimi

Maliye tarafından 2010 yılından başlamak üzere istenen Kesin Mizan Bildirimi, Muhasebe IV
modülü Beyannameler / Vergi Beyannameleri / Kesin Mizan Dökümü bölümünden
hazırlanır. (Ekran 1)

kesin-mizan1

 

Kesin Mizan Dökümü menüsüne girildiğinde karşımıza Ekran 2 gelir.

kesin-mizan2

 

Ekran 2

Bu ekranda ön değerler uygun bir şekilde belirlenmiştir.

Yapılması gereken işlemler;

• Kesin mizan bildirimine girildiğinde dönem bilgileri kontrol edilir.

• F6-Şirket Ekle butonu ile kesin mizan bildirimi hazırlanacak şirket/şirketler seçilir.
Bu sayede bildirim birden fazla şirket için aynı anda hazırlanabilir.

• Kesin mizan bildirimi F2-Görüntüleme yapılarak ekrandan kontrol edilebilir.
o Raporda en sonda bulunan 2 kolon hata ve hata açıklaması kolonları, hesaplar
için oluşan borç/alacak bakiye değerlerinin maliyenin istediği şekle uygun olup
olmadığını belirlemekte kullanılır. Eğer borç bakiyesi vermemesi gereken bir
hesap borç bakiyesi veriyorsa veya alacak bakiyesi vermemesi gereken bir
hesap alacak bakiyesi veriyorsa bu kolonlardan ilkine ‘*’ yıldız karakteri basılır,
bir sonraki kolonsa hatanın ne olduğunu gösterir.

• Shift+F5-XML Oluştur butonu ile maliyenin istediği formatta xml dosyası olarak kayıt
edilir.