ETA:V.8-SQL 8.16 ve ETA:SQL 1.16 YENİLİKLER

Asağıdaki yenilikler 11 Nisan 2009 tarihi itibari ile ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL
versiyonlarımıza ilave edilmis olan 129 adet maddeyi kapsamaktadır. Bu iki
versiyonumuz ile ilgili gelistirme çalısmaları aynı hızla devam etmektedir.
Sahip olduğunuz programların versiyonunu ETA:V.8-SQL 8.16 ve ETA:SQL 1.16’ya
yükselterek bu dokümandaki yeniliklere ve çok daha fazla özelliğe sahip olacaksınız.
BANKA
MODÜLLER ARASI DÖVİZ ENTEGRE İSLEMLERİ
Cari, Banka ve Muhasebe modüllerine ait fis girislerinde fis saha tanımlarında bulunan karsı döviz kodu,
karsı döviz türü, karsı döviz tutarı sahalarına ait hesaplama ve kayıt islemleri yeniden olusturularak
modüller arası döviz entegre islemleri düzenlendi.
BORDRO
SAKATLIK İNDİRİMİ HESAPLAMASI
Bordro icmal parametrelerinde Sakatlık SSK Gün Or. isaretli değilse sakatlık indiriminin tüm rakamının
düsülerek gelir vergisi matrahının hesaplanması sağlandı.
SABİT ÖDENEK TANIMLANMASI
Bordro puantaj kartında ödenek ve kesinti tanımlarına “sabit mi” seçeneği eklendi. Eğer bu seçenek
isaretlenirse devir sırasında puantaj bilgileri sıfırlacak seçeneği seçilse bile bu ödenek ve kesinti
değerleri devredilen aya tasınıyor.
PUANTAJ KARTINDA ÜCRET PUSULASI BUTONU
Puantaj kartına ücret pusulası butonu eklendi. Bu butona basılırsa personelin ücret pusulası bilgileri
dökümü alınabiliyor.
ÜCRET PUSULASINDA DAKİKA SEÇENEĞİ
Ücret pusulası döküm ekranına dakikayı göster seçeneği eklendi. Eğer bu seçenek isaretlenirse saat
kısmında dakikayı saat:dakika seklinde dökmesi sağlandı.
BİRDEN FAZLA SİRKETTE ENTEGRASYON SEÇENEĞİ
Bordro muhasebe ve isletme entegrasyonu çoklu sirket seçeneği eklendi. Eklenen entegrasyon
parametresi seçeneği
“1-Ekrandan al “seçeneği seçilirse ekranda bulunan değerlerden entegrasyon yapılması
“2-Sirkete göre” seçeneğinde her bir sirket için daha önceden kaydedilen entegrasyon parametrelerine
göre entegrasyon yapılması
“3-Onay al” seçeneğinde her sirket için ekrana parametrelerin gelmesi ve istenilen değisiklikler
yapıldıktan sonra entegrasyonun bu parametrelere göre yapılması sağlandı.
BORDRO ORTAK DİZAYN SAHALARINDA İSKUR İSYERİ NO SAHASI
Bordro ortak dizayn sahalarına 027 İskur isyeri no sahası eklendi.
2/16
BORDRO ÖZEL TANIMLI RAPORLARA YENİ SAHALAR
Bordro personel kimlik bilgileri 444 özel kod, 445 açıklama 1, 446 açıklama 2, 447 açıklama 3 sahaları
özel tanımlı raporlara eklendi. Ayrıca 348 nolu isverene maliyet-toplam tesvik Sahası eklendi.
İSTEN ÇIKAN PERSONELİN GÖRÜNTÜLENMEMESİ
Bordro kullanıcı parametrelerinde isten ayrılanlar listelerde çıksın seçeneği isaretli değilse ve personel
sicil kartında çalısma durumu isten ayrıldı seçilirse bordro modülünde F6 personel sicil kart
penceresinde bu personellerin listelenmemesi sağlandı.
İSTEN AYRILMA BİLDİRİMİNDE ÇIKIS TARİHİ
İsten Ayrılma Bildirimi (TİK) alırken, çalısılan ayda isçi çıkıyorsa, ilk satıra çıkıs ayı ve çıkıs tarihi
eklendi.
BORDRO MODÜLÜ ÖZEL TANIMLI RAPORLARDA “İSYERİ KODU” ARALIĞI
Özel tanımlı rapor dökümü değistirilerek ana isyeri kodu bos bırakıldığında listeleme aralıklarında
verilen baslangıç ve bitis isyeri kodlarına göre döküm alınabilmesi sağlandı.
BORDRO TOPLU DEĞER AKTARMA İSLEMİNDE DÜZENLEME
Değer aktarma isleminde grup isaretlense bile eğer ödenek ve kesinti değerleri 0 (sıfır) ise asağıda
belirtilen sahalar kaydedilmedi. Çocuk parası ödenek no, çocuk parası kesinti no, sendika kesinti no,
yemek fis ödenek no, yemek fis kesinti no, avans kesinti no, ihbar taz. ödenek no. Ayrıca bordro
parametrelerine yeni eklenen Dövizli ücret hesaplaması alanı toplu değer aktarma seçeneklerine
eklendi.
BORDRO MODÜLÜNDE DÖVİZLİ İSLEMLER
Bordro personel kartında döviz çevrimi islemleri yapıldı. Brüt ücret ve aylık net ücret sahasında *d ile
dövizden tl ye, döviz brüt ücret ve döviz net ücret sahasında * ile tl’den dövize çevrim islemi yapıldı.
Bordro parametrelerine “Ücret Dövizden hesaplanacak” parametresi eklendi. Bu parametreye evet
denirse ve personel kartında “dövizli ücret” isaretliyse dövizli ücret bilgilerindeki değerler üzerinden
brüt ücret bulunup personelin aldığı ücret buna göre hesaplanıyor. Dövizli ücret bilgilerinde döviz kodu,
döviz türü veya brüt ücret sahalarında eksik bilgiler varsa ya da hesaplamanın yapıldığı veya raporun
alındığı tarihte kur girilmemisse hesaplama tl brüt ücretten yapılıyor.
BORDRO MODÜLÜNDE ÇESİTLİ DÜZENLEMELER
Bordro modülü tüm raporlar ve bazı düzenleme ekranlarında Ctr+Ok tusuyla karsı sahaya geçilmesi,
ctrl+ ve ctrl* ile karsı sahadaki bilginin kopyalanması sağlandı. Ayrıca tüm raporlar ve bazı düzenleme
ekranlarında ekrana girilen kriterlerin isteğe bağlı olarak veya otomatik olarak kaydedilebilmesi
sağlandı.
BORDRO YENİ SİCİL KART DÖKÜMLERİ EKLENMESİ
Bordro personel sicil kart dökümlerine asağıdaki dizaynlar eklendi. Yeni dizayn tanımları default
dosyasına eklendi. Ayrıca yeni dosyalarda kullanılan isyeri Yetkili ismi 28 nolu saha olarak eklendi.
bor_calisma.dfb, Personel Çalısma Belgesi
bor_calisma.edt , Personel Çalısma Belgesi
bor_belirli.dfb, Belirli Süreli İs Sözlesmesi
bor_belirli.dfj, Belirli Süreli İs Sözlesmesi
bor_belirli.edt, Belirli Süreli İs Sözlesmesi
bor_belirsiz.dfb, Belirsiz Süreli İs Sözlesmesi
bor_belirsiz.dfj, Belirsiz Süreli İs Sözlesmesi
bor_belirsiz.edt, Belirsiz Süreli İs Sözlesmesi
bor_ibraname.dfb, Personel İbraname
bor_ibraname.edt, Personel İbraname
3/16
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI MALİYET HESAPLAMA RAPORU
Sicil kartlarına tek tek çıkıs tarihi yazmadan ve tek bir yere tarih yazılarak tüm personellerin sirkete
yükleyeceği kıdem ve ihbar tazminatı tutarlarını görebilmek ve rapor alınabilmesi amacı ile Kıdem
Tazminatı Maliyet Hesaplama Raporu ve İhbar Tazminatı Maliyet Hesaplama Raporu
Bordro/Raporlar/Diğer Raporlar kısmına eklendi.
KIDEM TAZMİNATI EKLENTİ SAHALARI
Bordro parametrelerine Kıdem Tazminatı Eklenti Saha Adları 1-5 eklendi. Kıdem tazminatı hesaplama
ekranında yeni kayıtta parametreye yazılan eklenti adları geliyor. Bordro parametrelerine eklenen
Kıdem Tazminatı Eklenti Saha Adları Sistem modülü Toplu parametre kaydetme islemine eklendi.
SİGORTALI İSTEN AYRILMA BİLDİRGESİ RAPORU
Bordro Toplu dökümlere Sigortalı İsten Ayrılma Bildirgesi (tik) raporu eklendi.
BORDRO AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNE TOPLAM KAZANÇ SAHALARININ EKLENMESİ
Bordro Aylık prim ve hizmet belgesinde Detay satırı ve toplam sahalarına sigorta ücreti + prim toplamı
sahaları eklendi.
017 Toplam Kazanç (ücr+prim) 18
220 Sig.ücret+prim top Bu sayfa
221 Sig.ücret+prim top Önceki Sayfadan Devir
222 Sig.ücret+prim top Bu Sayfa Dahil Toplam
PERSONEL SİCİL NUMARASINA GÖRE SIRALAMA
İcmal ve ücret pusulası dökümlerine sıralama gridi konarak istenilen sahaya göre sıralama yapılarak
döküm alınması sağlandı.
TOPLU PARAMETRE KOPYALAMA İSLEMİNDE TÜM PARAMETRE SAHALARI
Bordro icmal parametreleri grid haline getirildi ve toplu parametre kopyalama islemi yeniden
düzenlendi.
T.C. KİMLİK NO SAHASINDA KONTROL
Sicil kartı kayıt edilirken TC Kimlik No sahasının rakam değilse ve 11 karakter değilse uyarı verilmesi
ve kayıt yapılmaması sağlandı.
E-BİLDİRGEDE İSVEREN %5 TESVİK İNDİRİMİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME
Bordro Muhasebe ve İsletme entegrasyonuna
176 SGK+SGDP Tesvik düsülmemis isv.sig.primi [142]
177 SGK Tesvik düsülmemis isveren sig.primi [321]
267 Ödenecek SGK.isveren Primi [321]
268 Ödenecek SGK.isveren+isçi Primi [319+321]
269 Ödenecek SGK.+SGDP isveren primleri [321+320]
270 Ödenecek SGK.+SGDP isveren+isçi prim [321+319+320+144]
sahaları eklendi.
E-Bildirge ve Aylık prim hizmet belgesinde %5 isveren tesvik indirim alan (05510’e tabii) personellerin
dökümü ve sıralanması sağlandı. Aylık prim ve hizmet belgesine 3-05510 döküm tipi seçeneği eklendi. Bu
seçenekle döküm alındığında 5510’a uygun olan personellerin bulunarak dökülmesi sağlandı.
4/16
E-BİLDİRGE İÇİN ÇOKLU XML OLUSTURMADA YENİ DOSYA İSİMLERİ
Çoklu dosya olusturmada Xml dosya isimleri sirket kısa ismi varsa sirket kısa ismi + isyeri ismi seklinde
düzenlendi.
V-7’DEN TRANSFER ISLEMİNDE ÇALISILAN AYIN OTOMATİK BELİRLENMESİ
V-7’den transfer isleminde Bordro V-7 çalısılan ay bilgisi bordro Genel parametreleri çalısılan ay
sahasına aktarıldı.
PUANTAJ KARTINDA F7-BRÜTTEN NETE İSLEMİ
Puantaj kartında F7-Brütten Nete islemi değerlerinin kayıt edilmeden ekranda o anda bulunan
değerlere göre hesaplanması sağlandı.
BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYON EKRANINDA İSYERI KODU SEÇENEĞİ
Bordro Muhasebe Entegrasyon ekranına isyeri kodu seçeneği eklendi. İsyeri kodu yazılırsa isyeri bazında
entegrasyon yapılması sağlandı.
TOPLU PUANTAJDA OTOMATİK HESAPLAMA
Toplu puantaj isleminde ay içinde giren çıkan personel varsa giris ve çıkıs tarihleri dikkate alınarak ilgili
tarihler arasındaki Pazar günleri sayısının hesaplanması ve haftasonu gününe otomatik olarak atılması
sağlandı.
YENİ SGK KANUNUNA GÖRE YAPILAN DEĞİSİKLİKLER
· Bordro/parametreler/istihdam parametreleri “Sigorta tavanını asan matrahı sakla” seçeneğine
göre sigorta tavanını asan matrahın saklanması ve hesaplamada dikkate alınması sağlandı.
· Personel Sicil Kartına F5 Ek bilgiler penceresi eklendi. Buradaki bilgiler İsçi bildirim, İse giris ve
isten ayrılma bildirimi vb.. dizaynlarda kullanılıyor.
· Bordro prim belgesi parametrelerine yeni sahalar eklendi.
· İsçi bildirim, İse giris ve isten ayrılıs bildirimi, Aylık prim ve hizmet belgesi, Eksik gün bildirimi
dökümleri ve dizaynları yenilendi. Yeni dizaynlar Bor_sgk ile baslıyor. 2008 10. ay ve sonrası için
yeni dizaynlar kullanılacak.
· Vergi oranları yeniden düzenlendi. 2008 10. ay ve sonrası için yeni vergi oranları kullanılacak.
· Bordro parametrelerinde kullanılmayan prim yüzdesi sahaları kaldırıldı.
· Vizite kağıdı dökümünde maas ve prim matrahları düzenlendi.
· Hazine isveren indirimi, isveren tesvik vb.. sahalar özel tanımlı raporlara yeni saha numaralarıyla
eklendi.
· Bordro muhasebe entegresyonu isveren primi kısmı yeni kanuna göre düzenlendi.
· Bordro özel tanımlı rapor ve dizayn sahalarında yapılan değisiklikler ile ilgili dökümanlar
düzenlendi. (ozlborsahalar.txt, bordro.txt)
· Kart Dökümlerindeki Özel gider indirimi dökümü kaldırılarak yerine İsten Ayrılma Bildirimi (Tik)
dökümü kondu. (Eski tip)
· Personel sicil kartına öğrenim durumu seçeneklerine 7 – Ön Lisans eklendi.
· İcmal, E-Bildirge, Aylık prim hizmet belgesi vb.. raporlarda sıralamanın “Tc Kimlik No” sahasına
göre yapılması sağlandı.
· Bordro Sigorta Kolu yeni vergi oranları tanımlarının default olarak programdan okunması sağlandı.
· Bordro Özel tanımlı rapor dökümünde [339-344] arası fazla ödenek kalan, kullanılan, toplam
sahaları eklendi.
· Bordro parametrelerindeki isveren Sigorta prim payı İndirimi default değerinin isaretli gelmesi
sağlandı.
· SSK matrah değerleri ekranına prim sigorta matrahı eklenerek maas ve prim tutarının ayrı ayrı
hesaplanarak yazılması sağlandı. Vizite kağıdı dökümünde ve sigorta tavan asımı hesaplamalarında
prim matrahı ayrıca hesaplanıyor.
5/16
E-BİLDİRGE HAZIRLAMA RAPORUNDA BİRDEN FAZLA SİRKETTE RAPORLAMA SEÇENEĞİ
- Ek-1 ve Ek-2
- Ücret pusulası
- E-bildirge hazırlama
- Eksik gün bildirim listesi
- Bordro-Muhasebe ve Bordro-İsletme Entegrasyonu
- Tik raporları isleminde birden fazla sirkette raporlama seçeneği
programa eklendi.
BORDRO TİK RAPORLARINDA GİREN-ÇIKAN LİSTESİ RAPORU
Bordro Tik Raporlarına Giren-Çıkan Listesi (Excel) Raporu eklendi.
SİGORTALI İSTEN AYRILMA BİLDİRGESİNİN DÖKÜMÜNÜN TOPLU OLARAK ALINABİLMESİ
Bordro /Toplu Dökümler / Toplu Sigortalı İsten Ayrılma Bildirgesi Raporu programa eklendi.
BORDRO PUANTAJ EKRANINDA PERSONEL İZİNLERİ EKRANI
Bordro puantaj ekranına “SSK ve İzin Günleri” butonu eklenerek SSK gün, matrah, izin günlerini
gösteren pencerenin açılması sağlandı.
BÜTÇE
BÜTÇE ANALİZİ RAPORU
ETA:V.8-SQL’e Bütçe Analizi Raporu programa eklendi.
İSTENİLEN DÖNEM ARALIĞINDA ÇALISMA İMKANI
24 aylık özel dönem aralığına ek olarak kullanıcının istediği dönem aralığında çalısabilmesi sağlandı.
CARİ
ÇOK DÖVİZLİ KARTLARIN DÖVİZ DETAYLI DEVRİ
Cari Dönem Devri ekranına “Çok Dövizli Kartları Döviz Detaylı Devret” parametresi eklendi. Bu
parametre isaretlenirse, birden fazla döviz kodu ile hareket görmüs cari kartlar döviz kodu bazında
detaylı olarak devredilir.
DEVİR FİSİNDE ORTALAMA VADE TARİHİ
Devir bakiyesine ait ortalama vade tarihinin hesaplanarak devir hareketine yazılması sağlandı. Ortalama
vade tarihinin hesaplanabilmesi için Ortalama Vade Tarihi Hesapla parametresi isaretlenmelidir. Bu
parametrenin isaretlenebilmesi için Devir Tipi olarak Bakiye seçeneğinin seçilmesi ve Çok Dövizli
Kartları Döviz Detaylı Devret parametresinin de isaretli olmaması gereklidir. İsteğe bağlı olarak
ortalama vadesi hesaplanacak devir bakiyesini olusturan hareketlerin tespitinde Ödeme Esleme yöntemi
de kullanılabilir.
CARİ KARTINDA POSTA GÖNDERME VE INTERNET BUTONU
Cari Kartına ait adres bilgilerinde bulunan elektronik posta (E-Mail 1-3 arası) ve internet adres (Web 1-3
arası) sahalarına buton eklenerek, posta gönderme veya Internet tarayıcısı programlarının otomatik
çalıstırılması sağlandı.
6/16
CARİ HAREKET FİSİNDEN YENİ KART TANIMLANMASI
Cari hareket fisinden olmayan bir cari kartın tanımlanabilmesi sağlandı.
MODÜLLER ARASI DÖVİZ ENTEGRE İSLEMLERİ
Cari, Banka ve Muhasebe modüllerine ait fis girislerinde fis saha tanımlarında bulunan karsı döviz kodu,
karsı döviz türü, karsı döviz tutarı sahalarına ait hesaplama ve kayıt islemleri yeniden olusturularak
modüller arası döviz entegre islemleri düzenlendi.
MUTABAKAT MEKTUBUNDA EK SAHALAR
Mutabakat mektubunda kullanılan sahalara Satıs ve Alıs KDV’siz tutarları ile fatura adetlerini
yazdırabilmek amacıyla ek sahalar eklendi. Detaylı bilgi cari.txt dosyasında vardır.
HAREKET RAPORLARI EKSTRE BÖLÜMÜNDE DÖVIZ KODU ALANI
Cari raporlar, hareket raporları ekstre bölümüne Cari-II’de bulunan dövizli rapor kısmındaki ekstrede
olduğu gibi döviz kodu alanı eklendi.
CARİ II
STOK / CARİ FİYAT LİSTESİ RAPORU
Cari 2/Cari Fiyat Tanımları/Stok Fiyat Listesi raporu ve cari fiyat listesi raporu yapıldı.
PAKET SEÇENEKLERİNİN TOPLU OLARAK DEĞİSTİRİLMESİ
Cari 2-Servis-Cari/Stok Pak. Fiyat Değistirme ve Stok fiyat Pak. değistirme programları eklendi. Cari ve
stok paketlerinin fiyat, iskonto ve fiyat no seçeneklerinin toplu olarak değistirilebilmesi sağlandı.
ÇEK / SENET
ESKİ KARTTAN EK BİLGİLER BÖLÜMÜNDE SUBE İSİMLERİ
Çek/Senet kartı eski karttan ek bilgiler bölümüne bakıldığında banka kodu ve sube kodu bilgisinin hem
kod, hem de isim olarak gözükmesini sağlandı.
ETASQLFORM
YENİ EKLENEN DÖVİZ SAHALARININ DİZAYNDA KULLANILABİLMESİ
Cari, Fatura, İrsaliye, Siparis, Muhasebe, Kasa ve Banka modüllerinin fis sahalarına yeni eklenen Döviz
sahalarının EtaSqlForm dizaynlarında kullanılabilmesi için EtaUtlForm.dll ve EtaDizayn.efi dosyaları
güncellendi.
BARKOD VE RESİM YAZDIRMA
Etasqlform programında yapılan düzenleme ile dökümlerde stok kartına ait barkod ve resimlerin forma
basılması sağlandı. Böylelikle stok kartının barkodu sekilsel olarak forma yazdırılabilecek. Ayrıca
dosyadan alınan resim ya da manuel yazılan barkod da formlarda basılabiliyor.
7/16
ETASQLMNG
DATABASE’LERİN ONLINE / OFFLINE YAPILABİLMESİ
EtaSqlMng.exe’de database/database’lerin üzerinde Online/Offline yapılabilmesi sağlandı.
ATTACH/DETACH İSLEMLERİNDE SİRKET BİLGİLERİNİN SİRKET TABLOSUNA EKLENMESİ/ÇIKARILMASI
EtaSqlMng.exe ile Attach/Detach islemlerinde Attach edilen database’e ait sirket bilgilerinin SIRKET
tablosuna eklenmesi sağlandı. Detach edilen database’e ait sirket bilgilerinin ise SIRKET tablosundan
çıkarılması/silinmesi sağlandı. Bu sayede bir database Attach edilirken öncesinde Sirket açma,
database’i off konumuna getirme ve yüklenecek database’in kopyalanmasından sonra tekrar online
konumuna getirme veya Detach edilen bir database’i ayrıca SIRKET tablosundan manuel olarak silme
islemlerine gerek kalmadı.
FATURA
MİKTAR TOPLAMI GÖRÜNTÜLENMESİ
Fatura fisinde F8-Detay menüsüne Ctrl+G-Kar/Zarar Analizi ekranı eklendi. Bu ekranda stok ve isteğe
bağlı olarak hizmet satırlarına ait miktar, fiyat, tutar, net fiyat, net tutar, yansıyan indirimler, yansıyan
masraflar, maliyet fiyatı, maliyet tutarı, kar/zarar tutarı, kar/zarar oranı ve ödeme günü bilgileri ve
bunlara ait toplam ve ortalama bilgileri görüntülenir.
CARİ ALIS/SATIS RAPORLARINDA YENİ KOLONLAR
Fatura modülü raporlar kısmında bulunan Cari Alıs ve cari Satıs özet raporlarındaki saha boylarına Vergi
Dairesi ve Vergi Hesap No kolonları eklendi.
YENİ KULLANICI PARAMETRESİ
Fatura Kullanıcı Parametreleri ekranına Konumlanılacak Bölüm parametresi ilave edildi. Bu parametreye
bağlı olarak yeni fatura fisine giriste imlecin ilgili sahaya konumlanması sağlandı.
KDV İCMALİ RAPORU SAHA BOYLARINDA FARK KDV SATIRI SÜTUNU
Fatura Genel Parametreleri ekranındaki Kdv Tutarlarını Değistir parametresi Evet ise fatura üzerindeki
KDV Detayları gridinde Fark Kdv Tutarı sütünuna yazılan değerlerin, Tek KDV’li Detay KDV Listesi ve Çok
KDV’li Detay KDV Listesi raporlarında saha boylarına ilave edilerek döküme çıkması sağlandı.
YENİ EKLENEN SATIRLARIN STOK VE İRSALİYE FİSİNE EKLENMESİ
Faturalama sırasında mevcut irsaliyeden gelen satırlar dısında yeni eklenen satırların tekli faturalama
sırasında stok ve irsaliye fisine eklenmesi sağlandı.
DÖVİZ BAKİYESİ İLE İLGİLİ YENİ SAHALAR
3690 no’lu islem koduna döviz bakiyesi ile ilgili yeni sahalar eklenerek fatura yazdırılırken cari kartta
olusan eski döviz bakiyesi/tipi ve yeni döviz bakiyesi/tipi yazdırılması sağlandı.
SAHA BOYLARINDA KALAN KDV SÜTUNU
Fatura raporlarda tevkifatlı fatura listesi alırken ekranda tevkifat düsüldükten sonra kalan kdv tutarının
da görünmesi amacıyla saha boylarına kalan kdv sütunu eklendi.
8/16
YENİ SAHA BOYLARI
Fatura raporları, mal/müsteri alıs/satıs raporları, stok alıs/satıs raporları menüsündeki stok alıs ve satıs
detay raporları Saha boylarına DÖV.TOPLAMI ve DÖVİZ KURU sahaları eklendi.
BA/BS KODLU ALIS/SATIS FATURA CAMBAZ TANIMLARININ OTOMATİK GELMESİ
“EtaSQL.def” dosyasında yapılan güncellemelerle Sirket Açma islemi veya CAMBAZTAN tablosu için yeni
tablo açma islemi yapıldığında mevcut cambaz tanımlarına ilave olarak BA/BS kodlu alıs ve satıs faturası
cambaz tanımlarının da otomatik olarak olusturulması sağlandı.
SATIS KALEM LİSTESİ RAPORUNA “NET TUTAR” SAHASININ İLAVESİ
Fatura Alıs Kalem Listesi, Fatura Satıs Kalem Listesi, Boyutlu Fatura Alıs Kalem Listesi ve Boyutlu Fatura
Satıs Kalem Listesi raporlarının saha boylarına “NET TUTAR” ve “NET FİYAT” sahaları eklendi.
SEÇİLEN STOK KARTINA AİT RENK VE BEDEN
Fatura, İrsaliye, Siparis modüllerinde ilgili stok seçilip renk ve beden alanına tıkladığında sadece ilgili
stok kartına tanımlanan renk ve bedenin görülmesi sağlandı.
FATURA II
YETKİ UYGULAMASI
Kullanıcı izinlerinde Fatura II için yetki uygulaması tamamlandı.
GENEL
SINIRSIZ İSLEM TİPİ
ETA:V.8-SQL’de İslem tipleri tanımlama ve okuma bölümlerindeki kısıtlamalar kaldırıldı.
RAPOR VE SERVİS LİSTELEME ARALIKLARINDA GEZİNME VE KOPYALAMA
Bütün rapor ve servis ekranlarında uygulanmak üzere baslangıç ve bitis aralık sahaları arasında Ctrl+Sol
Ok ve Ctrl+Sağ Ok tusarı ile gezinme imkanı getirildi. Ayrıca saha üzerinde Ctrl+(*) Kopyalama veya
Ctrl+(+) Tasıma tusları kullanılarak, karsı sahaya ekrandaki bilginin kopyalanabilmesi imkanı sağlandı.
YENİ TÜRK LİRASI (YTL)‘DEN TÜRK LİRASI (TL)’YE GEÇİS
Program içerisinde bulunan YTL baslıkları TL olarak düzeltildi. Mevcut bütün dizayn ve tanım
dosyalarına ait baslıklar değistirildi. EtaSQL (ver:1.16) ve EtaSQLV-8 (ver:8.16) olarak program
versiyonları değistirilerek ilave edilen tablolar için EtaUtlAlter (Veritabanı Güncelleme) programı
çalıstırılmalı. Yeni exe’lerle programın çalıstırılabilmesi için (Config.eta) dosyasının versiyonu (ver:4)
olarak güncellenmelidir.
OLEXLSF.DLL DOSYASININ OTOMATİK OLARAK KAYIT EDİLMESİ
EtaExcel.reg dosyası çalıstırılarak olexlsf.dll dosyasının sistem kitaplığına (register) kayıt edilmesi
isleminin, EtaSQLSETUP.exe ve EtaSQLSETUP8.exe ile kurulum yapıldığında otomatik olarak yapması
sağlandı.
VERİTABANI KARAKTER SETİNİN DEFAULT OLARAK TURKISH_BIN OLMASI
Sqlset.exe dosyası değistirilerek ETA kurulum CD’sinden MSSQL SERVER 2000 MSD kurulumu yapıldığında
veritabanı karakter setinin (Collation Name) default Turkish_BIN olması sağlandı.
9/16
MODÜL GİRİSİNDE GÜNLÜK DÖVİZ KURU TANIMLANMASI
Sirket Bilgileri modülü, Sirket Genel Parametrelerine “Modüllere Giriste Döviz Kur Kontrolü”
parametresi eklendi. Bu parametre isaretli ise Kur Takibi modülü hariç tüm modüllere giriste günlük kur
bilgileri kontrol ediliyor ve eğer mevcut değilse uyarı mesajı ile kur bilgilerinin girisinin yapılıp
yapılmayacağı kullanıcıya soruluyor.
DÖVİZ KUR GİRİSİNİN MODÜL İÇİNDEN YAPILMASI
Yardımcı İslemler menüsüne “Döviz İslemleri” grubu eklenerek “Döviz Kur Çevrimi” ve “Günlük Döviz
Kurları” seçenekleri bu gruba tasınarak aynı yere “Döviz Kur Girisi” seçeneği eklendi. Döviz kur
girislerinin tüm modüllerde iken yapılabilmesi sağlandı. Config.eta da Kur Takibi modülü kapalı ise
Yardımcı İslemler menüsündeki “Döviz İslemleri” grubu kullanıma kapalı olur.
BANKA, SUBE VE MAKRO TANIMLARININ TÜM MODÜLLERDEN YAPILABİLMESİ
Banka ve Sube tanımları “Yardımcı İslemler” menüsüne eklenerek bu islemlerin herhangi bir modülde
iken kullanılabilmesi sağlandı.
SHIFT+F8 İLE GENEL DETAY BİLGİNİN ÇALISTIRILABİLMESİ
Tüm modüllerden Shift+F8 ile Genel Detay Bilginin çalıstırılabilmesi sağlandı. Bu sayede herhangi bir
modülde iken diğer modüllere ait bilginin çabuk görüntülenmesi sağlandı. Genel Detay Bilgi tanımı
yapılabilmesi için etasql klasöründeki “default” klasöründe EtaUtlDetay.xml dosyasının yer alması
gereklidir. Kullanıcının hazırladığı menü ise etasql klasörünün altında kullanıcı ve/veya sirket bazlı
olarak EtaUtlDetayMenu.xml dosyası olusturulmaktadır.
SİRKET LİSTESİNDE TADİLAT
Programa girerken kullanılan sirket listesinin parametrik olarak diğer arama ekranları gibi olması
sağlandı. Bu sayede sirket sayısı fazla olan muhasebeciler ve sirketler sirket listesinde kısıtlama
yapabilmeleri sağlandı.
PDF DOSYASI OLARAK GÖRÜNTÜLEME
EtaUtlView ile görüntülenen sonuçların F6-Export ile pdf dosyası olarak görüntülenmesi sağlandı.
İRSALİYE
MİKTAR TOPLAMI GÖRÜNTÜLENMESİ
Fatura fisinde F8-Detay menüsüne Ctrl+G-Kar/Zarar Analizi ekranı eklendi. Bu ekranda stok ve isteğe
bağlı olarak hizmet satırlarına ait miktar, fiyat, tutar, net fiyat, net tutar, yansıyan indirimler, yansıyan
masraflar, maliyet fiyatı, maliyet tutarı, kar/zarar tutarı, kar/zarar oranı ve ödeme günü bilgileri ve
bunlara ait toplam ve ortalama bilgileri görüntülenir.
SIFIR TUTARLI FATURADA CARİYE BAĞLANTI
İrsaliye modülü içerisinde irsaliye fisi üzerinden, tekli faturalama ve toplu faturalama yapılırken ve
Siparis modülü içerisinde siparis fisi üzerinden, tekli faturalama ve toplu faturalama yapılırken fatura
tutarı sıfır ise parametreye bağlı olarak cariye bağlantı yapılabilmesi sağlandı.
SEÇİLEN STOK KARTINA AİT RENK VE BEDEN
Fatura, İrsaliye, Siparis modüllerinde ilgili stok seçilip renk ve beden alanına tıkladığında sadece ilgili
stok kartına tanımlanan renk ve bedenin görülmesi sağlandı.
10/16
İSLETME DEFTERİ
DEFTER ÖZETİNDE DÖNEM BİLGİLERİNİN KAYDEDİLMESİ
İsletme defter özeti ekranında kayıt butonuna basılarak değerler tabloya kaydedilirken içeriye dönem
bilgilerinin kaydedilmesi sağlandı. Böylelikle yılın 4 dönemi için ayrı ayrı değerler kaydedilmektedir. Bu
değerlerden bazıları (kar-zarar) geçici vergi beyannamelerinde kullanılmaktadır. Ayrıca programın
raporlar kısmına bu değerleri dökebilmek amacıyla “Defter Özet Kayıt Listesi” eklendi. Programın servis
kısmına bu değerlerin kullanıcı tarafından elle düzenlenebilmesi amacıyla da “Defter Özet Bilgileri Kayıt
Düzeltme” eklendi.
RAPORLARDA EXCEL’E AKTARMA
İsletme defter dökümünde ve defter özetinde Excel bağlantısı sağlandı.
DEMİRBAS KODU SAHALARINDA ARTIS
Sirket Modülü içinde bulunan İsletme Modülü Genel Parametreleri ekranındaki ALIS/SATIS DEMİRBAS
KODU sahaları 1’den 3’e çıkartıldı.
DÖNEM SONU ENVANTERİNİN V-7’DEN SQL’E AKTARILMASI
Aktarım ekranına ilave edilen parametreye bağlı olarak V-7’deki İsletme Defteri dönem sonu envanter
bilgilerinin ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL’e aktarılması sağlandı.
KASA
GENEL PARAMETRELER EKRANINDA YENİ PARAMETRE
Kasa Genel Parametreleri ekranına Fislerde Cari Kodsuz Giris Kontrolü parametresi ilave edildi. Bu
parametreye bağlı olarak tahsil/tediye/mahsup fislerinde (devir, virman, makbuz fisleri hariç) cari kod
belirtilmemisse kayıt islemine izin verilip verilmemesi sağlandı.
MBO
DEĞİSEN TUTARIN KDV’SİNİN OTOMATİK HESAPLANMASI
MBO‘da fis girisi sırasında tutar yazıldığında KDV program tarafından otomatik hesaplanıyor. Tutar
değistirildiğinde KDV Tutarının KDV Oranı alanından enter ile geçmeden yeni tutara göre tekrar
otomatik hesaplanması sağlandı.
İSLETME VE MUHASEBE FİSLERİNDE ÜNVAN BİLGİLERİ
MBO Serbest Meslek Makbuzu kesildiğinde Mükellef sirketinde olusan isletme ya da muhasebe fislerine
Muhasebecinin unvan bilgisinin yazılması sağlandı. Ayrıca Muhasebeci sirketinde olusan isletme ya da
muhasebe fislerine Mükellefin unvan bilgisinin yazılması sağlandı.
MUHASEBE
DÖNEM SONU ENVANTERİ DÖKÜMÜNDE MİKTAR TOPLAMI
Muhasebe modülündeki dönem sonu envanteri dökümüne gruplanan malların “miktar” toplamı eklendi.
11/16
SAHA SEÇİMLİ YEVMİYE DÖKÜMÜNDE EK SAHALAR
Listeleme aralıkları ekranının sağ alt tarafına yeni bir grup kutusu konarak içine tarih-fis no-madde noref.
no-fis tipi maddeleri eklendi, bu maddelerin isaretlenmesi ile hangi bilgilerin dökümde yer alacağı
belirlenebilir.
KASA DEFTERİ RAPORUNDA ALACAK BAKİYESİ İLE İLGİLİ UYARI
Kasa defteri alınırken alacak bakiyesi durumunda kullanıcı net bir sekilde uyarılacak sekilde programda
değisiklik yapıldı.
BİLANÇO VE GELİR TABLOSU DEĞERLERİNİN FARKLI BİR SİRKETTEN ÇEKİLMESİ
Bilanço ve Gelir tablosu geçmis yıl değerlerinin farklı sirketten çekilebilmesi amacı ile muhasebe genel
parametrelerine Geçmis Yıl Değerlerinin Alınacağı Sirket parametresi eklendi. Bu bölüme sirket
tanımlandığında geçmis yıl değerleri tablodan okunduğu takdirde bu sirketten çekilir.
ÇALISILAN DÖNEM ÖNCESİNE İPTAL KONTROLÜ
Servis/genel parametrelerde bulunan ve dönem öncesi/sonrasına kayıt islemini kontrol eden
parametreler ile dönem öncesinde iptalin de benzer kontrol etmesi sağlandı.
FİS CAMBAZI TANIMLARININ TASINMASI
Bir müsteride yapılan tanımın baska bir müsteriye götürülebilmesi amacıyla Muhasebe Fis Cambaz
Tanımı ekranında F5 tusu ile ekrandaki cambaz tanımlarının XML dosyasına aktarılması ve daha sonra F6
tusu ile de XML dosyasının okunarak ekranın doldurulması sağlandı.
XML dosyalarının yazma isleminde PRNXLSPATH bölümü kullanılır. Okuma isleminde ise default olarak
yine PRNXLSPATH bölümü kullanılır, istenirse bu bölüm değistirilebilir.
FİS CAMBAZI TANIMINDA UYARI MESAJI
Muhasebe Fis Cambaz Tanımı ekranında Çıkıs, Önceki, Sonraki, Cambaz Listesi ve XML’den okuma
islemlerinde ekrandaki bilgiler kayıt edilmeden ESC’ye basılmıssa uyarı verilmesi sağlandı.
V-7 FİS CAMBAZ TANIMLARININ SQL’E AKTARILMASI
Muhasebe Fis Cambaz Tanımı ekranına eklenen “V-7 Cambaz Tanımını Oku” butonu ile V-7’deki cambaz
tanımlarının okunarak ekranın doldurulması sağlandı.
MODÜLLER ARASI DÖVİZ ENTEGRE İSLEMLERİ
Cari, Banka ve Muhasebe modüllerine ait fis girislerinde fis saha tanımlarında bulunan karsı döviz kodu,
karsı döviz türü, karsı döviz tutarı sahalarına ait hesaplama ve kayıt islemleri yeniden olusturularak
modüller arası döviz entegre islemleri düzenlendi.
MUHASEBE II
YEVMİYE DEFTER DÖKÜMÜNDE BASLIK SEÇİMİ
Muhasebe-II tek dövizli ve miktarlı yevmiye defter dökümleri listeleme aralıklarına “FİS BASLIK
BİLGİLERİ” adında bir grup kondu, bu grup içinde bulunan maddeler isaretlenerek döküme alınacak olan
fis baslık bilgileri belirlenebilir.
12/16
MUHASEBE IV
GELİR VERGİ BEYANNAMESİ’NDE ONAYLAYAN BİLGİLERİ
Vergi Beyannameleri-Gelir Vergi Beyannamesi dökümü alınırken (F5) xml olusturma islemi sonrası olusan
xml bdp programında açıldığında beyannameyi onaylayan bilgilerinin gelmesi sağlandı.
YILSONU İSLEMLERİNDE MİKTAR GİRİLEBİLMESİ İMKANI
Miktarlı muhasebe kullanan müsterilerimizin yılsonu islemlerinde miktar değerlerini de girebilmesi
sağlandı.
2008 GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
Muhasebe-IV ve İsletme modüllerinde bulunan Gelir Vergisi Beyannamesi veri giris ekranları, dökümde
kullanılan dizayn dosyaları ve e-beyanname hazırlamakta kullanılan xml dosyası güncel hale getirildi.
DÖNEM SONU /YILSONU OTOMATİK YANSITMA İSLEMLERİ
Muhasebe IV modülü/yılsonu islemleri kısmındaki islemler Detaylı Yılsonu İslemleri ve Toplu Yılsonu
İslemleri olmak üzere 2 kısma ayrıldı. Toplu yılsonu islemleri bölümünden pratik olarak
yılsonu/dönemsonu kapatma islemlerinin yapılması sağlanabilir.
ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVREDEN KDV’NİN KDV İCMALİNE GELMESİ
KDV İcmal raporu listeleme aralıklarına DEVREDEN KDV HESAPLAMA SEKLİ parametresi eklendi. Bu
parametreye 1-TABLODAN SEÇEREK verilirse program eskiden olduğu gibi çekilen KDV beyannamelerinde
olusan DEVREDEN KDV değerlerini kullanır. Eğer bu parametreye 2-DEVREDEREK verilirse program dönem
basından baslayarak KDV hesaplaması islemini yapar ve döküm baslangıç ayındaki değeri bulur.
RAPORLAR
YENİ RAPORLARIN LİSTEDE GÖRÜNTÜLENMESİ
Raporlar modülüne yeni eklenen raporların Rapor Dizayn Dosyaları listesinde görünmesi için EtaSQL.def
dosyasına gerekli tanımlar yapıldı.
ÖRNEK RAPORLAR
Raporlar Modülüne örnek rapor dizayn dosyaları eklendi. Örnek raporların açıklamaları Raporlar
modülülünün yardım bölümünde Default Raporlar baslığı altında görülebilir.
SİPARİS
SİPARİS KAPAMA FİSİNDE YENİLİK
Toplu Siparis Karsılama ekranından bir adet açma siparisi seçildiğinde genel iskonto oranlarının
tasınması sağlandı. Aynı islem genel masraflar gridi için de yapıldı.
13/16
MİKTAR TOPLAMI GÖRÜNTÜLENMESİ
Fatura fisinde F8-Detay menüsüne Ctrl+G-Kar/Zarar Analizi ekranı eklendi. Bu ekranda stok ve isteğe
bağlı olarak hizmet satırlarına ait miktar, fiyat, tutar, net fiyat, net tutar, yansıyan indirimler, yansıyan
masraflar, maliyet fiyatı, maliyet tutarı, kar/zarar tutarı, kar/zarar oranı ve ödeme günü bilgileri ve
bunlara ait toplam ve ortalama bilgileri görüntülenir.
TOPLU YAZDIRMA LİSTELEME ARALIKLARINDA FİS TERMİN TARİHİ
Siparis modülünde toplu yazdırma listeleme aralıklarına fis termin tarihi eklendi.
ÖDEME PLANI VE TAKSİTLENDİRME BİLGİLERİ
Fatura, İrsaliye ve Siparis fislerine ait Ödeme Planı ve taksitlendirme bilgilerinin yazdırılabilmesi
sağlandı.
SIFIR TUTARLI FATURADA CARİYE BAĞLANTI
İrsaliye modülü içerisinde irsaliye fisi üzerinden, tekli faturalama ve toplu faturalama yapılırken ve
Siparis modülü içerisinde siparis fisi üzerinden, tekli faturalama ve toplu faturalama yapılırken fatura
tutarı sıfır ise parametreye bağlı olarak cariye bağlantı yapılabilmesi sağlandı.
SEÇİLEN STOK KARTINA AİT RENK VE BEDEN
Fatura, İrsaliye, Siparis modüllerinde ilgili stok seçilip renk ve beden alanına tıkladığında sadece ilgili
stok kartına tanımlanan renk ve bedenin görülmesi sağlandı.
SİSTEM YÖNETİMİ
MUHASEBECİ BİLGİLERİNİN TÜM SİRKETLERDE KULLANILMASI
Sistem modülü servis/toplu islemler kısmına eklenen yeni bir bölüm yardımıyla Muhasebeci bilgilerinin
ortak bir noktaya yazılarak tüm sirketlerde bu bilginin kullanılması sağlandı.
KART VE FİSLERE AİT KAYIT BİLGİLERİNİN OLUSTURULMASI VE GÖRÜNTÜLENMESİ
Kart ve fislerde yapılan bütün kayıt islemlerinde islemi yapan kullanıcı bilgisinin (SIRKETLOG) tablosuna
yazılması ile ilgili gerekli bütün fonksiyonlar olusturuldu. Bu uygulama ile 1.16.xx/8.16.xx versiyonları
ile birlikte program tarafından herhangi bir parametreye bağlı olmadan ETA tarafından otomatik
olusturulan bütün kayıtların ilk ve son kullanıcı bilgilerinin takip edilebilmesi sağlandı.
Kart ve fislerde F8-Detay Bilgi menüsüne Kayıt Bilgisi seçeneği eklendi. Eski kart veya fis formundayken
Kayıt Bilgisi formu çağrılarak kayıda ait olusturulma ve değistirilme bilgileri ile log takibine ait detay
bilgilerin görüntülenmesi sağlandı.
KART VE FİSLERDEKİ KAYIT BİLGİSİNE AİT RAPOR ALINABİLMESİ
Sistem (EtaSqlSys) modülü-Raporlar bölümüne Kayıt Bilgisi Raporları eklendi.
MSSQL SERVER 2000 MSD kurulumunda TÜRKÇE KARAKTER SETİ
ETA kurulum CD’sin den MSSQL SERVER 2000 MSD kurulumu yapıldığında veritabanı karakter setinin
(Collation Name) default Turkish_BIN olması sağlandı.
YENİ DÖNEME DEVİR İSLEMİNDE YENİ EKLENEN TABLOLARIN DEVİR İSLEMİ
Yeni dönem açılısı isleminde sirketlog tablosunun kartlarla ilgili tanımları ve finansman plan tablosunun
vade tarihi dolmamıs kayıtlarımın aktarılması sağlandı.
14/16
TOPLU İSLEMLER
ETASQLSYS modülü/Servis kısmına Toplu İslemler baslığı altında yeni bir bölüm eklendi. Bu bölüm
İsletme-Bordro-Muhasebe IV modülleri için değerleri toplu bir sekilde bütün sirketlere aktarıyor.
BORDRO PARAMETRELERİNİN AKTARILMASI
Bordro icmal parametrelerinin grid haline getirildi ve toplu parametre kopyalama islemi yeniden
düzenlendi. Sistem modülüne Bordro Toplu Değer Aktarma seçeneği eklendi. Bu bölümde tüm bordro
parametrelerinin yeni değerler verilerek istenilen sirketlere seçenekli olarak aktarılabilmesi sağlandı.
Ayrıca düzenlenen etabor.ini dosyası ile ilk değerlerin okunabilmesi sağlandı.
V-7/EFW’DAN PRATİK SİRKET TRANSFERİ
Sistem yönetimi programında transfer islemleri menüsüne V-7/EFW Sirket Transferi bölümü eklendi.
Seçilen V-7/EfW sirketine ait Sirket açma, Kart ve Fis/hareket aktarma islemlerinin toplu olarak
yapılabilmesi sağlandı. Kart ve Hareket aktarma islemleri sırasında kart ve fis aktarma ekranlarında
bulunan default değerler kullanılır.
ORTAK TANIMLARDA YENİ PARAMETRE
ETASQLSYS modülündeki ortak tanımlar/ortak parametreler kısmına yeni bir sekme (Saha Boy Ayarları)
içinde “Sirket Bazlı Saha Boy Ayarları Kullan” ve “Kullanıcı Bazlı Saha Boy Ayarları Kullan”
parametreleri eklendi. Bu parametreler tıklanırsa program eskiden olduğu gibi boy tanım ve diğer
pozisyon ayarlarını her sirket ve her kullanıcı için ayrı ayrı saklar. Bir sirkette veya bir kullanıcı için
yapılan ayarların diğer sirketler veya diğer kullanıcılar tarafından otomatik olarak görülebilmesi için bu
parametrelerden ilgili olanın isaretinin kaldırılması yeterli olacaktır. Bu durumda yapılan ayarlar tüm
sirketler/kullanıcılar için geçerli olacaktır. Eğer herhangi bir sirkete ait boy tanımlarının bu sekilde
çalısması istenmezse o zaman sirket modülü Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel
Parametreler/Sirket Parametreleri ekranına yeni eklenen sekme (Saha Boy Parametreleri) içindeki
“Saha boy Genel Parametrelerini Uygula” parametresindeki isaretin kaldırılması gereklidir.
STOK
STOK KARTI BARKOD BAĞLANTISI
Seri kartları ilgili stok kartındaki barkoda bağlanarak fislerde seri kartın barkodu okutulduğunda ilgili
stok kartının ve ilgili barkodda tanımlanan renk bilgisinin fise tasınması sağlandı.
STOK KARTLARINDAKİ FİYAT DEĞİSİKLİĞİNİN TAKİP EDİLEBİLMESİ
Eski Stok Kartı ekranında Fiyat Bilgileri gridinde değisiklik yapıldığında STKKART tablosuna değisikliğin
yapıldığı tarih ve saat yazılarak fiyat değisikliği raporlarında listelenmesi sağlandı.
DÖVIZ FİYATLARININ TL OLARAK GÖRÜNTÜLENMESİ
”Stok Fiyat Analizi” ekranındaki Kullanıcı Fiyatları ve Benzer Stok Fiyatları sekmesindeki gride “Güncel
Fiyat Tutarı” sahası eklendi. Fiyat tutarı, döviz kodu, döviz türü ve çalısılan güne ait döviz kuru
tanımları mevcut ise döviz fiyatın YTL’ye çevrilerek Güncel Fiyat Tutarı sahasında görüntülenmesi
sağlandı.
STOK HAREKET LİSTESİNDE STOK KODLARININ SIRALANMASI
Stok hareket listesinde stok kodlarının küçükten büyüğe doğru sıralanarak dökülmesi amacıyla listeleme
aralıkları ekranına Sıralama grubu eklendi. Aynı tadilat “STOK FİS LİSTESİ” ve “BOYUTLU STOK HAREKET
LİSTESİ” raporlarına da uygulandı.
15/16
STOK II
DEPO RAPORLARINDA DEPO ÖZEL KODLARI
Stok-II modülü Depo raporlarındaki Stok Dağılımlı Depo Seçimli Bakiye Listesi hariç tüm raporlara Depo
Özel Kod 1-5 listeleme kriterleri eklendi. Formların dizaynları yeniden düzenlendi.
BOYUT NO 1-5 LİSTELEME KRİTERLERİ
Stok-II / Seri No Takibi Raporları/Seri No Takibi Ekstresi’ ne Boyut No 1-5 listeleme kriterleri eklendi,
rapor formuna Boyut Bilgileri [1-5] seçeneği eklenerek Boyut bilgilerinin yazdırılabilmesi sağlandı. Seri
No takibi Bakiye Ekstresi raporunun da saha boylarına Boyut bilgileri sahaları eklenerek raporda
yazdırılabilmesi sağlandı.
“RENK/BEDEN DEVRİNİ FİSTEN AL” PARAMETRESİ
Stok II Genel parametrelerine “Renk/Beden devrini fisten al” parametresi eklendi. Sirket yeni dönem
devrinde Stok II sekmesinde “devir bakiyesini devir fisine yaz” seçeneği isaretlenirse bu parametre set
ediliyor. Bu parametrenin isaretlenmesi ile program içerisinden girilen devir fislerinin miktar
değerlerinin renk/beden kartında devir sahasına yazılması, isaretlenmemesi ise devir fisinden gelen
miktar değerlerinin giren kısmına yazılması anlamına geliyor. Bahsedilen raporlar renk beden kartındaki
değerlerden döküm aldığı için “Renk/Beden devrini fisten al” parametresi isaretlenirse girilen devir fis
değerleri raporlarda devir olarak dökülecek.
STOK EKSTRESİNDE CARİ ÜNVANI BİLGİSİ
Stok-II Renk/Beden raporlarında Renk/Beden Stok Ekstresinde Cari Ünvanı bilgisinin de döküme çıkması
sağlandı.
SİRKET BİLGİLERİ
EXCEL AKTARIMI İÇİN YENİ SİRKET KULLANICI PARAMETRELERİ
Excel dosyalarının olusturulabilmesi için Sirket Bilgileri modülünde sirket kullanıcı parametrelerine
Excel versiyonu ve renk kodu sahaları ilave edildi. Excel dosyalarının hatasız olusturulabilmesi için
EtaUtlConvert.dll ve OleXLSf.dll dosyalarının yenilenmesi ve bir defaya mahsus Sistem Path dizininde
bulunan EtaExcel.reg dosyasının her bir bilgisayarın isletim sistemi kayıt defterine (regedit) doğrudan
kaydedilmesi gerekmektedir, Bu islem için EtaExcel.reg dosyası üzerinde iken çift tıklama yapılarak
gelen soruya evet belirtilmesi yeterli olacaktır. Bu sayede Excel’e aktarımda Türkçe karakter problemi
olusması önlenmektedir.
TRANSFER
FARKLI PROGRAMLARDAN HAZIRLANMAMIS TXT DOSYASININ FATURA VE CARİ FİSİ OLARAK TRANSFER
EDİLMESİ
Farklı programlardan alınan txt dosyasının desen yapısına uygun olarak hazırlanacak DFN dosyası ile
programa fatura ve cari fislerinin transfer edilebilmesi sağlandı. Program içeriğine Ford servis
hareketleri ve Univera cari hareketlerinin transferinde kullanılan dfn dosyaları ilave edildi.
YAZAR KASA BİLGİLERİNİN AKTARILMASI
SHARP-ER-A495T, OL-7000 ve OLIMPOS marka yazar kasa modelleri için ETA:SQL’deki stok kartlarının
yazar kasaya aktarılması ve yazar kasadan olusmus stok satıs hareketlerinin ETA:SQL ve ETA:V.8-SQL’e
stok satıs fisi olarak aktarılabilmesi sağlandı.

Comments are closed.