BORDRO:Muhasebe Entegrasyonu

Bordro modülünü kullanan müşterilerimiz bordroya ait bilgileri otomatik olarak Muhasebe
modülüne muhasebe fişi olarak gönderebilirler. Đstenilirse tek bir ekrandan tüm şirketlerine ait
bordrolar Muhasebe modülüne entegre edilebilmektedir.

Entegrasyon Tanımı Nasıl Yapılır?

Bordro modülünde Servis / Muhasebe Entegrasyonu / Hesapların Belirlenmesi
bölümüne girilerek ekrana default olarak gelen BMENT, BMENT1 veya BMENT2 dosyalarından
herhangi birini seçmemiz gerekmektedir.

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi
Bu dosyalar sizlere yardımcı olması için hazırlanmış örnek tanımlardır. Bu dosyaların içeriklerini
firmanıza özel tanımlayabilirsiniz.

Seçilen Entegrasyon Tanım Dosyaları İçerisinde;

Muhasebe fişine hangi değerlerin aktarılacağı (Örn. Net Ödenen, Gelir Vergisi, damga vergisi
tutarları vb … ) ve bu değerlerin muhasebe fişinde hangi muhasebe kodu ile nasıl işleneceği
(borç veya alacak) tanımlanır.

Bu bölüm Borçlu Hesap Tanımları ve Alacaklı Hesap Tanımları başlıkları altında iki bölümden
oluşmaktadır. Bu bölümlere zaten tanımlı gelen saha kodu ve saha adı satırlarının yanında yer
alan Hesap Kodu bölümüne her sahanın muhasebe kodu, şirketin kendi hesap planı yapısına
göre tanımlanır. Bunu Hesap Planı sahasında listeleme butonuna basarak yapabiliriz.
Tanımlama işlemi sonrası “ F2 – Kayıt “ tuşu ile kayıt yapılmalıdır.
22 Ekim 2009
İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Bordro
Bu tabloya istenilen sahalar eklenip çıkartılabilmektedir. Mevcut olan sahaların dışında
muhasebe modülüne gitmesini istediğimiz bir saha olursa CTRL+INSERT tuşu ile istenildiği
kadar satır açılabilir. F4- Sahalar tuşuna basılarak ekrana gelen tablodan istenilen sahaların
kodları öğrenilebilir. İstenmeyen sahaların silinmesi ise CTRL+DELETE tuşu ile yapılmaktadır.
Bment1 tablosu içerisinden F4-Sahalar tuşu yardımı ile tüm saha kodları ve anlamları liste
halinde ekrana gelecektir. Bu listeden yararlanılarak istenilirse tabloya yeni sahalar eklenebilir.
Örn. Ödenek 1 sahasının saha kodu 151‘dir. Muhasebeye ödenek1 sahasının da entegre
edilmesi isteniyorsa Saha kodu’na 151 tanımı yapılmalıdır.

Sizler için hazırladığımız 3 farklı Bment dosyalarından hangisi size daha uygun ise onu
seçebilirsiniz. Eğer uygun değil ise istenilen şekilde tanımlama yapmak mümkündür. Öneğin;
BMENT1 dosyasının adı değiştirebilir ve içeriğine saha ekleyip kaldırdıktan sonra kayıt edilebilir.

Bu işlem ile tablo farklı bir isimle kayıt edilmiş olacaktır. Bu sayede her şirketin hesap planı
yapısına göre ayrı ayrı tablolar oluşturmak mümkün olacaktır. Örnekte biz BMENT1 dosyasını
seçtik ve sadece hesap planlarını muhasebe hesap planımıza göre tek tek tanımladık.
Tanımlama F2-Kayıt işlemi ile kayıt edilmelidir.

Muhasebe Kayıtları Farklı ve Bordro Kayıtları Farklı Şirketlerde Takip Ediliyorsa Nasıl Bir
Tanım Yapılması Gereklidir ?

Bordro bilgilerinin kayıtlı olduğu şirketin; Şirket Bilgileri Modülünden / Servis / Sabit
Tanımlar / Genel Parametreler / Bordro Genel Parametreleri bölümüne girilir;
Muhasebe/İşletmeye Entegre Edilecek Şirket Bilgileri bölümünden; Muh./İşl. Başka Bir
Şirkete Entegre Edilecek parametresi işaretlenir ve Hedef Şirket bölümüne ise listeleme
butonuna basılarak Muhasebe kayıtlarının tutulduğu şirket seçilir.

Not: Eğer Bordro ve Muhasebe bilgileriniz aynı şirkette ise bu tanımlamayı yapmanıza gerek
yoktur.

Bordro Genel Parametrelerinde Muhasebe Fişinin TML2009 Kodlu Şirkete İşlenmesi İçin
Yapılan Tanım

Muhasebe Entegrasyonu Nasıl Yapılır ?

Bütün bu tanımlamalar yapıldıktan sonra Bordro modülünde Servis / Muhasebe Entegrasyonu
/ Entegrasyon İşlemleri bölümüne girilir. Bu bölümde istenilen tanım aralıkları verildikten
sonra muhasebeleştirme işlemi yapılabilir.

Bu bölümde yer alan saha başlıkları;

Asgari Ücret Bilgilerini Tabloya Taşı

011- Asgari Ücret [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise Asgari ücret ile çalışan personele
ait muhasebeleştirme işlemi yapılır.

012- Diğer Ücret [Evet/Hayır]: Asgari ücret dışında farklı ücret ile çalışan personel için bu
parametre işaretlenir.

Bu iki parametrenin ikisi birden seçilemez. Entegrasyon işlemi Asgari ücretli veya diğer ücretli
seçimi yapılarak ayrı ayrı yapılmalıdır.

İşyeri Kodu

İşyeri Kodu: Muhasebeleştirme işleminin hangi işyeri kodu için yapılacağı belirtilir. (Merkez,
şube vb.) Sadece seçili işyerinde çalışan personelin bordroları muhasebeleştirme işlemi yapılır.

Birden Fazla Şirkette İşlem: Bu parametre işaretlenir ise alt bölümde yer alan şirket kodları ve
şubelerini belirleme gridinde belirtilen şirketler için muhasebe entegrasyonu yapılabilir. Bu
parametre sayesinde tek bir ekrandan istenilen tüm şirketlerin muhasebe entegrasyonunu
yapabilirsiniz.

Entegrasyon Parametresi [1-3]: “Birden Fazla Şirkette İşlem” parametresi işaretli iken
kullanılacak entegrasyon parametrelerinin nereden alınacağı belirtilir.
1-Ekrandan Al > Entegrasyon Parametreleri sekmelerinde belirtilen parametreler kullanılarak
işlem yapar.

2-Şirkete Göre> Entegrasyon yapılan şirkete ait entegrasyon parametreleri kullanılır.
Muhasebe Entegrasyon tanımları her şirket için farklı bir BMENT ismi ile kayıtlı olsun. Bu
parametre seçildiği takdirde toplu şirket entegrasyonu yapıldığında her şirket kendi Entegrasyon
parametresinde yazılı olan BMENT dosyası kullanılarak muhasebe fişi kesecektir. Örn. A
şirketinin BMENT-A ve B şirketin ise BMENT-B tanım dosyası Entegrasyon Parametresinde
kayıtlı olsun ( bir defa entegrasyon yapıldığında program otomatik olarak entegrasyon
parametresini hafızada tutmaktadır ) her bir şirket kendi Bment dosyasına göre muhasebe fişi
kesecektir.

3-Onay Al > Entegrasyon işlemi sırasında her şirketin tek tek entegrasyon parametreleri kontrol
edilip değiştirerek veya onaylanarak entegrasyon yapılmak isteniliyorsa bu parametre
kullanılmalıdır.

Şirket/Đşyeri Belirtilmesi

Bu bölüm birden fazla şirkette entegrasyon yapılmak istendiğinde kullanılır. Bu bölümde F6-
>Şirket Ekle butonu kullanılarak döküm alınması istenen Şirket/Đşyeri listelenebilir. Onay
bölümü otomatik olarak işaretli gelir. Döküm alınması istenmeyen şirketlerin/işyerlerinin
yanındaki onay bölümüne mouse ile çift tıklanarak ya da space tuşu kullanılarak işaret
kaldırılabilir.

F6->Şirket Belirleme

Bu bölüm birden fazla şirkette raporlama yapılmak istendiğinde kullanılır. Bu bölümde
entegrasyon yapılmak istenen şirketlere ait kıstaslar belirtilir.

Đşyeri Belirleme: Bu bölümde işleme katılması istenen şirketler/işyerlerine ait kriter belirtilir.

1-Tüm İşyerleri> Bu parametre işaretlenir ise belirtilen kıstaslara uyan tüm şirketler/işyerleri
ekrana taşınır.
2-Bordro İşyeri> Bu parametre işaretlenir ise belirtilen kıstaslara uyan şirketlerin bordro genel
parametrelerinde belirtilen default işyerleri ekrana taşınır. Yani her şirket için bir işyeri ekrana
taşınmış olur.

3-Aktif İşyeri > Bu parametre işaretlenir ise belirtilen kıstaslara uyan şirketlerde aktif kullanılan
işyeri bilgisi atanarak ekrana taşınır.

4-İlk İşyeri > Bu parametre işaretlenir ise şirket kullanıcı parametreleri İlk Değerler bölümünde
belirtilen default işyeri ekrana taşınarak işlem yapılır.

Entegrasyon Parametreleri

Bu bölümde entegrasyon işleminde oluşacak muhasebe fişine ait parametreler belirtilir.

Fiş Tarihi: Entegrasyon sonunda oluşacak muhasebe fişine ait tarih bilgisi yer alır. Bordro
hangi ayda ise o ayın son günü otomatik olarak muhasebe fiş tarihi olarak belirlenir. Bu sahaya
müdahale edilemez.

Açıklama: Entegrasyon sonunda oluşacak muhasebe fişine ait açıklama bilgisi belirtilir. Buraya
yazılacak bilgi muhasebe fişinin kalemlerinde yer alan açıklama sahasına otomatik olarak
taşınacaktır.
Özel Kod: Entegrasyon sonunda oluşacak muhasebe fişine ait fiş özel kodu belirtilir.

Muhasebe Bağlantı Grubu: Bordro muhasebe grubu belirtilir. Saha üzerindeki buton
yardımıyla daha önce tanımlanan bordro muhasebe grup bilgileri listelenir ve buradan da seçim
yapılabilir. Örn. BMENT1 dosyası gibi .

Muhasebe Fiş Tipi: Entegrasyon sonunda oluşacak muhasebe fişine fiş tipi belirtilir. Saha
üzerindeki buton yardımıyla daha önce tanımlanan fiş tipleri listelenir ve buradan da seçim
yapılabilir. Örn. 1 Mahsup fiş tipi seçimi gibi .

Satır Topla: Bu parametre işaretlenirse oluşacak muhasebe fişinde aynı hesaplar varsa bu
hesaplar toplayarak tek bir satırda fişe işlenir.

Bordro’dan Son Kayıt Edilen Muhasebe Fişi

Fiş Tarihi: Daha önce yapılmış olan muhasebe entegrasyonunda oluşan fişe ait fiş tarihi
görüntülenir. Kullanıcı tarafından müdahale edilemez.

Referans No: Daha önce yapılmış olan muhasebe entegrasyonunda oluşan fişe ait fiş tarihi
görüntülenir.

Muhasebeye Entegre Edilecek Şirket Bilgileri

Eğer muhasebe entegrasyonu başka bir şirkete yapılıyor ise bu bölümde entegrasyon işlemi
esnasında muhasebe entegrasyonu yapılacak olan şirket kodu görüntülenir. Kullanıcı tarafından
müdahale edilemez.

Tanımlama işlemi tamamlandıktan sonra “F2 – İşlem” tuşu ile muhasebeleşme işlemi başlatılır.

Đşlem sonunda “ Entegrasyon Parametreleri” bölümünde tanımlama bilgileriniz ve oluşan
muhasebe fişine ait tarih ve referans numarası bilgileri ekranda saklı kalacaktır. Bir sonraki ay
entegrasyon işleminde veya toplu şirket bazlı entegrasyon işleminde bu bilgileri kullanma
imkanınız olacaktır.

Muhasebe Entegrasyon Tablosunun Kriterler Sekmesi

Bu bölümde asgari ücretli ve Merkez şubesine ait personellerin entegrasyon tanımı yapılmış
durumdadır.

Muhasebe Entegrasyon Tablosunun Entegrasyon Parametreleri Sekmesi Bu tanımlamada BMENT1 tanımına göre mahsup fişi kesilecek ve fiş kalem açıklama
sahaların Bordro Tah. 09-2009 Dönemi açıklaması yazılacaktır.

Bordro Modülünden Muhasebe Entegrasyon İşlemi Sonucunda Muhasebede Oluşan
Muhasebe Fişi

Ek Bilgi :

Yapılan Entegrasyon işlemi sonucunda Muhtasar beyannamenin hazırlanmasında kullanılmak
üzere Muhasebe4 modülüne de bilgi gönderilmektedir.

Muhasebe4 modülünde Beyannameler / Muhtasar Beyanname / Muhtasar Beyanname
Tanımı / Diğer Bilgiler bölüme girilerek incelenebilir.

Bu bölümün 2. sayfasına Asgari ücretlilerin ve 3. sayfasına ise Diğer ücretlilerin Muhasebe
Entegrasyon yapılan Bordro ait Ay/Yıl, Brüt Gelir, Gelir Vergisi, Damga Vergisi değerlerinin
OTOMATİK olarak taşındığını göreceksiniz. Bu değerleri Muhtasar beyanname oluşturma
aşamasında kullanılmaktadır.

Bu değerleri Muhtasar Beyanname oluşturmada kullanmak mümkündür. Bunun için yine bu
bölümün 1. sayfada yer alan Tablodan Değer Okuma parametresi seçilmesi gerekmektedir.
Eğer bordro ve muhasebe şirketlerimiz farklı iki şirket ise 1. sayfada yer alan Bordro
Bilgilerinin Okunacağı Şirket Bilgileri bölümünün mutlaka tanımlanması gerekmektedir.

Entegrasyon İşlemi Sonucunda Otomatik Oluşan Asgari Ücret Değerleri
Bordroya ait Asgari Geçim Đndirim değeri, Muhasebeden ilgili hesap kodu tanımı ile otomatik
çekilebilmektedir. Tanım için Muhasebe4 modülünde Beyannameler / Muhtasar Beyanname
/ Muhtasar Beyaname Tanımı / Ortak Tanımlar bölümüne girilir. Bu bölümde yer alan Asg.
Geçim Đndirimi Hesap Kodu bölümüne muhasebe hesap kodu tanımlanarak kayıt yapılması
gerekmektedir.

Comments are closed.