BORDRO:5921 Sayılı Kanun Uygulaması

5921 sayılı kanundan işverenlerin yararlanma şartları:

• Giriş tarihleri 18/08/2009 – 31/12/2009 tarihleri arasında olmalı,
• Đşveren 04/2009 (Nisan) ayına ait aylık prim hizmet belgesinde bildirdiği işçi sayısını
arttırmış olmalı,
• Personel işe giriş tarihine kadar “3 ay” işsiz kalmış olmalı

Yukarıdaki şartlara uyulması halinde, personelin işe giriş tarihinden itibaren 6 ay süre ile işveren
priminin % 100’ü devlet tarafından ödenmektedir.

Programımızda yapılması gereken işlemler :
1. Personel sicil kartının “Sigorta Aile Bilgileri” sayfasında “Uygulanacak Kanun No”
sahasına “05921” yazılmalıdır.

21 Ekim 2009
Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Bordro 2. Servis / Sabit Tanımlar / Parametreler bölümündeki “Đstihdam” sayfasında, “Đşveren
Hissesi Sigorta Primi Teşviki Uygulanacak mı” parametresi “Evet” olmalıdır.

NOT:
• 5921 sayılı kanun ile ilgili başka bir parametre ve düzenleme yoktur.
• 5921 sayılı kanundan yararlanmak isteyen işverenler, bağlı oldukları Sosyal Güvenlik Đl
Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurup “05921” sayılı kanun kodunu aktif hale getirmelidir..
• Đndirilecek tutar sadece özel tanımlı raporlar “TESVIK” raporunda “4447 ĐŞV.ĐND.”
sahasında görülebilir.
• Aylık Prim ve Hizmet belgesi dökümü “BĐLDĐRGE TÜRÜ” sahasında “8-05921’e Tabi”
seçilerek alınabilir. Teşvikten yararlanma şartlarını Sosyal Güvenlik Kurumu denetlediği
için, Aylık Prim ve Hizmet belgesinde yararlanılacak indirim tutarı görülemez

Comments are closed.