ETA:V.8-SQL 8.15 ve ETA:SQL 1.15 YENİLİKLER

Asağıdaki yenilikler 12 Ocak 2009 tarihi itibari ile ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL
versiyonlarımıza ilave edilmis olan 223 adet maddeyi kapsamaktadır. Bu iki
versiyonumuz ile ilgili gelistirme çalısmaları aynı hızla devam etmektedir.
Sahip olduğunuz programların versiyonunu ETA:V.8-SQL 8.16 ve ETA:SQL 1.16’ya
yükselterek bu dokümandaki yeniliklere ek olarak 100’den fazla özelliğe sahip
olabilirsiniz.
BANKA
MAKBUZ DÖKÜMLERİNİN GRAFİK DİZAYNLI BASTIRILABİLMESİ
Cari/Kasa/Banka modüllerinde edf dizayn dökümlerinde grafik kullanımı sağlandı. (Çizgi çizme,
dikdörtgen, elips…)
BANKA RAPORLAR HESAP EKSTRESİNDE BAKİYESİ OLAN BANKALARIN DEVİR OLARAK GÖZÜKMESİ
Banka raporlar hesap ekstresinde hareket görmeyen ancak bakiyesi olan bankaların da devir olarak
gözükmesi sağlandı.
BANKA FİSİNDE DEĞİSİKLİKLER
1. Banka fisi baslık bilgilerinde Banka Hesap Kodu ve Banka Hesap Adı’na göre arama
yapılabilmesi
2. Kalem satırlarında Kasa Kodu, Kasa Adı, Cari Kodu, ve Cari Ünvanı’na göre kart araması
yapılabilmesi
3. F8-Detay menüsüne olmayan Kasa kartının tanımlanması
4. Kasa Detay bilgisinin görüntülenmesi
5. Kasa Not Sayfası ve Kasa Kart Arama islemlerinin yapılabilmesi
6. Fis kalem satırlarında olmayan Cari ve Kasa kartının tanımlanması ve
7. Aynı islemlerin Karsı Banka Hesap Kodu ve Hesap Adı için de yapılabilmesi ve Popup menüye
dahil edilmesi sağlandı.
BANKA FİSİNDEKİ KREDİ KART İSLEMLERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME
Banka virman fisi içerisinden kredi kart islemleri yapıldıktan sonra fis kayıt edildiğinde, banka mevduat
hesabına tutarları hesaplanarak aktarılan banka POS hareketlerinin Ödendi sahalarının “Evet” yapılması
sağlandı. Ayrıca Kredi Kart İslemleri ekranına eklenen “Ödendi Kontrolü” parametresi isaretlendiğinde,
daha önce mevduat hesabına aktarılmıs (Ödendi sahası Evet olan) hareketlerin kontrol yapılarak tekrar
hesaplamaya katılmaması ve mükerrerliğin önlenmesi sağlandı.
Not: Önceki versiyonlarda virman fisi kayıt edildikten sonra banka POS hareketlerinin Ödendi sahaları
“Evet” yapılmadığı için, Ödendi Kontrolü parametresi sadece yeni versiyon üzerinden kayıt edilen virman
hareketleri için çalısır.
FİS GİRİSLERİNDE TADİLAT
Fis girislerinde parametrik olarak ödeme esleme girisinin yapılabilmesi sağlandı.
KASA VE BANKA FİSLERİNDE İKEN OLMAYAN CARİ KARTIN AÇILMASI
Kasa ve Banka fislerindeki F8-Detay menüsüne Cari Kart Arama,Cari Kart Tanımlama,Cari Detay Bilgi ve
Cari Not Sayfası seçenekleri eklendi. Kasa ve Banka fislerinde iken olmayan Cari Kartlar F8-Detay daki
Cari Kart Tanımlama seçeneği ile olusturulabilir.
2/25
BORDRO
ÖZEL TANIMLI RAPORLARDA FORMÜL
Özel tanımlı raporlarda formül eklendi. Saha kodu ‘X’ ise formül satırı olarak islem görecek. Formüle
konan sahalar F ile baslayacak ve sayısal sahalar kullanılabilecek.
ÖZEL TANIMLI RAPORLARDA DEPARTMAN GRUPLAMASI
Bordroda özel tanımlı raporda bölüm ara toplamı parametresi isaretlenirse departman adının departman
grubunun basında çıkması sağlandı.
ÖDENEK VE KESİNTİ TANIMLARININ 20′YE ÇIKARILMASI
Ödenek ve kesinti tanımları 15 adetten 20 adede çıkarıldı. Buna uygun olarak özel tanımlı raporlara
[433-437] Ödenek 16-20 ve [438-442] Kesinti 16-20 sahaları eklendi. Ücret pusulası dökümü düzenlendi.
BORDRO TİK RAPORUNDA DEĞİSİKLİK
Bordro Tik Raporları/Aylık isgücü çizelgesinde isyeri kodu bos verilirse tüm İsyerlerinin birlikte
dökülmesi sağlandı.
BİRDEN FAZLA SİRKETTE RAPORLAMA SEÇENEĞİ
Ek-1 ve Ek-2, Ücret Pusulası, Eksik Gün Bildirim Listesi ve Tik Raporlarında birden fazla sirkette
raporlama seçeneği programa eklendi.
YENİ KAYDEDİLEN PERSONELİN GİRİS TARİHİNE KONTROL
Personel Sicil Kartı içerisinde yeni kaydedilen personelin giris tarihi çalısılan aydan farklı ise kayıt
öncesi soru sorulması sağlandı.
YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASASI İLE İLGİLİ PROGRAMDA YAPILAN DEĞİSİKLİKLER
1- Personel sicil kartına “isveren hissesi sigorta tesviki hesaplanması” seçeneği eklendi. Bu islemin
yapılabilmesi için bordro parametrelerine istihdam sekmesi eklenerek bu kısımda “isveren hissesi sigorta
primi tesviki uygulanacak mı” genel parametresi eklendi. Bu parametreler isaretlenirse 07/2007 ile
06/2008 tarihleri arasında ise girmis ve ilk kez bir isyerinde çalısacak personel için isveren tesviki
uygulaması hesaplanacak.18-25 yas arası erkek personel ve 18 yasından büyük kadın personelin dahil
olduğu bu uygulama ile İsveren sigorta hissesinin 5 yıl için ayrı ayrı oranlarda indirime tabi olması
sağlanıyor. Bu oranlar parametrede belirtiliyor. Personel kartına bu uygulama dolayısıyla çesitli
kontroller eklendi. Doğum tarihi, ise giris tarihi ve Tc kimlik no sahasının bos geçilmeden kaydedilemesi
sağlandı.
2- Personel kartına Sakatlık isveren hissesi sigorta prim tesviki sahası eklendi. Bu parametre
kontenjan içi sakatlık indirimi ve kontenjan dısı sakatlık indirimi seçenekleri ile genel parametrelerdeki
oranlarda isveren sigorta sakatlık indirimi yapılması sağlandı.
3- Bordro parametrelerine isveren sigorta prim payı indirimi seçeneğis eklenerek bu parametre
isaretlenir ise isveren malulluk, yaslılık ve ölüm sigortalarından parametredeki oran kadar yüzde olarak
indirim yapılması( su an %5 ) sağlandı. (Bu kanun 10. aydan itibaren uygulanacak)
4- Aylık prim ve hizmet belgesi ve E-Bildirge dökümlerine bildirge türü “1-Normal, 2-4447’ye tabi”
seçeneği eklenerek tesvikten yararlanan personelin ücretli izinler hariç 4447’ye tabi olarak ayrı
dökülebilmesi sağlandı. Yukarıdaki maddelerle ilgili olarak Özel tanımlı raporlara
[444] Uz.Vad.Sig.İsveren primi indirimi
[445] İsveren sigorta indirimi(yeni ise giris)
[446] Sakatlık İsveren Prim indirimi
[447] Toplam isveren sigorta indirimi sahaları ve
Kullanıcı tanımlı icmal raporuna
3/25
458 Uz.Vad.Sig.İsveren primi indirimi
459İsv.sig.ind.(İss.Fonu.Kar. Yeni ise giris)
460 Sakatlık İsveren Prim indirimi
461 Toplam isveren sigorta indirimi sahaları eklendi.
5- Bordro parametrelerine “Sigorta tabanını asan matrahı sakla” seçeneği eklenerek sigorta
tavanını asan matrahın ssk matrah değerlerine kaydedilmesi sağlandı. Ayrıca bordro ödenek tanımlarına
sonraki aya matrah devri seçeneği eklenerek, hangi ödemelerin tavanı asan matraha dahil edileceği
belirlendi. Personelin sigorta tavanını asan matrahı, sonraki iki ay içerisinde personelin sigorta matrahı
tavanın altına düserse bu tutarın üzerine eklenerek yeni matrah üzerinden sigorta primi hesabı
yapılması sağlandı.
6- Sigorta kolları tanımları 07/2008 öncesi ve 07/2008 ve sonrası seklinde ayrıldı. Bordro
parametreleri, bordro sigorta tanımı seçeneği ile hangi parametrenin kullanılacağı belirtilecek. Program
su anda bu parametreyi dikkate almayarak sadece eski tanımları(07/2008 öncesi) kullanıyor. Daha
sonra bu parametre kullanılacak.
RAPORLAR İCMAL DÖKÜMÜNDE ÇIKAN LİSTEDE PERSONELLER ARASINDA BOSLUK VERİLMESİ
Yeni yapılan kullanıcı tanımlı icmal ile S (satır atlama) komutu kullanılabiliyor ve bu komutla
personeller arası bosluk verilebiliyor.
BORDRO TESVİK HESAPLAMASINDA YENİ DÜZENLEME
Bordro tesvik hesaplamasında AGİ tutarı düsüldükten sonra kalan rakam üzerinden tesvik uygulanması
sağlandı. Gelir vergisi stopajı tesvikine iliskin bildirime yeni sahalar eklendi. Mahsup edilebilecek AGİ
tutarı sahası eklendi, yeni hesaplama yöntemi düzenlendi, toplam sahaları eklendi ve bildirim dizaynı
yenilendi. Bu değisikliklerin geçerli olabilmesi için edt dizaynı yenilenmelidir.
ÖZEL TANIMLI İCMAL RAPORU
Raporlar/Bordro Raporları/Özel tanımlı icmal raporu eklendi. Bu rapor ekranında aynı zamanda özel
tanımlı raporlarda olduğu gibi rapor tanımı yapılabiliyor ve raporla ilgili parametreler de aynı ekran
üzerinden tanımlanıp döküm alınabiliyor. Tüm ödenek ve kesinti sahaları ve daha önce özel tanımlı
raporda olmayan yeni sahalar bu rapor içerisinde tanımlanabiliyor. Özel tanımlı raporlarda bulunan A, S,
F, M ve X saha kodları kullanılabiliyor. Bordro Kullanıcı parametreleri/Kullanıcı tanımlı icmal
parametresi ile default rapor tanımı yapılarak kullanıcı bazında hangi raporun döküleceği
belirlenebiliyor ve istenildiği kadar rapor tanımı yapılabiliyor.
BORDRO İCMALİNDE SAHALARIN ADLARINI DEĞİSTİREBİLME
Yeni Özel Tanımlı icmal dökümü ile Bordro icmalinde saha adları istenilen sekilde verilebilmesi sağlandı.
BORDRO DİZAYNLARINDA İSYERI ÜNVAN 2 SAHASININ DÖKÜLMESİ
Bordro dizanları için genel sahalara 26 nolu isyeri Ünvan 2 sahası eklendi.
PERSONEL SİCİL KARTINDA AİLE BİLGİLERİ KISMINDA ADRES3, POSTA KODU VE TELEFON BİLGİLERİ
ALANLARI
Bordroda personel sicil kartında Aile Bilgileri kısmına Adres3, Posta Kodu ve Telefon Bilgileri alanları
eklendi. Bu sahaların sağlık belgesi ve es-çocuk vizite dökümünde ilgili sahalara otomatik olarak
getirmesi sağlandı.
ÖZEL RAPOR TANIMLARININ TASINMASI
Özel rapor tanım ekranına F5 Xml olusturma ve F6 Xml’den okuma seçenekleri eklenerek istenilen özel
rapor tanımının XML dosya olarak kaydedilmesi ve kaydedilen herhangi bir dosyanın okunarak programa
getirilmesi sağlandı.
4/25
ÖZEL TANIMLI RAPORLARDA KIDEM İHBAR TAZMİNATI ALANLAR DÖKÜM SEÇENEĞİ
Özel rapor tanımında kıdem-ihbar tazminatı parametre sekli değistirilerek 0-Tümü,1-Tazminat Alanlar,
2-Tazminat almayanlar seklinde değistirildi böylece istenilen sekilde tüm personellerin veya tazminat
alan veya almayan personellerin ayrı ayrı dökülebilmesi sağlandı.
BORDRO İKRAMİYE HESAPLAMA İSLEMİNDE İKRAMİYE TUTARININ BULUNMA SEKLİ
Bordro ikramiye hesaplama isleminde ikramiye tutarının bulunma sekli; Parametrede ikramiye TL
isaretlenmisse ve mesai tanımlarında tutar sahası doluysa tutardan okunması, tutar sahası dolu değilse
gün sahasına yazılan değeri okuması sağlandı.
BORDRODA İCMAL DİZAYNINDA SSK GÜN TOPLAMI SAHASI FORMATI
Bordroda icmal dizaynında SSK gün toplamı sahasında noktadan sonra iki hane seklinde çıkıyordu.
Tamsayı olarak dökmesi sağlandı.
BORDRO AYLIK DÖKÜM RAPORUNA İSTEN ÇIKANLAR PARAMETRESİ
Bordro raporlarda SSK raporları, aylık döküm alındığında isten çıkarılan personel ile ilgili olarak isten
çıkmıs olanlar parametresi eklendi. Bu parametre isaretlenmezse isten çıkmıs personelin dökümde
çıkmaması sağlandı.
BORDRODA E-BİLDİRGE DOSYASI KAYDEDİLME YERİ DEĞİSİKLİĞİ
Bordroda e-bildirge dosyası default XLSTEMP’in altına atılıyordu. Dosyanın Default olarak sirket
klasörüne atılması sağlandı.
BORDRODA PERSONEL KARTI İPTAL İSLEMİNDE UYARI
Personel sicil kartı islemine iki uyarı mesajı daha konarak silme islemi daha güvenli hale getirildi.
MESAİ TANIMLARINDA BULUNAN AÇIKLAMA KISMININ PUANTAJ VE DÖKÜMLERDE ÇIKMASI
Mesai tanımlarında bulunan açıklama kısmı değistirildiğinde bunun puantaj Ekranına yansıtılması
sağlandı. Daha önce sadece yeni personel puantaj girisinde buradaki tanımdan alınıyor, eskiden kayıtlı
bir personel ise mesai kodu (açıklama) ilk kaydedildiği sekilde getiriliyordu. Ücret pusulası dökümüne
“Mesai Tanım baslıklarını Parametreden Al ” seçeneği eklenerek isteğe bağlı olarak mesai tanım
baslıklarının parametrede yazıldığı sekliyle dökülebilmesi sağlandı.
PUANTAJ GİRİS EKRANI VE ÖZEL TANIM RAPOR EKRANLARI FORM SEKLİ DEĞİSİKLİĞİ
Puantaj giris ekranı ve Özel tanım rapor ekranları form sekli değistirilerek ekranı kapatmadan diğer
islemlerin Yapılabilmesi ve tam ekran olması sağlandı.
V-7′DEN SQL’E TRANSFERDE SİGORTA KOLU SAHASINDA DÜZENLEME
Bordro modülünde V-7′den transfer islemi yapıldığında bazı isten ayrılmıs personellerin tabi olduğu
sigorta kolu sahasına 3 haneli rakamlar geliyordu. V-7′den bu sekilde gelen kodlar 1 olarak SQL’e
aktarıldı.
SSK AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE VE EKSİK GÜN BİLDİRİM LİSTELERİNDE SIRALAMA
SSK Aylık prim ve hizmet belgesinde ve eksik gün bildirim listelerinde sıralama personel koduna göre
yapılıyordu. SSK nosuna göre sıralanması sağlandı.
5/25
BORDRODA AYLIK DEVİR YAPARKEN İSTEN ÇIKAN PERSONEL PUANTAJININ SİLİNMESİ
Bordroda aylık devir yaparken puantaj bilgileri sıfırlanacak mı sorusuna hayır denildiğinde isten çıkan
personel var ise o kartların puantaj kayıtları silinmiyordu. Personelin çıkıs tarihi kontrol edilerek devir
yapılan ay ve öncesi isten çıkan personelin bilgileri sıfırlandı.
PERSONEL KARTINDAKİ ÖZEL ÖDENEK SAHASININ HESAPLANMASI
Bordro personel kartına eklenen özel ödenek sahasının SSK Gün’e göre oranlanarak hesaplanması
sağlandı.
DOCMAGE DÖKÜMLERİNDE PRİM ÖDEME HALİ
Bordro Vizite personel ve vizite 6 aylık döküm docmage döküm dizaynlarında prim ödeme hali sahası
bilgisi çıkmıyordu. Dizaynlara bu saha eklendi.
PUANTAJDA AY İÇİNDE İSTEN ÇIKAN PERSONELİN GÜN SAYISI KONTROLÜ
Bordro tekli puantajda ay içerisinde isten çıkan personel ile ilgili gün kontrolünü yapmıyordu. Personel
isten çıkmıssa ve girilen toplam gün çalısılan günden fazlaysa uyarı verilmesi sağlandı.
AYLIK AGİ RAPORUNA KALAN GELİR VERGİSİ (GELİR VERGİSİ TUTARI-AGİ TUTARI) SAHASI
Aylık Agi Raporuna Kalan Gelir Vergisi (Gelir vergisi tutarı-Agi tutarı) sahası eklendi. Bu saha özel
tanımlı raporlara 336 nolu saha olarak eklendi.
ÖZEL RAPOR TANIMLARININ SİLİNMESİ
Özel rapor tanım ekranına F3 silme seçeneği eklenerek özel tanımlı raporların silinebilmesi sağlandı.
TOPLU ÖZEL TANIMLI RAPOR VE İCMAL DÖKÜMÜ
Bordro icmal dökümü ve özel tanımlı rapor dökümüne birden fazla sirkette raporlama seçeneği
eklenerek toplu olarak sirketlerin yazdırılması sağlandı.
GENEL PARAMETRELERİNDE “GEÇMİS AYDA KAYIT YAPILSIN MI”
Bordro genel parametrelerine “Geçmis Ayda Kayıt Yapılsın mı” parametresi eklendi. Bu parametre
isaretlenirse, toplu islemler dısındaki kayıt islemlerinin geçmis aylarda da yapılabilmesi sağlandı.
ÖZEL RAPOR DÖKÜMÜNDE DEPARTMAN (ARA TOPLAM) İÇİNDE SIRALAMA
Özel rapor dökümünde departman (ara toplam) bazında döküm alınıyorsa sıralama islemi departman +
verilen sahalar seklinde yapılarak, departman içerisinde sıralama yapılabilmesi sağlandı.
ÖZEL TANIMLI RAPORLARDA [443] AGİ ÇOCUK SAYISI SAHASI
Özel tanımlı raporlara [443] Agi Çocuk Sayısı sahası eklendi.
YENİ KODLAR
Bordro vizite kağıdı, vizite es çocuk, sağlık belgesi, ise giris bildirgesi ve sigortalı bildirim belgesinde
adres ülke, il ve ilçe sahalarının okunması için yeni kodlar kondu. Tüm dökümler için Dfb, dfj ve edt
dizaynlarına il ve ilçe sahaları eklendi.
ÖZEL TANIMLI RAPORLARDA TAMSAYI DEĞERLERİNİN KÜSURATSIZ DÖKÜLMESİ
Özel tanımlı raporlarda tamsayı değerlerinin küsuratsız dökülmesi sağlandı.
6/25
TOPLU SİRKET DEVRİ
Devir islemine birden fazla sirkette devir seçeneği ve sirket seçimi eklendi. Seçilen sirketlerde çalısılan
ay devredilecek ay ise devir isleminin yapılması sağlandı.
AGİ ÇOCUK SAYISI HESAPLAMASINDA DEĞİSİKLİK
Geçmis ayda çalısırken bordro agi çocuk sayısı hesaplamasında çalısılan aydan sonra doğan çocukların
hesaplama islemine katılmaması sağlandı.
ÖZEL TANIMLI RAPORLARIN EXCEL’E AKTARILMASI
Özel tanımlı rapor dökümüne Excel Butonu konarak raporun Excel’e aktarılması sağlandı.
İHBAR TAZMİNATI TUTARININ VERİLEN ÖDENEK NUMARASINA TASINMASI
İhbar tazminatı tutarı verilen ödenek numarasına tasındı.
AGİ ÇOCUK SAYISI HESAPLAMASINDA DEĞİSİKLİKLER
AGİ Çocuk sayısının doğum tarihi ve yüksek okulda okuyup okumadığına göre hesaplanması sağlandı.
AGİ RAPORLARINDA DEĞİSİKLİK
AGİ aylık rapor ve AGİ bordroya ilgili yıl AGİ alıp almadığı kontrolü kondu. AGİ aylık rapor ve AGİ
bordrosu dökümünde personelin çalısma ayı kontrol edilerek çalısmadığı aylarda AGİ hesaplanmaması
sağlandı.
AGİ HESAPLAMALARINDA DEĞİSİKLİK
AGİ hesaplamalarında AGİ tutarının asgari ücretin aylık gelir vergisini geçmemesi ve yıllık AGİ
raporlarında AGİ tutarının önceki AGİ tutarını da ekleyerek dökülmesi sağlandı.
BORDRO YENİ KARTTA NET BRÜT ÜCRET HESAPLAMA
Bordro sicil kartında sicil kartı kaydedilmeden netten brüte ve brüttten nete hesaplama yapılabilmesi
sağlandı.
TOPLU İSE GİRİS BİLDİRGESİ, TOPLU SİGORTALI BİLDİRİM BELGESİ
Bordro kart tanımları menüsüne Toplu Dökümler/ Toplu İse Giris Bildirgesi raporu toplu sigortalı bildirim
listesi dökümleri eklendi.
VİZİTE KAĞIDI DÖKÜM EKRANINDA YILLIK İZİN GÜN SAYISI
Vizite kağıdı döküm ekranına yıllık izin gün sayısının gelmesi sağlandı.
İCMAL DÖKÜMLERİNDE İSVEREN ÜST BASLIK BİLGİLERİNİN EXCEL’E AKTARILMASI
Bordro icmali ve tesvik icmali dökümlerinde isveren üst baslık bilgilerinin Excel’e aktarılması sağlandı.
CARİ
FİS GİRİSLERİNDE TADİLAT
Cari ve Fatura modüllerinde cari hareket kaydı yapılırken parametrik olarak “Ödeme Esleme” formunun
ekrana getirilerek kayıt yapılan cari hareketin anında eslenebilmesi sağlandı.
7/25
MAKBUZ DÖKÜMLERİNİN GRAFİK DİZAYNLI BASTIRILABİLMESİ
Cari/Kasa/Banka modüllerinde edf dizayn dökümlerinde grafik kullanımı sağlandı. (Çizgi çizme,
dikdötrgen, elips…)
CARI STOKLU EKSTRE RAPORUNDA EN ALTTA MIKTAR TOPLAMININ ÇIKMASI
Cari Stoklu Ekstre raporunda en altta miktar toplamının da çıkması sağlandı.
HAREKET FİLTRELERİNDE VADE TARİHİ SEÇENEĞİ
Cari Kur Farkı Fisi Olusturma formunda vadesi dolmamıs çek/senetlerin isleme dahil edilmemesi için
hareket filtrelerine “Vade Tarihi” eklendi.
GİRİLEN KDV TUTARLARININ MUHASEBE MODÜLÜ İLE ENTEGRE ÇALISMASI
Cari hareket fisi, mahsup fis girisinde islem cinsi fatura olarak girilen hareketlerin muhasebeyle
entegrasyonu kurulduğunda girilen KDV tutarlarının da muhasebe modülü ile entegre çalısması sağlandı.
CARİ KODU VE CARİ ÜNVANI SAHALARINDA ARAMA YAPILABİLMESİ
Baslık bilgilerindeki Cari Kodu, Karsı Cari Kodu ve kalem satırlarındaki Cari Kodu sahalarında “*” ile kart
arama islemi yapılabilmesi sağlandı. Baslık bilgilerindeki Cari Ünvanı, Karsı Cari Ünvanı ve kalem
satırlarındaki Cari Ünvanı sahalarında “*” ile kart arama islemi, Ünvan yazılarak Enter ile kart
bilgilerinin fise tasınması, olmayan bir unvan yazılıp Enter’a basıldığında sbd ekranında arama
yapılabilmesi sağlandı.
GENEL HAREKET RAPORUNDA SON HAREKET TARİHLERİ
Cari Genel Hareket Raporu dökümünde cari kartlara ait son borç ve alacak tarihlerinin de
görüntülenmesi sağlandı.
FİS GİRİSİNDE TADİLAT
Cari modülünde nakit islem tiplerinde “Ödendi Mi” flağının “Evet“ olması sağlandı.
CARİ II
ÖDEME ESLEME GİRİSİNDE TADİLAT
Ödeme Esleme girisinde “nakit” islem tipi haricindeki tam eslenen cari hareketlerinin “ödendi” flağının
“evet” yapılması sağlandı.
ÇEK / SENET
ÇEK/SENET MODÜLÜ RAPORLARINDA DÜZENLEME
Çek/Senet modülü içerisinden Müsteri Çek kart Listesi alınırken verilen iki tarih aralığında herhangi bir
pozisyona ait çeklerin listesi alınmak ve aynı gün içerisinde pozisyon değistiren çekler için de bu
pozisyonlardan herbirine göre döküm alınmak istendiğinde çekin döküme çıkması isteniyordu. Son
Pozisyonlar gridine Tarih 2 kolonu eklenerek ve gerekli çalısmalar yapılarak raporun istenen sekillere
göre de çalısabilmesi sağlandı.
Not: Son Pozisyonlar gridinde sadece Tarih 1 belirtilirse çekin ilgili tarihteki son pozisyonuna göre
kontrol yapılır. İlave olarak Tarih 2 belirtilirse ilgili Tarih 1-Tarih 2 aralığındaki hareketlerden pozisyon
kontrolü yapılır. Düzenlemeler Firma Çek, Müsteri/Firma Senet raporları için de ayrıca yapılmıstır.
8/25
ÇEK/SENET RAPOR FİLTRELERİNİN KAYDI
Çek/Senet rapor filtrelerinin kaydı islemi tamamlandı.
ÇEK/SENET FİSLERİNE AİT YENİ EDF DİZAYN DOSYALARI
Çek/Senet modülüne ait Müsteri Çek/Senet dizayn dosyalarının yenileri hazırlandı.
CARİ UNVANINA GÖRE ARAMA
Fatura, İrsaliye ve Siparis fislerinde, baslık bilgilerinde Cari Kod ve Ünvana göre, Çek/Senet fislerinin
baslık bilgilerinde Cari, Kasa ve Banka kod ve adlarına göre kart arama ve kart bilgilerinin getirilmesi
sağlandı. Ünvanda doğrudan ünvanın yazılarak veya “*” karakteri kullanılarak arama yapılıp kartın
çağırılması mümkün olmustur.
ÇEK/SENET FİSİNDE İKEN OLMAYAN CARİ KARTIN AÇILABİLMESİ
Çek/Senet fisi F8-Detay menüsüne Cari Kart Arama, Cari Kart Tanımlama, Cari Detay Bilgi ve Cari Not
Sayfası seçenekleri eklendi.
FİS GİRİSLERİNDE TADİLAT
Fis girislerinde parametrik olarak ödeme esleme girisinin yapılabilmesi sağlandı.
FATURA
FİS GİRİSLERİNDE TADİLAT
Cari ve Fatura modüllerinde cari hareket kaydı yapılırken parametrik olarak “Ödeme Esleme” formunun
ekrana getirilerek kayıt yapılan cari hareketin anında eslenebilmesi sağlandı.
CARİ KOD DEĞİSİKLİĞİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME
Yeni Fatura, İrsaliye ve Siparis fislerinde cari kodu değistirildiğinde yeni cari karta ait muafiyet gün
bilgisi kullanılarak fis vadesinin yeniden hesaplanması sağlandı.
FATURA GENEL PARAMETRELERİ EKRANINA PARAMETRE İLAVESİ
Sirket Bilgileri programı içerisinde yer alan Fatura Genel Parametreleri ekranına “Kalem İskonto
Düsülmüs Net Tutarı Açıklama Sahasına Aktar” parametresi ilave edildi. “0:Hayır, 1:Açıklama 1,
2:Açıklama 2, 3:Açıklama 3″ seçenekleri olan bu parametrede 1-3 arası bir seçenek seçilirse fatura
fisinin kalem satırlarında Tutar sahasındaki değerden Kalem İskonto düsülmüs net tutar ilgili Açıklama
1/2/3 sahasına aktarılır.
FATURA GİRİSİNDE KDV TUTARINA MÜDAHALE EDEBİLME
Fatura, İrsaliye, Siparis modüllerinde fatura genel parametrelerdeki KDV tutarını değistirme sahasına
göre fis içerisinde KDV bölümüne fark tutar sahası ilave edilerek çalısması sağlandı.
STOK FİYAT ANALİZİ / HAREKET FİYATLARI’NDA DÖVİZ FİYATLARI
İlgili modüllerde fis islerken kullanılan Stok Fiyat Analizi / Hareket Fiyatları ekranında döviz fiyatı ve
döviz tutarının görülmesi sağlandı.
ESKİ FATURA KAYIT İSLEMİNDE FİYAT KONTROLÜ
Eski fatura kayıtlarının tekrar kayıt asamasında stok kartlarına tanımlanan fiyat kontrolünün yapılması
sağlandı. Fiyat kontrolleri eski Stok, İrsaliye ve Siparis fislerinde de yapıldı. Kontrollerin çalısabilmesi
için Stok Genel Parametreleri ekranındaki “Kontrolleri Eski Fislerde de Yap” parametresi isaretli
olmalıdır.
9/25
FİSLER İSLENİRKEN SERİ NO GİRME ZORUNLULUĞU
Seri no’lu stok kartları ile ilgili fatura vb. fisler islenirken seri no girme zorunluluğu getirildi.
STOK ALIS/SATIS ÖZET VE DETAY RAPOR BASLIKLARINDA TARİH ARALIĞI
İrsaliye ve Faturadan iki tarih arası rapor alındığı zaman rapor baslıklarında tarih aralığının da
görüntülenmesi sağlandı.
FATURA DİZAYNINDA ESKİ VE YENİ BAKİYE TİPİ
Fatura dizaynında eski bakiye tipi ve yeni bakiye tipi ”3690-3” ve “3690-5” no’ lu islem kodlarının BASBOY
kolonlarında değer belirtilerek kullanılabilmesi sağlandı.
SİPARİS AÇMA FİSİNDEKİ DETAY AÇIKLAMA BİLGİLERİNİN KAPAMA FİSİNE TASINMASI
Siparis açma fisinde girilen Detay Açıklama, Açıklama 1-2-3 ve vade tarihi bilgilerinin kapama fisine
tasınması sağlandı. (Kapama fisi üzerindeki toplu siparis karsılama isleminde tek bir açma siparisi
kapama fisine tasınıyorsa geçerlidir.)
Not: Aynı bilgilerin, kapama siparis fisi üzerinden irsaliyeleme ve faturalama yapıldığında, siparis
modülü içerisinden tekli ve toplu irsaliyeleme ve faturalama yapıldığında, irsaliye fisi üzerinden
faturalama yapıldığında, irsaliye modülü içerisinden tekli veya toplu faturalama yapıldığında da
tasınması sağlanmıstır. (Toplu islemlerde tek bir fis isleme alınıyorsa geçerlidir.)
FATURA, İRSALİYE VE SİPARİS FİSLERİNDE CTRL+D İLE İLGİLİ DÜZENLEME
Fatura, İrsaliye ve Siparis fisleri üzerinde Ctrl+D tusu ile TL tutarından Döviz Güncelleme islemi
yapıldığında Döviz Tutarları TL tutarlarına yeniden hesaplanıyor fakat Döviz Fiyatları hesaplanmıyordu,
Döviz Fiyatlarının da hesaplanması sağlandı.
CARİ UNVANINA GÖRE ARAMA
Fatura, İrsaliye ve Siparis fislerinde, baslık bilgilerinde Cari Kod ve Ünvana göre, Çek/Senet fislerinin
baslık bilgilerinde Cari, Kasa ve Banka kod ve adlarına göre kart arama ve kart bilgilerinin getirilmesi
sağlandı. Ünvanda doğrudan ünvanın yazılarak veya “*” karakteri kullanılarak arama yapılıp kartın
çağırılması mümkün olmustur.
KAYIT ÖNCESİ YAZDIRMA SEÇENEĞİ
Fatura-İrsaliye-Siparis modüllerine ait genel parametrelere “Kayıt Öncesi Yazdırma” seçeneği eklenerek
aktif hale getirildi. Bunun çalısabilmesi için ETAUTLFORM.DLL dosyasının güncellenmesi gerekmektedir.
CARİ UNVANI SAHASINDA ARAMA YAPILABİLMESİ VE KART BİLGİLERİNİN GETİRİLMESİ
Fatura, İrsaliye ve Siparis fislerindeki Cari Ünvan sahasında arama yapılabilmesi ve arama sonucu
bulunan kart bilgilerinin fise tasınması sağlandı.
FİS KALEM SATIRLARINDA İKEN STOK KODU VE CİNSİNE GÖRE ARAMA İMKANI
Fatura, İrsaliye ve Siparis fislerinin kalem satırlarında iken satır tipi 1-Stok Kartı, 7-Paket Stok Kartı, 2-
Hizmet Kartı ve 8-Paket Hizmet Kartı seçili ise Kod ve Cins sahalarında arama yapılabilmesi, ayrıca cins
sahasında mevcut bir cins yazılarak Enter’a basıldığında kart bilgilerinin kalem satırına çekilmesi
sağlandı.
FATURA KARLILIK DETAY/ÖZET RAPORUNDA TADİLAT
Fatura Karlılık Detay/Özet raporunda giris hareketlerinin de dökülmesi sağlandı.
10/25
FATURA GENEL PARAMETRELERİ EKRANINA PARAMETRE İLAVESİ
Fatura Genel Parametreleri ekranına “Sıfır Tutarlı Fatura İçin Cari Kaydı” parametresi eklendi. Bu
parametre vasıtasıyla bedelsiz faturalar için isteğe bağlı olarak cari fis kaydı yapılabilmesi sağlandı.
FORM DİZAYNI
FİSLERDE BASLIK BİLGİLERİNDEKİ TARİHE AİT KUR BİLGİSİNİN YAZDIRILABILMESİ
Fis baslık bilgilerindeki Döviz Değerleri sekmesinde bulunan Döviz Tarihi sahası kullanıldığında çalısıyor
fakat baska bir tarih sahasından yazdırılmak istendiğinde çalısmıyordu, diğer tarih sahalarına ait kur
bilgilerinin yazdırılabilmesi sağlandı.
FİSLERDE KAYIT ÖNCESİ YAZDIRMA
Fatura, İrsaliye ve Siparis modüllerinin genel parametrelerine kayıt öncesi yazdırma için seçenek
eklenerek, kayıt edilmemis fislerin yazdırılabilmesi sağlandı.
DÖKÜMLERDE TARİHİ “DD MMMM YYYY” FORMATINDA YAZDIRABİLME
EtaSqlForm.exe deki “27-Tarih (Sistemden veya Tablodan)” islem koduna “dd mmmm yyyy” formatı
eklendi. Bu format kullanılarak sistem tarihi ya da herhangi bir tablodaki tarih sahasını Örnek:”25 Ocak
2008″ seklinde yazdırılabilmesi sağlandı. EtaSqlForm.exe, EtaUtlform.dll dosyaları güncellenmeli ve ilgili
dizayn dosyasına gerekli format tanımı yapılmalıdır. Detaylı bilgi için Yardım a bakınız.
GENEL
ETAUTLALTER (VERITABANI GÜNCELLEME) PROGRAMININ HIZLANDIRILMASI
EtaUtlAlter programında belirtilen hedef veritabanlarına göre sadece değisen tabloların kontrol
edilmesi ve güncellenmesi sağlandı. EtaUtlAlter programına veritabanı adı parametre olarak
gönderilerek arka planda güncelleme isleminin yapılması sağlandı. Böylelikle EtaSQL Menüsünden ve
EtaSQLSYS Sistem Yönetimi menüsünden isteğe bağlı olarak değisen veritabanı dosyasının
güncellenebilmesi sağlandı. Performans artırımı için hedef veritabanı tablolarında sahalara ait default
değerlerin yeniden olusturulması islemi kaldırıldı.
ETAUTLCALC MODÜLÜNE KDV VE DOV FORMLARININ EKLENMESİ
ETA Calculator modülüne KDV hesaplama ve döviz hesaplama islemlerinin yapılabilmesi için KDV, DOV
butonları eklendi.
PROGRAMIMIZDA BAZI İHTİYAÇ DUYULAN VE İSTENEN “DEFAULT DEĞERLERİN” DEFAULT OLARAK
GELMESİ
1. a. Muhasebe kullanıcı parametrelerinde default olarak “1-Üst Baslık 1 (Fis
Tarihi)” gelmesi sağlandı.
b. Yevmiye parametrelerinde Ara Toplam ve Detay Liste parametrelerinin
isaretli gelmesi sağlandı.
2. a. Mizan parametrelerinde “Kebir Satırları ayır” ve “Muavin hesapları
içeriden yaz”ın default olarak isaretli gelmesi sağlandı.
b. “Kebirler koyu” parametresinin default olarak isaretli gelmesi sağlandı.
3. Fatura, İrsaliye ve Siparis kullanıcı parametrelerinde “Kdv Kısım no”nun default olarak 1 (%18)
gelmesi sağlandı.
11/25
4. Stok II kullanıcı parametrelerinde eğer depo takibi yapılıyorsa ve ana depo tanımlı değil ise ana
deponun default olarak “D-01” gelmesi sağlandı.
5. Muhasebe IV kullanıcı parametrelerinde :
a. Bildirim Veri Toplama Seklinin default olarak 2- Muhasebe Kayıtları
olması sağlandı.
b. Muh Fis Evrak Çekme Yönteminin default olarak; 2-Yöntem 2 olması
sağlandı.
c. Yöntem 2 İçin Bilgi Çekme Seklinin default olarak 2-Ek Cari Kart
Tablosu olması sağlandı.
d. Açıklama Kolon Adının default olarak “BA/BS Kodu” gelmesi sağlandı.
6. Bordro Genel parametrelerinde İsyeri kodunun default olarak MERKEZ gelmesi ve bu kodda isyeri
kodunun sirket açılısında default olarak açılması sağlandı. Ayrıca Bordro parametrelerinin MERKEZ
isyeri koduna bağlı olarak açılması sağlandı.
7. a. Sirket Genel Parametrelerinde config.eta’ya bağlı olarak Masraf
merkezinin isaretli gelmesi, Dövizli Raporlar’ın isaretli gelmesi
sağlandı.
b. Cari II Genel Parametrelerinde config.eta’ya bağlı olarak Cari Bazlı
Stok Fiyat Takibinin isaretli gelmesi sağlandı.
8. Program Renk Tanımlarında :
a. Veri Giris Tablosunun default olarak Zebra Çizgi isaretli gelmesi
sağlandı. Değisen EtaUtlColor.ini dosyası güncellenmelidir.
b. Rapor renk tanımlarında Veri Satırının default olarak 2 bold/koyu
gelmesi sağlandı. Değisen EtaUtlRapSet.ini dosyası güncellenmelidir.
TARİH, TUTAR VEYA SAYI FORMATINDAKİ SAHALARDA FİLTRELEME YAPILABİLMESİ
Kayıt Seçimi (sbd) formunda tarih, tutar veya sayı formatındaki sahalarda tarih*, tutar*, sayı* seklinde
filtreleme yapılabilmesi sağlandı.
LİSTELENEN KAYITLARIN DISARIYA DOSYA OLARAK AKTARILMASI
Kayıt seçimi (sbd) formunda ekranda listelenen kayıtların dısarıya dosya (Excel, HTML, Text) olarak
aktarılması sağlandı.
ESKİ FİS ARAMA EKRANLARINDAKİ PARAMETRELERİN VE ARAMA KRİTERLERİNİN KAYIT EDİLEBİLMESİ
Asağıda belirtilen modüllerde eski fise giris ekranlarında ekranda girilen değerlerin ve parametrelerin
saklanması sağlandı.
Modüller : ETAMUH ETAFAT ETAIRS ETASIP ETACAR ETAKAS ETABAN ETAURT ETACSN ETAMBO ETAISL
İRSALİYE
CARİ KOD DEĞİSİKLİĞİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME
Yeni Fatura, İrsaliye ve Siparis fislerinde cari kodu değistirildiğinde yeni cari karta ait muafiyet gün
bilgisi kullanılarak fis vadesinin yeniden hesaplanması sağlandı.
İRSALİYE GENEL PARAMETRELERİ EKRANINA PARAMETRE İLAVESİ
Sirket Bilgileri programı içerisinde yer alan İrsaliye Genel Parametreleri ekranına “Kalem İskonto
Düsülmüs Net Tutarı Açıklama Sahasına Aktar” parametresi ilave edildi. “0:Hayır, 1:Açıklama 1,
2:Açıklama 2, 3:Açıklama 3″ seçenekleri olan bu parametrede 1-3 arası bir seçenek seçilirse irsaliye
fisinin kalem satırlarında Tutar sahasındaki değerden Kalem İskonto düsülmüs net tutar ilgili Açıklama
1/2/3 sahasına aktarılır.
12/25
FATURA GİRİSİNDE KDV TUTARINA MÜDAHALE EDEBİLME
Fatura, İrsaliye, Siparis modüllerinde fatura genel parametrelerdeki KDV tutarını değistirme sahasına
göre fis içerisinde KDV bölümüne fark tutar sahası ilave edilerek çalısması sağlandı.
STOK FİYAT ANALİZİ / HAREKET FİYATLARI’NDA DÖVİZ FİYATLARI
İlgili modüllerde fis islerken kullanılan Stok Fiyat Analizi / Hareket Fiyatları ekranında döviz fiyatı ve
döviz tutarının görülmesi sağlandı.
ESKİ FATURA KAYIT İSLEMİNDE FİYAT KONTROLÜ
Eski fatura kayıtlarının tekrar kayıt asamasında stok kartlarına tanımlanan fiyat kontrolünün yapılması
sağlandı. Fiyat kontrolleri eski Stok, İrsaliye ve Siparis fislerinde de yapıldı. Kontrollerin çalısabilmesi
için Stok Genel Parametreleri ekranındaki “Kontrolleri Eski Fislerde de Yap” parametresi isaretli
olmalıdır.
FİSLER İSLENİRKEN SERİ NO GİRME ZORUNLULUĞU
Seri no’lu stok kartları ile ilgili fatura vb. fisler islenirken seri no girme zorunluluğu getirildi.
STOK ALIS/SATIS ÖZET VE DETAY RAPOR BASLIKLARINDA TARİH ARALIĞI
İrsaliye ve Faturadan iki tarih arası rapor alındığı zaman rapor baslıklarında tarih aralığının da
görüntülenmesi sağlandı.
SİPARİS AÇMA FİSİNDEKİ DETAY AÇIKLAMA BİLGİLERİNİN KAPAMA FİSİNE TASINMASI
Siparis açma fisinde girilen Detay Açıklama, Açıklama 1-2-3 ve vade tarihi bilgilerinin kapama fisine
tasınması sağlandı. (Kapama fisi üzerindeki toplu siparis karsılama isleminde tek bir açma siparisi
kapama fisine tasınıyorsa geçerlidir.)
Not: Aynı bilgilerin, kapama siparis fisi üzerinden irsaliyeleme ve faturalama yapıldığında, siparis
modülü içerisinden tekli ve toplu irsaliyeleme ve faturalama yapıldığında, irsaliye fisi üzerinden
faturalama yapıldığında, irsaliye modülü içerisinden tekli veya toplu faturalama yapıldığında da
tasınması sağlanmıstır. (Toplu islemlerde tek bir fis isleme alınıyorsa geçerlidir.)
FATURA, İRSALİYE VE SİPARİS FİSLERİNDE CTRL+D İLE İLGİLİ DÜZENLEME
Fatura, İrsaliye ve Siparis fisleri üzerinde Ctrl+D tusu ile TL tutarından Döviz Güncelleme islemi
yapıldığında Döviz Tutarları TL tutarlarına yeniden hesaplanıyor fakat Döviz Fiyatları hesaplanmıyordu,
Döviz Fiyatlarının da hesaplanması sağlandı.
CARİ UNVANINA GÖRE ARAMA
Fatura, İrsaliye ve Siparis fislerinde, baslık bilgilerinde Cari Kod ve Ünvana göre, Çek/Senet fislerinin
baslık bilgilerinde Cari, Kasa ve Banka kod ve adlarına göre kart arama ve kart bilgilerinin getirilmesi
sağlandı. Ünvanda doğrudan ünvanın yazılarak veya “*” karakteri kullanılarak arama yapılıp kartın
çağırılması mümkün olmustur.
KAYIT ÖNCESİ YAZDIRMA SEÇENEĞİ
Fatura-İrsaliye-Siparis modüllerine ait genel parametrelere “Kayıt Öncesi Yazdırma” seçeneği eklenerek
aktif hale getirildi. Bunun çalısabilmesi için ETAUTLFORM.DLL dosyasının güncellenmesi gerekmektedir.
CARİ UNVANI SAHASINDA ARAMA YAPILABİLMESİ VE KART BİLGİLERİNİN GETİRİLMESİ
Fatura, İrsaliye ve Siparis fislerindeki Cari Ünvan sahasında arama yapılabilmesi ve arama sonucu
bulunan kart bilgilerinin fise tasınması sağlandı.
13/25
FİS KALEM SATIRLARINDA İKEN STOK KODU VE CİNSİNE GÖRE ARAMA İMKANI
Fatura, İrsaliye ve Siparis fislerinin kalem satırlarında iken satır tipi 1-Stok Kartı, 7-Paket Stok Kartı, 2-
Hizmet Kartı ve 8-Paket Hizmet Kartı seçili ise Kod ve Cins sahalarında arama yapılabilmesi, ayrıca cins
sahasında mevcut bir cins yazılarak Enter’a basıldığında kart bilgilerinin kalem satırına çekilmesi
sağlandı.
İRSALİYE TEKLİ VE TOPLU FATURALAMA EKRANINA “FATURALARI YAZDIR SEÇENEĞİ
İrsaliye Tekli ve toplu faturalama ekranına “Faturaları Yazdır” seçeneği eklendi.Bu seçenek isaretlenirse
islem sırasında fatura kontrolü seçeneği yoksa yazıcı seçim ekranı açılıyor ve yazıcı dökümü
alınabiliyor.
FİS GİRİSLERİNDE VE TEKLİ/TOPLU FATURALAMADA TADİLAT
Fis girislerinde ve tekli/toplu faturalamada kayıt yapılınca parametrik olarak “ödeme esleme” ekranının
gelmesi sağlandı.
İSLETME DEFTERİ
BEYANNAME PAKETLEME İSLEMLERİ
KDV Beyannamesi, Muhtasar Beyannamesi, Geçici Vergi Beyannamesi paketleme islemleri tamamlandı.
FİS GİRİSİNDE ÜST KOLONU ALT KOLONA KOPYALAMA
Fis girisi sırasında ilk sıra haricinde çalısırken * tusuna basıldığında üst satırdaki aynı kolondaki bilgi
kopyalanacak sekilde programda değisiklik yapıldı. Bu islem tarih kolonunda geçerli değildir.
DETAYLI KAR / ZARAR ANALİZİ
İsletme analizi raporunda Raporlar/Mali Analizler/İslem Kodları Analizi kısmına DETAYLI KAR/ZARAR
ANALİZİ baslıklı yeni bir rapor eklendi. Bu rapor kullanılarak istenen bilgiler daha detaylı bir sekilde
alınabilir.
KREDİ KARTI İLE YAPILAN SATISLAR GRUBU
İsletme modülü KDV Beyannamesi/Ortak Tanımlar kısmına KREDİ KARTI İLE YAPILAN SATISLAR adında bir
grup eklendi. Bu grup içinde bulunan parametre isaretlenirse program fis girisi sırasında özel kod
sahasında yazılı olan ve sadece rakamsal değer içeren bilgileri kredi kartla yapılan satıs olarak kabul
eder. Aynı ekranda bulunan bir sonraki sahaya ise ÖZEL KOD sahasından kullanılacak baslık yazılır.
GİDER VE GELİR HAREKETLERİ İÇİN YENİ PARAMETRELER
İsletme modülünde fis tarihi ile kalem tarihi farklı olduğunda gelen uyarı yeniden düzenlendi.
Servis/Parametreler kısmında en alta gider ve gelir hareketleri için ayrı ayrı olmak kaydıyla iki adet
parametre eklendi. Bu parametreler kullanılarak kontrol hiç yapılmayabilir veya gün/ay bazında
yapılabilir.
YENİ STOK KARTININ AYNI FİS ÜZERİNDE AÇILABİLMESİ
Stoklu bir isletme defterinde yeni stok kartının aynı fis üzerinde açılabilmesi sağlandı.
DEMİRBAS TABLOSUNDA ÇIKIS AYI SAHASI
İsletme defterinde demirbas tablosuna çıkıs ayı sahası eklendi, bazı raporlarda yeni sahayı da kullanacak
sekilde değisiklik yapıldı.
14/25
FİS GİRİSİNDE OLMAYAN İSLEM KODU YAZILDIĞINDA OTOMATİK AÇILABİLMESİ
İsletme modülü fis girisi sırasında olmayan islem koduna ait kartın açılması seklinde programda
değisiklik yapıldı.
YENİ FİSTE İKEN FİS KOPYALAMA İSLEMİNİN SATIR BAZINDA YAPILABİLMESİ
Yeni fiste iken farklı bir hareketin fise tasınabilmesi sağlandı. Böylece yeni fiste iken eski fis
çağırıldığında fisin tamamının kopyalanması yerine artık tek bir satır kopyalanabiliyor.
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARININ MUHTASAR BEYANNAMEYE GELMESİ
İsletme Defteri Beyannameler/Muhtasar Beyanname/Diğer Tanımlar Sayfa 2 ve Sayfa 3’te bulunan
tablolara aylara göre Asgari Geçim İndirimi değerlerinin girilebileceği birer kolon eklendi. Bu sahaya
girilen değer muhtasar beyanname alınırken ilgili sahaya doğrudan gelir. İsletme modülünde ORTAK
TANIMLAR ekranında bulunan aynı amaçlı islem kodu sahası simdilik kullanılmaz. Bordro-Muhasebe veya
Bordro İsletme entegrasyonu yapılırken bu sahalar otomatik olarak doldurulur.
KASA
MAKBUZ DÖKÜMLERİNİN GRAFİK DİZAYNLI BASTIRILABİLMESİ
Cari/Kasa/Banka modüllerinde edf dizayn dökümlerinde grafik kullanımı sağlandı. (Çizgi çizme,
dikdörtgen, elips…)
KASA FİSİNDE CARİ KOD, CARİ UNVAN, KASA KOD VE KASA ADI’NA GÖRE KART ARAMA YAPILMASI VE
KART BİLGİLERİNİN GETİRİLMESİ
Baslık bilgilerindeki Kasa Kodu, Karsı Kasa Kodu ve kalem satırlarındaki Kasa Kodu sahalarında “*” ile
kart arama islemi yapıldı. Baslık bilgilerindeki Kasa Adı, Karsı Kasa Adı ve kalem satırlarındaki Cari
Ünvanı ile Kasa Adı sahalarında “*” ile kart arama islemi, Ünvan/Ad yazılarak Enter ile kart bilgilerinin
fise tasınması, olmayan bir Ünvan/Ad yazılıp Enter’a basıldığında sbd ekranında arama yapılabilmesi
sağlandı.
FİS GİRİSLERİNDE TADİLAT
Fis girislerinde parametrik olarak ödeme esleme girisinin yapılabilmesi sağlandı.
KASA VE BANKA FİSLERİNDE İKEN OLMAYAN CARİ KARTIN AÇILMASI
Kasa ve Banka fislerindeki F8-Detay menüsüne Cari Kart Arama,Cari Kart Tanımlama,Cari Detay Bilgi ve
Cari Not Sayfası seçenekleri eklendi. Kasa ve Banka fislerinde iken olmayan Cari Kartlar F8-Detay daki
Cari Kart Tanımlama seçeneği ile olusturulabilir.
MUHASEBE
HESAP PLANININ F6 TUSU İLE AÇILMASI
Fis girisi sırasında F6 tusuna basıldığında hesap listesi ekrana gelecek sekilde programda değisiklik
yapıldı.
KDV AYIRMA İSLEMI YAPILIRKEN BİRDEN FAZLA SATIRIN SEÇİLEBİLMESİ
Muhasebe modülü Servis/Parametreler kısmında bulunan KDV İSLEMLERİ parametresine 3-Seçerek
seçeneği eklendi. Bu seçenek isaretlenirse kullanıcı istediği satırları seçerek KDV ayırma islemini
yapabilir. Böylece Muhasebe fisinde Ctrl+k ve Ctrl+L tusları ile KDV ayırma islemi yapılırken birden fazla
satırın seçilebilmesi mümkün oldu.
15/25
FİS GİRİSİ SIRASINDA OLMAYAN KODLARIN AÇILABİLMESİ
BA-BS formları için fis girisi sırasında olmayan ek cari kartlar açılacak sekilde programda değisiklik
yapıldı.
FİS CAMBAZINDA TABLODA OLMAYAN HESABIN AÇILMASI
Fis Cambazında fis girisi yaparken Müsteri/Satıcı Kart Tablosu’nda olmayan bir Hesap Kodu yazılıp Enter
tusuna basıldığı anda Fis Cambazından çıkmadan hesabın açılması sağlandı. Aynı sekilde olmayan
Muhasebe Kodunun da Kod yazılıp Enter tusuna basıldığı anda açılabilmesi sağlandı.
BA-BS SAHASINA PARANTEZ KULLANILMADAN KOD YAZILABİLMESİ
Muhasebe fisi içerisinde BA-BS sahasına kod girisi sırasında parantezlerin program tarafından yazılması
sağlandı.
BİLANÇO VE GELİR TABLOSU TANIMLARININ DİĞER SİRKETLERE TOPLU OLARAK AKTARILMASI
Sirket Bilgileri / Toplu Sirket İslemleri bölümüne eklenen bir menü ile Bilanço ve Gelir Tablosu
tanımlarının farklı sirketlere toplu olarak aktarılması sağlandı.
MÜSTERİ/SATICI KART TABLOSUNA GİRİLMİS BİLGİLERİN KULLANILABİLMESİ
Cambaz tanımı ve cambaz kullanımı ekranında yapılan değisikliklerle Muhasebe-IV modülü içerisindeki
Müsteri/Satıcı Kart Tablosuna girilmis bilgilerin kullanılabilmesi sağlandı. Konu ile ilgili olarak cambaz
tanımında satır tipi olarak ’07-BA/BS Kodu’ seçilmelidir.
YEVMİYE DEFTER DÖKÜMÜNDE “TARİH ORTADA” SEÇENEĞİ
Muhasebede yevmiye defter dökümünde “tarih ortada” parametresi isaretli olduğunda tarihin açıklama
sahasının üstünde çıkması sağlandı.
TEKLİ KDV HESAPLAMA İSLEMİNDE KOLAY KDV AYIRMA
Muhasebe fisinde tekli KDV hesaplama isleminde KDV ayırma islemi daha kolay hale getirildi . Muhasebe
fisinde CTRL+K ya da CTRL+L denildiğinde KDV oranlarının seçileceği pencere geliyor ve kolayca seçim
yapılabiliyor.
GELİR TABLOSUNUN MUAVİN HESAPLARA GÖRE HAZIRLANMASI
Muhasebe modülünde bilanço ve gelir tablosu tanımları bölümünde hesap kod aralığı genisletilerek
muavin kodların yazılıp gelir tablosunun muavin hesaplara göre hazırlanması sağlandı. Ayrıca birden
fazla subenin tek sirkette tutulduğu durumlarda subelerin gelir tablosunun veya bilançosunun ayrı ayrı
alınması sağlandı.
YEVMİYE, DEFTERİ KEBİR VE MUAVİN DEFTERİNE EVRAK NO SAHASI İÇİN SAHA BOYLARI
Muhasebe modülü, raporlar, defterler bölümünde yevmiye, defteri kebir ve muavin defterine evrak no
sahası için saha boyları eklendi.
MİZAN RAPORLARINDA ÖZEL FİSLER / DİĞER FİSLER PARAMETRELERİ
Muhasebe modülündeki mizan raporları listeleme aralıklarına sadece özel fislerden veya sadece diğer
fislerden değer çekilebilecek sekilde parametreler eklendi.
16/25
MUHASEBE FİS İÇERİSİNDE F5 TUSU İLE KEBİR HESABA AİT MUAVİN DÖKÜM
Muhasebe fisi içerisinde iken F5 tusu ile kebir hesaba ait muavin dökümünü görmek için Döküm öncesi
gelen ekrana “Alt Hesaplar” seçeneği eklendi. Bu seçenek isaretlenirse döküme alt hesaplar da alınır,
isaretlenmezse sadece belirtilen hesaba ait satırlar döküme alınır. Ayrıca döküme “HESAP KODU” kolonu
da eklendi.
MİZANDA MUAVİN HESAPLARIN YAZILMASI
Muhasebe/servis/sabit tanımlar/parametreler ekranına Mizan Parametreleri grubu içine “Muavin
Hesapları İçeriden Yaz” parametresi eklendi. Bu parametre isaretlenirse mizan dökümünde alt
hesapların bir karakter içeriden yazılması sağlandı.
MUHASEBEDE MİZAN DÖKÜMÜ ALINIRKEN ANA HESAP GRUPLARI ARASINDA BOSLUK ÇIKMASI
Muhasebede mizan dökümü alınırken ana hesap grupları arasında bosluk çıkması için
Muhasebe/servis/sabit tanımlar/parametreler ekranına Mizan Parametreleri grubu içerisine “Kebir
Satırlarını Ayır” parametresi eklendi. Bu parametre isaretlenirse kebir hesap değistiğinde bir satır
atlanır.
BİLANÇO VE GELİR TABLOSU TANIMLARINA YENİ SATIRLAR
Muhasebe modülündeki Bilanço ve Gelir Tablosu tanımlarına yeni satırlar eklendi. (Hesap No: 301-302-
401-402-502-503-648-658)
MUHASEBE II
MİKTARLI KEBİR-MUAVİN DEFTER RAPORLARI
Muhasebe-II modülüne miktarlı kebir-muavin defter raporları eklendi.
YEVMİYE DEFTERİ DÖKÜMÜNDE DEĞİSİKLİK
Listeleme aralıklarındaki döviz kodu sahası bos bırakılırsa rapor V-7’deki gibi çalısır sekle getirildi. Fis
girislerinde farklı döviz kodları kullanılırsa en altta bulunan toplam sahalarında farklı dövizlerin
toplamları yer alıyor.
DÖVİZLİ MUAVİN VE DÖVİZLİ KEBİR DÖKÜMÜ
Muhasebe-II modülüne tek dövizli ve saha boylu olarak yevmiye muavin-kebir defter dökümleri eklendi.
MUHASEBE IV
BEYANNAME PAKETLEME İSLEMLERİ
KDV Beyannamesi , Muhtasar Beyannamesi, Geçici Kurum ve Geçici Gelir Vergisi Beyannamesi
paketleme islemleri tamamlandı.
GEÇİCİ KURUM/GELIR XML’İNDE DEĞİSİKLİK
Geçici kurum/Gelir xml olustururken İsyeri sube kartı hazırlayan bölümüne girilenlerin, xml <hsv-sıfat>
kısmına yazılması sağlandı.
17/25
MUHASEBE-IV BA-BS FORMLARI İÇİN EK CARİ KART TABLOSUNDAN FİSİN AÇIKLAMA KISMINA CARİ
UNVANI GELMESİ
Cambaz kullanımı sırasında, cambaz tanımında satır tipi ’08-BA/BS Ünvanı’ olarak tanımlanmıs
satırlarda ‘*’ tusu ile bir üst satırdaki koda unvan bilgisinin getirilmesi sağlandı.
MUHTELİF KONTROLLERDE “MUHASEBE FİS TİPİ”NİN DEFAULT OLARAK “1-MAHSUP” GELMESİ
Muhasebe-IV, Yılsonu İslemleri, Sabit Tanımlar, Ortak Tanımlar, Muhtelif Kontrollerde “Muhasebe Fis
Tipi” default olarak “1-Mahsup” gelmesi amacıyla EtaMuh4.def dosyasından Muhasebe Fisi Tipine ait
default değer “1” olarak değistirildi.
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİ İLE İLGİLİ DEĞİSİKLİK
Muhasebe-IV modülünde geçici vergi beyannameleri (Kurum-Gelir) ekranlarında değer olustuma
yaparken “ÖNCEKİ DÖNEMLERDE HESAPLANAN GEÇİCİ VERGİ” sahaları ile ilgili tanım hesaplarının Borç
Bakiyeleri Toplamı olarak hesaplanması sağlandı.
BS/BA BEYANNAMELERİNİN BİRDEN FAZLA SİRKET İÇİN ALINMASI
Muhasebe-IV modülünde Bildirim kısmına birden fazla sirket için toplu halde BS ve BA formlarının
dökülebilmesi ve e-beyannameye hazırlık dosyalarının hazırlanabilmesi amacıyla yeni 2 adet rapor
eklendi.
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ RAKAMLARININ MUHASEBE VERİLERİNDEN VE İSLETME DEFTERİ
VERİLERİNDEN ÇEKİLMESİ
Muhasebe-IV modülünde Kurumlar ve Gelir vergisine tabi olanlar için ayrı ayrı olmak kaydıyla geçici
vergi beyannamesinde çıkması gereken sahalardan bazıları için hesap kodlarının girileceği tanım
ekranları yapıldı. Ayrıca döküm ekranlarına F7-DEĞER OLUSTURMA butonları eklendi. Bu butona basıldığı
zaman program bu hesapları kullanarak (borç toplamları) ekrana değer getirir. Beyanname dönemine ait
kar/zarar değerleri gelir tablosundan alınır, Damga vergisi tutarları ve bazı vergi oranları da “SABİT
TANIMLAR” ekranında giriler değerlerden hareketle getirilir.
BA/BS FORMLARI İLE İLGİLİ BİLGİNİN MUHASEBE FİSLERİNDE 100 VE 108 HESAPTAN ÇEKİLMESİ
BA/BS formları ile ilgili 153 ve 600 hesap kodlarını 120 ve 320 yerine 100 ve 108 hesap ile kapatmak
için; Muhasebe/ servis/ sabit tanımlar/ parametreler ekranına yeni parametreler eklenerek muhasebe
fislerinden veri çekerken daha önce uygulanan ve hesap kodlarını doğrudan kullanan “yöntem 1″‘e ek
olarak hesap kodlarını Açıklama sahasından kullanan “Yöntem 2″ parametresi kondu. Yöntem 2′ de kendi
içinde hesap kodlarını veya ek cari kart tablosunu kullanacak sekilde ikiye ayrılmaktadır. Programın
büyük yardımında bu konuda detaylı açıklama bulunmaktadır.
MUHASEBE BÜRO OTOMASYONU
MBO, İSLETME DEFTERİ ENTEGRASYONU YAPILIRKEN EVRAK NO BİLGİSİNİN İSLETME FİS KALEMİNE
KAYDEDİLMESİ
İsletme modülünde kalemlerde bulunan evrak no sahası kullanıcı paramerelerinde bulunan gider-gelir
evrak no parametrelerine bağlı olarak otomatik olarak dolduruluyordu. Programda bu konuda değisiklik
yapılarak kullanıcı parametrelerinin bos olması durumunda MBO fis kaleminde yazılı olan Evrak No
bilgisinin isletme fis kalemine kaydedilmesi sağlandı, eğer kullanıcı parametrelerinde bu saha doluysa
Evrak No eskiden olduğu gibi otomatik olarak verilir.
18/25
MAKBUZ DİZAYNINDA MÜKELLEF KARTINDAN BİLGİ ÇEKME
MBO’da makbuz dizaynı ETASQLFORM kullanılarak edf yapmak istenildiğinde mükellef kartından ya da
adresler tablosundan alanların çekilebilmesi sağlandı.
FİS GİRİSİ ESNASINDA HAREKET LİSTESİNDEN HAREKET SEÇİLİP FİS EKRANINA TASIMASI
Fis Giris Ekranında bulunan Detay bilgi grubuna “hareket listesi” seçeneği eklendi, bu islem yapıldığında
ekrana MBO hareket listesi gelir, buradan hareket seçimi yapılabilir.
SİPARİS
CARİ KOD DEĞİSİKLİĞİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME
Yeni Fatura, İrsaliye ve Siparis fislerinde cari kodu değistirildiğinde yeni cari karta ait muafiyet gün
bilgisi kullanılarak fis vadesinin yeniden hesaplanması sağlandı.
RAPOR İLAVESİ
Siparis modülü içerisinde yer alan Siparis Karsılama Listesi raporunda siparis özel koduna göre döküm
alınmak isteniyordu. Bu raporun çalısma mantığı stok kartlarındaki, hazır siparis ve üretim rezerv
değerlerini kullanarak döküm vermeye dayandığı için rezerv değerlerinin siparis ve üretim
hareketlerinden hesaplanabileceği İki Tarih Arası Siparis Karsılama Listesi raporu programa ilave edildi.
SİPARİS GENEL PARAMETRELERİ EKRANINA PARAMETRE İLAVESİ
Sirket Bilgileri programı içerisinde yer alan Siparis Genel Parametreleri ekranına “Kalem İskonto
Düsülmüs Net Tutarı Açıklama Sahasına Aktar” parametresi ilave edildi. “0:Hayır, 1:Açıklama 1,
2:Açıklama 2, 3:Açıklama 3″ seçenekleri olan bu parametrede 1-3 arası bir seçenek seçilirse siparis
fisinin kalem satırlarında Tutar sahasındaki değerden Kalem İskonto düsülmüs net tutar ilgili Açıklama
1/2/3 sahasına aktarılır.
FATURA GİRİSİNDE KDV TUTARINA MÜDAHALE EDEBİLME
Fatura, İrsaliye, Siparis modüllerinde fatura genel parametrelerdeki KDV tutarını değistirme sahasına
göre fis içerisinde KDV bölümüne fark tutar sahası ilave edilerek çalısması sağlandı.
STOK FİYAT ANALİZİ / HAREKET FİYATLARI’NDA DÖVİZ FİYATLARI
İlgili modüllerde fis islerken kullanılan Stok Fiyat Analizi / Hareket Fiyatları ekranında döviz fiyatı ve
döviz tutarının görülmesi sağlandı.
ESKİ FATURA KAYIT İSLEMİNDE FİYAT KONTROLÜ
Eski fatura kayıtlarının tekrar kayıt asamasında stok kartlarına tanımlanan fiyat kontrolünün yapılması
sağlandı. Fiyat kontrolleri eski Stok, İrsaliye ve Siparis fislerinde de yapıldı. Kontrollerin çalısabilmesi
için Stok Genel Parametreleri ekranındaki “Kontrolleri Eski Fislerde de Yap” parametresi isaretli
olmalıdır.
STOK SATIS SİPARİS ÖZET RAPORUNDA HAREKET ÖZEL KODLARINA GÖRE DÖKÜM ALABİLME
Siparis / Stok Siparis Alıs / Satıs özet raporuna siparis hareket özel kod filtresi eklendi.
19/25
SİPARİS AÇMA FİSİNDEKİ DETAY AÇIKLAMA BİLGİLERİNİN KAPAMA FİSİNE TASINMASI
Siparis açma fisinde girilen Detay Açıklama, Açıklama 1-2-3 ve vade tarihi bilgilerinin kapama fisine
tasınması sağlandı. (Kapama fisi üzerindeki toplu siparis karsılama isleminde tek bir açma siparisi
kapama fisine tasınıyorsa geçerlidir.)
Not: Aynı bilgilerin, kapama siparis fisi üzerinden irsaliyeleme ve faturalama yapıldığında, siparis
modülü içerisinden tekli ve toplu irsaliyeleme ve faturalama yapıldığında, irsaliye fisi üzerinden
faturalama yapıldığında, irsaliye modülü içerisinden tekli veya toplu faturalama yapıldığında da
tasınması sağlanmıstır. (Toplu islemlerde tek bir fis isleme alınıyorsa geçerlidir.)
FATURA, İRSALİYE VE SİPARİS FİSLERİNDE CTRL+D İLE İLGİLİ DÜZENLEME
Fatura, İrsaliye ve Siparis fisleri üzerinde Ctrl+D tusu ile TL tutarından Döviz Güncelleme islemi
yapıldığında Döviz Tutarları TL tutarlarına yeniden hesaplanıyor fakat Döviz Fiyatları hesaplanmıyordu,
Döviz Fiyatlarının da hesaplanması sağlandı.
CARİ UNVANINA GÖRE ARAMA
Fatura, İrsaliye ve Siparis fislerinde, baslık bilgilerinde Cari Kod ve Ünvana göre, Çek/Senet fislerinin
baslık bilgilerinde Cari, Kasa ve Banka kod ve adlarına göre kart arama ve kart bilgilerinin getirilmesi
sağlandı. Ünvanda doğrudan ünvanın yazılarak veya “*” karakteri kullanılarak arama yapılıp kartın
çağırılması mümkün olmustur.
SİPARİS MODÜLÜNDE 2 YENİ STOK RAPORU
Stok Alıs/Satıs Siparis Özet Raporları modüle eklendi. Bu raporda stoğa ait toplam açma, kapama, kalan
miktar ve tutarları tek satırda listeleniyor.
KAYIT ÖNCESİ YAZDIRMA SEÇENEĞİ
Fatura-İrsaliye-Siparis modüllerine ait genel parametrelere “Kayıt Öncesi Yazdırma” seçeneği eklenerek
aktif hale getirildi. Bunun çalısabilmesi için ETAUTLFORM.DLL dosyasının güncellenmesi gerekmektedir.
CARİ UNVANI SAHASINDA ARAMA YAPILABİLMESİ VE KART BİLGİLERİNİN GETİRİLMESİ
Fatura, İrsaliye ve Siparis fislerindeki Cari Ünvan sahasında arama yapılabilmesi ve arama sonucu
bulunan kart bilgilerinin fise tasınması sağlandı.
FİS KALEM SATIRLARINDA İKEN STOK KODU VE CİNSİNE GÖRE ARAMA İMKANI
Fatura, İrsaliye ve Siparis fislerinin kalem satırlarında iken satır tipi 1-Stok Kartı, 7-Paket Stok Kartı, 2-
Hizmet Kartı ve 8-Paket Hizmet Kartı seçili ise Kod ve Cins sahalarında arama yapılabilmesi, ayrıca cins
sahasında mevcut bir cins yazılarak Enter’a basıldığında kart bilgilerinin kalem satırına çekilmesi
sağlandı.
FİS GİRİSİNDE TADİLAT
Siparis fis girisinde parametrik olarak sıfır miktarlı giris yapılabilmesi islemi tamamlandı.
İKİ YENİ RAPOR
Cari stok bazlı toplam Alıs/Satıs siparis raporları hazırlanıp menüye eklendi.
FİS GİRİSLERİNDE VE TEKLİ/TOPLU FATURALAMADA TADİLAT
Fis girislerinde ve tekli/toplu faturalamada kayıt yapılınca parametrik olarak “ödeme esleme” ekranının
gelmesi sağlandı.
20/25
SİSTEM
TOPLU YEDEKLEME SEÇENEĞİ
Birden fazla veritabanını aynı anda yedekleyebilmek için Toplu Yedekleme islemi eklendi.
BORDRO KART TRANSFERİNDE DEĞİSİKLİK
Bordro kartlarını transfer ederken program V-7 bordro sirketlerinde PERSAILE.DAT dosyası yok ise
transfer islemini kesiyordu. Dosya yoksa transfer islemine devam etmesi sağlandı.
STOK MALİ ENVANTER LİSTESİ RAPORUNDA DÜZENLEME
Stok modülü içerisinden Mali Envanter raporu alındığında sıfır veya eksi bakiyeli stok kartlarına ait
envanter fiyatı ve envanter tutarı 0 (Sıfır) olarak döküme çıkıyordu. Envanter fiyatı ve envanter
tutarının gerçek değeri ile döküme çıkması sağlandı.
Not: FIFO ve LIFO fiyatlarına göre döküm alındığında eksi bakiyeli stok kartlarına ait envanter fiyatı ve
tutarı 0 (Sıfır) olarak döküme çıkar.
ETASQLSYS (SİSTEM YÖNETİMİ) PROGRAMINDA SİRKET OLUSTURMA İSLEMİNİN HIZLANDIRILMASI
Sirket olusturma (Sirket Açma,Yeni Dönem Açılısı, V-7 Toplu Sirket Olusturma) islemlerinde sirket
veritabanının daha hızlı bir sekilde yaratılması için isteğe bağlı sablon veritabanı
(..\Default\Eta_Sablon.mdf/ldf) dosyalarının yeni sirket kodu ile Microsoft SQL Server’e eklenmesi
sağlandı.
FATURA TAHSİLAT EKRANINDA DÜRBÜN SEÇENEĞİ
Sistem yönetiminde tanımlanan ödeme tiplerinin fatura tahsilat ekranında karsımıza geldiği ekranda
dürbün seçeneğinin olması ve ilgili kritere uygun olan tiplerin karsımıza gelmesi sağlandı.
HIZLI ULASIM MENÜSÜNE AİT DEFAULT TANIM DOSYASI
Hızlı ulasım menüsüne tüm modüllere ait kısayollar eklenerek default dosyası olusturuldu. ETASQL
programlarının kurulu olduğu klasörün içerisinde bulunması gereken default dosyaları:
“menuShortCuts.ini” ve “menuShortCuts.xml”
FATURA FİSİNDE İKEN OLMAYAN HİZMET KARTININ AÇILABİLMESİ
Fatura, İrsaliye ve siparis fis ekranındaki F8-Detay Pop-Up menüsüne Hizmet Kart Tanımlama seçeneği
eklenerek olmayan hizmet kartının aynı ekranda iken açılabilmesi sağlandı.
V-7′DEKİ MUHTASAR BEYANNAMESI TANIMLARININ ETA:SQL’E TRANSFER EDİLMESİ
Sistem Yönetimi modülü içerisindeki V-7/EFW Kart Data Transferi bölümünde yapılan çalısmalarla, V-
7/EFW Muhasebe-IV modülü içerisinde tanımlanmıs Muhtasar Beyanname tanımlarının ETA:SQL’e
aktarılması sağlandı.
TOPLU SİRKET OLUSTURMA EKRANINDAKI İSYERİ/SUBE KARTI AÇMA İSLEMİNDE DEĞİSİKLİK
Sistem Yönetimi modülü içerisindeki V-7/EFW Sirketleri Olusturma ekranında V-7/EFW’a ait “isyeri.dat”
dosyası olmasa dahi, sirketlere ait isyeri/sube kartlarının açılabilmesi sağlandı.
V-7′DEKİ VERGİ BEYANNAME TANIMLARININ ETA:SQL’E TRANSFER EDİLMESİ
Sistem Yönetimi modülü içerisindeki V-7/EFW Kart Data Transferi bölümünde yapılan çalısmalarla, V-
7/EFW Muhasebe-IV modülü içerisinde tanımlanmıs Vergi Beyanname tanımlarının ETA:SQL’e aktarılması
sağlandı.
21/25
V-7′DEKİ BİLANÇO VB. GEÇMİS YIL DEĞERLERİNİN ETA:SQL’E TRANSFER EDİLMESİ
Sistem Yönetimi modülü içerisindeki V-7/EFW Kart Data Transferi bölümünde yapılan çalısmalarla, V-
7/EFW Muhasebe modülü içerisinden kayıt edilmis bilanço, gelir tablosu ve satısların maliyeti tablosu
geçmis yıl değerlerinin ETA:SQL’e aktarılması sağlandı. Not: Transfer islemi mükerrer transferleri
önlemek amacıyla Muhasebe-IV modülüne ait transfer ekranından yapılmaktadır.
BORDRO TRANSFERİNDE İLK İSE GİRİS TARİHİ
Transfer isleminde V7′deki ise ilk giris tarihi V.8 ve SQL’de açıklama 5 sahasına tasındı.
ANA MENÜDE KULLANICI YETKİSİNE GÖRE MODÜL SEÇİM LİSTESİNİN KULLANILMASI
Ana menüde sirkete ait tüm modüller ekrana geliyor, yetki tanımları kullanılarak kullanıcı bazında
listenin düzenlenmesi sağlandı.
MODÜL İÇERİSİNDEN SİRKET DEĞİSTİRME SEÇENEĞİ
Her modülde yardımcı islemler menü grubuna “Sirket Değistir(Shift+Ctrl+F10)” seçeneği eklendi. Bu
seçenek yardımıyla modülden çıkmadan sirket/dönem değistirilebilir. Bu islemin yapılabilmesi için açık
olan bütün formların kapatılması gereklidir.
V-7′DEKI KDV BEYANNAMESI TANIMLARININ ETA:SQL’E TRANSFER EDILMESI
Sistem Yönetimi modülü içerisindeki V-7/EFW Kart Data Transferi bölümünde yapılan çalısmalarla, V-
7/EFW Muhasebe-IV modülü içerisinde tanımlanmıs KDV Beyannamesi tanımlarının ETA:SQL’e aktarılması
sağlandı. Not:Muhtasar Beyanname tanımlarının aktarılması ile ilgili çalısmalar devam etmektedir.
ETASQLMNG.EXE’DE TOPLU ATTACH/DETACH İSLEMLERİ
EtaSqlMng.exe’ye Toplu Attach/Detach islemleri eklenerek birden fazla database i toplu olarak SQL
Veritabanına ekleme yada veritabanından çıkarma imkanı sağlandı
VERİ AKTARMA MODÜLÜNDE FATURA FİSLERI AKTARMA.
Veri Aktarma modülündeki ETA Dosya Aktarım bölümüne Fatura Aktarımı eklenerek fatura fislerin xml
dosyasına/xml dosyasındaki fatura fislerinin veritabanına aktarılması sağlandı.
ETASQLMNG.EXE’DE TOPLU ATTACH-TOPLU DETACH SEÇENEKLERİ
Birden fazla veritabanını toplu olarak eklemek ya da çıkarmak için Tümünü Ekle-Tümünü Çıkar
seçenekleri eklendi.
YILSONU DEVİR İSLEMLERİNDE TADİLAT
Yılsonu Devir İslemleri son tablo yapısına göre güncellendi (Bordro, MBO, Sirket tabloları güncellendi.)
Muhasebe Büro Otomasyonu modülü devir seçeneklerine eklendi.
RAPORLARIN LİSTELEME ARALIKLARINDA VERİLEN DEĞERLERİN SAKLANMASI
Raporların listeleme aralıklarında değisiklik yapılarak son alınan rapordaki sekliyle saklanması sağlandı.
STOK
MALİ ENVANTER LİSTESI RAPORUNDA DÜZENLEME
Stok modülü içerisindeki Mali Envanter raporunda stok kartlarına ait 1, 2, 3 vb. kullanıcı tanımlı
fiyatlara göre döküm alındığında, kart fiyatı dövizli ise döviz fiyatının rapor tarihindeki kur üzerinden
YTL’ye çevrilerek döküme çıkması sağlandı.
22/25
MALİ FİZİKİ ENVANTER RAPORLARINDA ÇALISMAMIS KARTLAR PARAMETRESİ
Stok modülünde mali envanter ve fiziki envanter raporlarına Fatura modülü, mal alıs ve satıs detay ve
özet raporlarında bulunan çalısmamıs kartlar parametresi gibi çalısmamıs kartlar parametresi eklendi.
ÇOK DÖVİZLI GENEL HAREKET RAPORUNDA TL VE MİKTAR BİLGİLERİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ
Stok genel hareket raporuna Döviz Cinsi, Döviz Kodu, Döviz Tutarı, Döviz Fiyat gibi dövizle ilgili alanların
eklenmesi bu rapor sadece stok koduna göre gruplanmıs bir rapor olduğundan mümkün değildir. Bu
nedenle Çok Dövizli Genel Hareket Raporunda TL ve miktar bilgilerinin görüntülenmesi sağlandı.
STOK FİYAT ANALİZİ / HAREKET FİYATLARI’NDA DÖVİZ FİYATLARI
İlgili modüllerde fis islerken kullanılan Stok Fiyat Analizi / Hareket Fiyatları ekranında döviz fiyatı ve
döviz tutarının görülmesi sağlandı.
ESKİ FATURA KAYIT İSLEMİNDE FİYAT KONTROLÜ
Eski fatura kayıtlarının tekrar kayıt asamasında stok kartlarına tanımlanan fiyat kontrolünün yapılması
sağlandı. Fiyat kontrolleri eski Stok, İrsaliye ve Siparis fislerinde de yapıldı. Kontrollerin çalısabilmesi
için Stok Genel Parametreleri ekranındaki “Kontrolleri Eski Fislerde de Yap” parametresi isaretli
olmalıdır.
STOK FİSİNDE STOK KODU VE STOK CİNSİNE GÖRE KART ARAMA
Stok fisinde Stok Kodu ve Stok Cinsi’ ne göre kart arama, kart tanımlama ve kart bilgilerinin getirilmesi
sağlandı. Stok fisi kalem satırlarında Stok Kodu ve Cinsi ne göre * ile arama islemi yapıldı.
FİSLER İSLENİRKEN SERİ NO GİRME ZORUNLULUĞU
Seri no’lu stok kartları ile ilgili fatura vb. fisler islenirken seri no girme zorunluluğu getirildi.
STOK FİYAT LİSTESİ RAPORUNDA YENİ SAHALAR
Stok raporlarındaki stok fiyat listesi raporuna İskonto Oranı 1-3 ve Ödeme Günü sahaları eklendi.
Not : Raporun saha boylarını daha önce kayıt etmis eski kullanıcıların saha boylarını yeniden
düzenlemeleri gerekmektedir.
STOK KARTLARINDAKI BİRİMLERE AİT ÇARPAN VE BÖLEN KATSAYILARI İLE İLGİLİ DÜZEN
Stok kartlarındaki birimlere ait çarpan ve bölen katsayılarının küsüratlarında miktar küsürat hane sayısı
kullanılıyordu. Katsayılarda küsurat hane sayısı 9 ve maksimum hane sayısı 15 karakter olacak sekilde
format değisikliği yapıldı. Format değisiklikleri Stok Birim Tanımları ve Stok Genel Parametreleri
ekranlarında da yapıldı. Birimler arası miktar hesaplamaları yeni formattaki katsayılara göre
düzenlendi.
FİSLERDE FİYAT DEĞİSİKLİĞİNİN KULLANICI BAZINDA ÇALISMASI
Stok genel parametrelerindeki fislerde fiyat değisikliği parametresinin kullanıcı bazında çalısması
sağlandı.
Stok modülü kullanıcı parametrelerine “fislerde fiyat değisikliği ” parametresi kondu. Ayrıca genel
parametrelerdeki “fislerde fiyat değisikliği “parametresine “0-Kullanıcı” maddesi eklendi. Bu ekrandaki
madde “0-Kullanıcı” seçilirse kullanıcı parametrelerideki değer devreye girer, 1-4 arası bir değer
seçilirse yazılı olan bu değer geçerli olur.
23/25
STOK BİRİM MALİYET FİYAT DÜZENLEMEDE BASLANGIÇ – BİTİS TARİHİ
Ekrana baslangıç ve bitis tarihi eklendi. Tarih bazında maliyet düzenleme yapıldığında sadece verilen
tarihler arası hareketler islem göreceğinden eğer tarih kriteri verilmisse stok kartındaki maliyet, bakiye
ve fiyat bilgilerinin değismemesi sağlandı.
STOK BİRİM MALİYET FİYAT DÜZENLEMEDE FİS TİPİ SEÇİMİ
Birim Maliyet düzenlemede fis tipi seçimi kondu. Fis tipi verilirse sadece ilgili fislerde düzenleme
yapılıyor.
STOK GENEL HAREKET RAPORUNA İADE SATIRI
Stok genel hareket raporuna ‘iade satırı dök’ flagı eklendi. Bu seçenek isaretlenirse normal satırın
altında stok bazında iade hareketlerini döken yeni yeni satır eklendi.
STOK SAYIM FİSİNDE OLMAYAN STOKLARI FARK FİSİNE EKLEME
Stok genel parametrelerine ‘Sayım fisinde olmayan stokları fark fisine al‘ parametresi eklendi. Sayım
fisine yazılmayan stokların bakiyesi sıfır kabul edilerek islem yapıldı.
STOK II
STOK-II PARTİ RAPORLARINDA ARAMA KISTASLARINA DEPO KODUNA GÖRE ARAMA EKLENMESİ
Parti Ekstresi, Parti Genel Bakiye Listesi, Stok Dağılımlı Parti Genel Hareket Listesi raporlarında 1. değer
ve 2. değer bölümüne depo kodu eklendi.
STOK-II RAPORLARINA İLAVE SAHA
Stok-II modülü raporlarına döviz net fiyat ve döviz net tutar sahası eklendi. İlgili sahalar Tek Dövizli
Hareket Listesi ve Ekstre ile Çok Dövizli Hareket Listesi ve Ekstre raporlarına eklenmistir.
HAREKET LİSTESİ VE EKSTRE RAPORLARINDA CARİ UNVAN ALANININ SAHA BOYLARINA EKLENMESİ
Stok-II Tek Dövizli ve Çok Dövizli raporlarda bulunan Hareket Listesi ve Ekstre raporlarında cari unvan
alanı saha boylarına eklendi. İlgili sahalar Tek Dövizli Hareket Listesi ve Ekstre ile Çok Dövizli Hareket
Listesi ve Ekstre raporlarına eklenmistir.
SİRKET BİLGİLERİ
CARİ-II GENEL PARAMETRELERİNDE YENİ PARAMETRE
Cari-II Genel parametrelerine “Cari Hareketinde Ödeme Esleme Yap” parametresi eklendi.
MENÜDE ÜRETİM REÇETE KODU DEĞİSTİRME SEÇENEĞİ
Menüye Üretim Reçete Kodu değistirme seçeneği eklenerek Reçete Kart kodlarının değistirebilinmesi
sağlandı.
FATURA GENEL PARAMETRELERİ EKRANINA PARAMETRE İLAVESİ
Sirket Bilgileri programı içerisinde yer alan Fatura Genel Parametreleri ekranına “Kalem İskonto
Düsülmüs Net Tutarı Açıklama Sahasına Aktar” parametresi ilave edildi. “0:Hayır, 1:Açıklama 1,
2:Açıklama 2, 3:Açıklama 3″ seçenekleri olan bu parametrede 1-3 arası bir seçenek seçilirse fatura
fisinin kalem satırlarında Tutar sahasındaki değerden Kalem İskonto düsülmüs net tutar ilgili Açıklama
1/2/3 sahasına aktarılır.
24/25
İRSALİYE GENEL PARAMETRELERİ EKRANINA PARAMETRE İLAVESİ
Sirket Bilgileri programı içerisinde yer alan İrsaliye Genel Parametreleri ekranına “Kalem İskonto
Düsülmüs Net Tutarı Açıklama Sahasına Aktar” parametresi ilave edildi. “0:Hayır, 1:Açıklama 1,
2:Açıklama 2, 3:Açıklama 3″ seçenekleri olan bu parametrede 1-3 arası bir seçenek seçilirse irsaliye
fisinin kalem satırlarında Tutar sahasındaki değerden Kalem İskonto düsülmüs net tutar ilgili Açıklama
1/2/3 sahasına aktarılır.
SİPARİS GENEL PARAMETRELERİ EKRANINA PARAMETRE İLAVESİ
Sirket Bilgileri programı içerisinde yer alan Siparis Genel Parametreleri ekranına “Kalem İskonto
Düsülmüs Net Tutarı Açıklama Sahasına Aktar” parametresi ilave edildi. “0:Hayır, 1:Açıklama 1,
2:Açıklama 2, 3:Açıklama 3″ seçenekleri olan bu parametrede 1-3 arası bir seçenek seçilirse siparis
fisinin kalem satırlarında Tutar sahasındaki değerden Kalem İskonto düsülmüs net tutar ilgili Açıklama
1/2/3 sahasına aktarılır.
SİRKET BİLGİLERİ KULLANICI PARAMETRELERİNDE DEFAULT AYAR
Sirket bilgileri kullanıcı parametrelerinde dizayn ekranında “grafik ara yüzüne göster“, “baslıkları bas“
ve “veri dosyasını sil” parametrelerinin default olarak EVET gelmesi sağlandı.
STOK GENEL PARAMETRELERİNDE YENİ BİR PARAMETRE
Stok Genel parametrelerine “Maliyet Fiyatı Hesaplarken Sıfır Tutarlı Hareketleri Dahil Et (E/H)” seklinde
parametre eklendi.
FATURA GENEL PARAMETRELERİ EKRANINA PARAMETRE İLAVESİ
Fatura Genel Parametreleri ekranına “Sıfır Tutarlı Fatura İçin Cari Kaydı” parametresi eklendi. Bu
parametre vasıtasıyla bedelsiz faturalar için isteğe bağlı olarak cari fis kaydı yapılabilmesi sağlandı.
TOPLU DİZAYN DOSYASI KOPYALAMA
Sirket modülü Servis kısmına Toplu Sirket İslemleri baslığı altında yeni bir grup eklendi. Bu kısım
yardımıyla üzerinde çalısılan sirkette kayıtlı olan veya olmayan dosya adlarının belirtilen tüm sirketlere
kopyalanması sağlandı. Aynı ekranlarda istenirse dosya adları kayıt yerine iptal de edilebilmektedir.
TABLO DÜZENLEYİCİ
TABLO GÜNCELLEME PROGRAMINDA TADİLAT
Tablo güncelleme programında, Tablodaki sayısal alanların sadece küsurat hane sayısı değismis ise
kendilerinin ve diğer alanların değerleri bozulmadan tablonun güncellenmesi sağlandı.
TRANSFER
STOK FİYATLARININ FARKLI SAĞLAYICILARA GÖRE GÜNCELLENMESİ
Transfer modülü içerisine eklenen Stok Fiyat Değisikliği ekranında IVECO firmasına ait fiyat bilgilerinin
stok kartlarına islenmesi sağlandı. Ayrıca transfer islemi esnasında olmayan stok kartları da isteğe bağlı
olarak açılabilmektedir.
ÜNIVERA PROGRAMINDAN ALINAN VERİLERİN AKTARILMASI
Ünivera programından olusturulan text dosyadan fatura ve buna bağlı stok, cari, muhasebe ve kasa
fislerinin olusturulması sağlandı.
25/25
STOK KARTLARININ POS DOSYASI OLARAK DISARI AKTARILMASI
Transfer modülü içerisine yeni eklenen Pos Bağlantısı/Stok Kart Transferi ekranında, sistemde kayıtlı
stok kartlarının ESPOS 3000, ESPOS 4000 ve INTER POS cihazlarının kullanımına uygun olarak dısarı
aktarılması sağlandı.
POS CİHAZINDAN OLUSMUS SATIS HAREKETLERİNİN ETA:SQL’E FATURA OLARAK AKTARILMASI
Transfer modülü içerisine yeni eklenen Pos Bağlantısı/Fatura Transferi ekranında, ESPOS 3000 ve INTER
POS cihazlarından alınmıs stok satıs hareketleri dosyasının ETA:SQL’e fatura olarak aktarılması sağlandı.
Not: ESPOS 4000 ile ilgili çalısma ileride yapılacaktır.
ÜRETİM
ÜRETIM TASARIM (MALİYET) RAPORUNDA TADİLAT
Üretim Tasarım(Maliyet) raporunda ekrandan verilen Fiyat Tipi bos ise reçetedeki fiyatlardan hesaplama
yapılması sağlandı.
REÇETE KARTINDA TADİLAT
Reçete kartında alt yarı mamüllerin maliyeti yarı mamül stok kartındaki fiyatlardan hesaplanıyordu.
Shift-F7 tusuna “Üretim Tasarım (Maliyet) Raporu” eklenerek alt yarı mamüllerin kendi reçetelerinden
maliyetlerinin bulunması sağlandı.
REÇETE KARTINDAKİ DETAY BİLGİLERİN EMİR AÇMA FİSİNE BASTIRILMASI
Üretim modülü Reçete Kartında tanımlanan Detay Bilgiler sekmesindeki bilgiler, Yeni Emir fisine Reçete
Kartı tasındığında Emir fisinin F8-Detay Açıklamalar bölümüne tasınıyor. Detay Açıklamalar Emir Açma
Fisindeki Detay Açıklama bölümünden yazdırabilir.
GİDERLER SAYFASINDA YENİ SAHALAR
Giderler sayfasına Döviz Kodu, Döviz Türü, Döviz Fiyatı, Döviz Tutarı, Fiyat ve Miktar sahaları eklendi.

Comments are closed.