BORDRO:05084 ve 85615 Nolu Teşvik Kanunu Uygulaması

Bu kanunun amacı bazı illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri uygulamak suretiyle yatırımları ve
istihdam imkânlarını artırmaktır. ETA:SQL ve ETA:V.8-SQL’de tanımlanması ve uygulanması
son derece kolaydır.

Parametrik Tanımlamalar;

Bordro modülünde Sabit Tanımlar/Parametreler bölümüne girilerek Teşvik Parametresi
sekmesine girilir.

Teşvik Uygulanacak Mı? [Evet/Hayır] : Bu parametre işaretlenir ise gelir vergisi stopajı teşviki
hesaplanır.

Teşvik Kapsamı, Türü [1-Organize Sanayi(Tam) / 2-Diğer Yerler(Kısmi)] : Teşviğin
uygulanacağı firma Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteriyor ise; 1- Organize bölgesi
(Tam) sahası seçilir.
Eğer Organize Bölgesi dışında faaliyet gösteren bir firma ise; 2- Diğer Yerler (Kısmi) sahası
seçilir.

Kısmi Teşvik (Terkin) Oranı % : Kısmi teşvik oranı belirtilir. Teşvik Kapsamı Türü Organize
Bölgesi seçilmiş ise “100”, Diğer Yerler seçilmiş ise “80” yazılır.

Tebliğ Tipi [1-Seri Nolu Tebliğ / 4-Seri Nolu Tebliğ] : Bu bölümde tebliğ tipi belirtilir. Bu
değer dökümde yer alır. İşyeri 05084 no’lu teşvik kapsamına giriyor ise (10 işçiden az işçi
çalıştıranlar için) bu bölümde 1- Seri Nolu Tebliğ sahasını seçmek gerekmektedir. İşyeri 85615
no’lu teşvik kapsamına giriyor ise (10 işçiden fazla işçi çalıştıranlar için) bu bölüme 4 Seri No’lu
Tebliğ sahasını seçmek gerekmektedir.

Teşvik Uygulanacak Tutar (Günlük) : Bu bölümde günlük asgari brüt ücret belirtilir. Bu tutarın
aylık toplamı asgari ücreti geçemez.

Teşvik Uygulanacak Tutar (Günlük 16 Yaş Altı) : Bu bölümde 16 yaş altı personel için günlük
asgari brüt ücret belirtilir. Bu tutarın aylık toplamı asgari ücreti geçemez.

Kanun No Kontrol Edilecek Mi?[Evet/Hayır] : Bu parametre işaretlenir ise Teşvik Kanun No
sahasına yazılan kanun no ile personel sicil kartına yazılmış olan kanun no karşılaştırılır. Aynı
ise personel için teşvik hesaplaması yapılır.

Teşvik Kanun No : Kontrol Edilecek Teşvik kanun numarası belirtilir.

2 Ekim 2009
İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Bordro İşveren Tipi : Asıl işveren veya Alt yükleyici sahası duruma göre seçilir. (Muhtasar
beyannamesinin XML dosyası oluşturulduğunda Bildirim Kapsamında işyerlerine İlişkin
Bilgiler bölümünde bulunan İşveren tipi sahası taşımaya yardımcı olmaktadır.)

Bu tanımlar doldurulduktan sonra F2-Kaydet tuşu ile kayıt edilir.

Personel Kartlarında Yapılacak İşlemler;

Kart Tanımları / Eski Personel Kartı menüsünden personel kartı çağrılır. Personel kartının
Sigorta Aile Bilgileri Sekmesi seçilir. Bu sekmede yer alan “Uygulanacak Kanun No”
sahasına firmanın Teşvik kapsamına girdiği Kanun Numarası yazılır ve kayıt edilir. Örn. 85615
veya 05084 gibi.

Örnek Personel Kartı

Teşvik İcmali Raporu Dökümü Alınması

Bordro / Raporlar/ Teşvik Raporları / Teşvik İcmali raporu istenilirse alınabilmektedir.

Teşvik Bildirim Raporu Alınması ve Teşvik Bilgilerinin Muhatar Beyannamesine Otomatik
Taşınması

Bordro / Raporlar / Teşvik Raporlarından Teşvik Bildirim Raporu alınabilmektedir. Rapor
ekranda Bildirim kapsamındaki işyeri bilgileri otomatik gelecektir. Sonuçları Muhtasar
Beyanname Teşvik Değerine Taşı parametresi işaretlenerek rapor alınması durumunda
ekrana teşvik değerlerin ilgili tabloya otomatik işleneceğine ait bir uyarı gelecektir. Bu uyarıya
Evet denilmesi durumunda işyerlerine ait teşvik değerleri otomatik olarak Muhasabe IV
modülündeki Teşvik Bildirim Tanımları tablosuna işlenecektir.

Muhasebe IV / Muhtasar Beyannamesi / Muhtasar Beyannamesi Tanımları / Teşvik
Bildirim Tanımları Tablosu

Yukarıdaki tabloya taşınan değerler sayesinde muhtasar beyannamesine Teşvik değerleri
otomatik taşınabilmektedir.

Muhtasar beyanname döküm ekranında F-7 değer oluştur menüsü seçildiği takdirde Muhtasar
Beyannamesinde 2. sayfasında yer alan 18 no’lu teşvik sahası değeri bu tablodan otomatik
taşınacaktır.

Muhtasar Beyanname Döküm Menüsü Muhtasar Beyannamesinin XML olarak olarak oluşturulup, BDP programından açıldığında
Muhtasar beyannamesinde Ekler bölümünden / Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin
Bildirim sahası seçildiğinde Terkin Edilecek Tutara İlişkin Bilgiler sahasının otomatik olarak
xml dosyasına taşındığı görülmektedir.

Comments are closed.