ETA:V.8-SQL 8.17 ve ETA:SQL 1.17 YENİLİKLER

Asağıdaki yenilikler 10 Ekim 2009 tarihi itibari ile ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL
versiyonlarımıza ilave edilmis olan 66 adet maddeyi kapsamaktadır. Bu iki versiyonumuz
ile ilgili gelistirme çalısmaları aynı hızla devam etmektedir.
Sahip olduğunuz programların versiyonunu ETA:V.8-SQL 8.17 ve ETA:SQL 1.17’ya
yükselterek bu dokümandaki yeniliklere ve çok daha fazla özelliğe sahip olacaksınız.
BANKA
FİSTEN DOSYAYA TRANSFER / DOSYADAN FİSE TRANSFER İSLEMLERİ
Cari, Kasa ve Banka modüllerine Fisten Dosyaya Transfer / Dosyadan Fise Transfer islemleri eklendi. Bu
sekilde xls, txt gibi farklı formatlardaki dosyaların fislere aktarılabilmesi sağlanmıs oldu.
CARİ VE MUHASEBE FİSİYLE ENTEGRASYON
Banka hareket fis ekranında kalemler bölümünde kart tipi cari seçilerek havale islemi yapıldığında girilen
dekont masraf bilgilerinin cari ve muhasebe fisine yansıtılması sağlandı.
BORDRO
İHBAR TAZMİNATI HESAPLAMA EKRANINDA EKLENTİ ADI VE TUTARI SAHALARI
İhbar tazminatı hesaplama ekranına 5 adet eklenti adı ve tutarı sahası eklenerek hesaplamaya bu
alanlara girilen değerlerin de dahil edilmesi sağlandı.
5921 SAYILI TESVİK KANUNU
Personel kartında kanun no 05921 yazılırsa ve bordro parametrelerinde isveren tesviği isaretliyse yas
sınırına bakılmaksızın isveren tesviğinin %100 olarak hesaplanması sağlandı. Aylık prim ve hizmet
belgesinde bildirge türü 8-05921’e tabii seçeneği eklendi. E-bildirge de bu kosullara uyan personelin
05921 kanun numarasıyla dökülmesi sağlandı.
(Not: 05921 sayılı kanuna tabi olunabilmesi için 18/08/2009 ile 31/12/2009 arası ise girilmis olması
gerekiyor ve ise giris tarihinden sonraki 6 ay için hesaplama yapılıyor. Kanun 2010 yılı 6. ayına kadar
geçerli.)
EKSİK GÜN BİLDİRİMİ RAPORU PUANTAJ CETVELİ
Eksik gün bildirimi raporu ekinde verilmesi gereken puantaj cetvelinin programdan alınabilmesi sağlandı.
Bordro Puantaj kartına Puantaj detayı sayfası eklendi. Puantaj detay sayfasında her gün için mesai tipi (1-
10 mesailer ve 11-izinli 12-Raporlu 13-Doğum izinli 14-Ölüm izinli 15-Mazeret izinli 16-Diğer ) çalıstığı
saat ve dakika bilgileninin girilmesi sağlandı. (Yeni eklenen tablo borpuandet.)
Puantaj detay bilgilerine göre Sgk Raporları/Giris Çıkıs bildirgeleri/Puantaj Cetveli raporunda çalısılan
günler, eksik günler ve Pazar günlerinin raporunun dökülmesi sağlandı. (Bor_puancet.edt dizayn dosyası
eklendi.)
2/9
PUANTAJ DETAYI İLE İLGİLİ İSLEMLER
Puantaj kartı puantaj detayları bölümüne “Puantajı mesai tanımlarına tası” butonu eklendı. Bu islem ile
puantaj detayında girilen saat ve dakika değerlerinin mesai tanımlarına aktarılması sağlandı. Bordro
modülüne giriste borpuandetay dosyası yok ise otomatik olarak açılması sağlandı.
RAPORLARDA XML FORMATI
Bordro raporlar, Tik raporları, İse giren/İsten çıkan raporu (Excel) raporuna XML formatı eklendi. F7->Xml
yarat butonu eklenerek istenilen formatta XML dosyası hazırlanması sağlandı.
BORDRO PUANTAJ KARTINDA HER ÖDENEK İÇİN NET TUTAR SAHASI
Bordro puantaj kartına her ödenek için net tutar sahası eklendi. Yazılan net tutardan brüt ödenek tutarının
hesaplanabilmesi için tüm ödenekler netten brüte veya ayrı ayrı hesaplamak için her bir ödeneğe netten
brüte butonu eklendi. Ayrıca toplu netten brüte seçeneğinde puantaj kartına net ödenek tutarı yazılmıssa
hesaplamanın bu sahaya göre yapılması sağlandı.
Netten brüte hesabının istenirse ödenek ve kesintiler olmadan yapılması için sicil kartına ve toplu netten
brüte seçeneğine “Ödeneksiz Netten Brüte” eklendi. Bu seçenekte ödenek ve kesintiler dikkate alınmadan
brüt tutarın bulunabilmesi sağlandı.
ÖZEL SAĞLIK VE ÖZEL EMEKLİLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ İSLEMLER
Bordro parametrelerine “Özel Sigorta” seçenekleri eklendi. Bu seçeneklerde “Bireysel Emeklilik Brüt
maas/Muafiyet oranı Limiti”, “Özel Sağlık Sigortası Brüt Maas/Muafiyet Oranı Limiti”, “Bireysel Emeklilik
Ödenek No”,” “Bireysel Emeklilik Kesinti No”,” Özel Sağlık Sigortası Ödenek No” ve ” Özel Sağlık Sigortası
Kesinti No” sahaları eklendi. Burada belirtilen ödenek ve kesintilere göre bireysel emeklilik veya özel
sigorta tutarları girilerek oran ve limitler dahilinde gelir vergisi muafiyetinin hesaplanması sağlandı. Özel
Sağlık sigortasının kısmen veya tamamen isçi tarafından ödenmesi durumunda ise puantaj kartına Özel
sigorta isçi ve bireysel emeklilik isçi tutarı eklendi. Buraya yazılan tutarlar ise oran ve limitler dahilinde gelir
vergisi muafiyetine tabii olacak sekilde düzenlendi. Ayrıca Kayıt düzeltme kart bilgileri seçeneğine kümüle
değerler kısmına Özel sigorta matrahı sahası eklendi. Bu matrahın yıl içerisinde brüt asgari ücretin yıllık
toplam tutarını geçmesi durumunda özel sağlık veya bireysel emeklilik tutarı gelir vergisi muafiyeti
hesaplanmayacak.
Hesaplamanın doğru yapılabilmesi için Özel sağlık sigortası ödeneğinin ssk muafiyet tutarı kısmına
119.80 yazılması, puantaj kartına ödeneğin brüt tutarı ve kesintinin net tutarının yazılması gerekiyor.
Özel Tanımlı rapor ve özel tanımlı icmal tanımlarına özel sigorta ve bireysel emeklilikle ilgili sahalar
eklendi. Bu sahalar özel tanımlı raporlar için;
[448] Kümüle Özl.Sig.Muaf.matrahı
[449] Özl.Sig.Gv.Muafiyeti
[450] Özl.Sig. İsçi Payı
[451] Bir.Emk. İsçi Payı
Özel tanımlı icmal için;
462 Kümüle Özl.Sig.Muaf.matrahı
463 Özl.Sig.Gv.Muafiyeti
464 Özl.Sig. İsçi Payı
465 Bir.Emk. İsçi Payı
AYLIK AGİ RAPOR BASLIĞINDA DÖNEM
Asgari geçim indirimi raporlarından aylık AGİ raporunda rapor baslığında Ay/Yıl seklinde dönem yazılması
sağlandı.
AİLE DURUM BİLDİRİMİ KAYITLARININ AY BAZINDA TUTULMASI
Bordro aile durum bildirimi kayıtlarının ay bazında tutulması sağlandı. Geçmis ayda çalısmada veya kesin
dönüs isleminde ilgili ay kayıtlarının dikkate alınması ve AGİ hesabının belirtilen aydaki çocuk sayısı ve es
durumuna göre yapılması sağlandı.
3/9
İSVEREN SİGORTA PRİM TESVİKİ SÜRESİ UZATILMASI
İsveren sigorta prim tesviki uygulaması süresi 1 yıl uzatılarak 30/06/2009 olan tesvik uygulama tarihi
kontrolü 30/06/2010 olarak değistirildi.
TOPLU SİRKET RAPORLAMADA DÖNEM ARALIĞI BELİRTME İMKANI
Bordroda toplu sirket raporlamada dönem aralığı belirtebilme imkanı sağlandı. Toplu sirket seçimine İlk
sirket dönemi son sirket dönemi seçeneği eklendi ve verilen yıllar arasındaki sirketlerin seçilebilmesi
sağlandı.
EKSİK GÜN BİLDİRİM RAPORUNDA SEÇİM
Eksik gün bildirim raporunda sadece eksik gün bildirimi olan sirketlerin döküme dahil edilmesi sağlandı.
PERSONEL SİCİL KARTINDA İSE İLK GİRİS TARİHİ ALANI
Personel sicil kartına ise ilk giris tarihi alanı eklendi. İse ilk giris tarihi sahasına tarih yazılırsa kıdem ve
ihbar tazminatı hesaplamada bu tarihin dikkate alınması, bu saha bossa giris tarihinden hesaplanması
sağlandı. Kıdem ve ihbar maliyet hesaplama raporları bu sahayı dikkate alacak sekilde değistirildi.
SGK WEB SİTESİNE AİT E-BİLDİRGE DOSYALARININ OTOMATİK GÖNDERİLMESİ
Bordro e-bildirge hazırlama ekranına “XML’i göndermek için SGK sayfasını aç” seçeneği eklendi. Bordro
prim belgesi parametrelerine SGK sayfasından e-bildirge göndermek için gerekli olan Kullanıcı adı, Sistem
sifresi ve isyeri sifresi bilgileri eklendi. Bilgiler buraya yazılıp, e-bildirge hazırlama ekranında ilgili seçenek
isaretlenirse ve XML yarat butonuna basılırsa program otomatik olarak SGK sayfasına girip gönderme
asamasına kadar islemleri tamamlıyor.
TOPLU BORDRO PARAMETRE KAYDETME İSLEMİNE EK PARAMETRE
Toplu bordro parametre kaydetme islemi tesvik parametrelerine Bordro modülüne yeni eklenen isveren tipi
parametresi eklendi. Etabor.ini dosyası güncellendi.
BORDRO AİLE DURUM BİLDİRİMİNE F11 VE F12 TUSU İLAVE EDİLMESİ
Bordro servis kayıt düzeltme bölümündeki Aile Durum Bildirimine Bordro aile durum bildirimi ekranında
F11 önceki ve F12 sonraki butonu eklenerek ekrandan çıkmadan baska personellere geçis imkanı
sağlandı.
CARİ
KARSI CARİ KODU VE ÜNVANI SAHALARI
Cari virman fisine birden fazla karsı cari kodu ilave edildi.
ORTALAMA VADE BİLGİLERİ PARAMETRESİ
Cari Ekstre raporuna “Ortalama Vade bilgileri” parametresi eklenerek Borç Ortalama Vade, Alacak
Ortalama Vade ve Fark Gün bilgilerinin yazdırılması sağlandı.
CARİ II
CARİ/STOK FİYAT PAKETİ DEĞİSİKLİĞİ KRİTERLERİNDE EK KOD
Cari/Stok fiyat paketi değisikliği döküm kriterlerine seçilen islem tipine göre kod “Stok Kodu”, “Stok Grup
Kodu”, ”Stok Fiyat Paketi Kodu”, “Ürün Paket Kodu”, “Hizmet Kartı Kodu” kriterleri eklendi.
4/9
CARİ/STOK FİYAT PAKETİ DEĞİSİKLİĞİNDE İSLEM İMKANI
Cari/Stok fiyat paket değisikliğinde tüm fiyatlar için verilen rakam kadar artma veya azaltma yapılması
amacıyla Fiyat Hesaplama yöntemi seçeneklerine “2-Matematiksel islem” eklendi. Bu seçenekte fiyat
matematiksel islemlerle (+, -/, *) hesaplanabilecek.
ÇEK / SENET
EKSTRE RAPORLARINDA KAPANAN VE KALAN TUTAR SAHASI
Çek/Senet ekstre raporlarına kapanan ve kalan tutar sahaları eklendi.
DEMİRBAS
DEMİRBAS KART TEMİZLEME BÖLÜMÜNDE DÖNEMSEL SİLME İSLEMİ
Kart temizleme bölümünde dönemsel silme islemi yapılabilmesi sağlandı.
DEMİRBAS / MUHASEBE VE İSLETME ENTEGRASYONU
Demirbas-Muhasebe entegrasyonu ile ilgili değisiklikler yapıldı.
DEMİRBAS KART TEMİZLEME İSLEMİ
Demirbas modülünde, amortisman ayirma islemi yanlis yapildiğinda islemlerin iptal edilebilmesi için
Demirbas modülü servis kısmına kart temizleme bölümü eklendi.
YENİ VE DEĞİSEN TABLOLARIN GÜNCELLENMESİ
Demirbas modülündeki yeni ve değisen tablolar için EtaDizayn.efi EtaUtlForm.dll dosyasında gerekli
güncellemeler yapıldı.
ETASQL FORM
IMG DOSYALARI İÇİN SARTILI DÖNGÜ KULLANIMI
: “14-Sartlı Döngü Bası” islem kodunun formül sahasına [3700:1:11][42000:1:8] seklinde kosul belirtilerek
karta ait resim yazdırılırken mevcut olup olmadığı kontrolünün yapılabilmesi sağlandı.
SAYFA SAYISI HESAPLANMASI VE YAZDIRILACAK TOPLAM SAYFA SAYISI SAHASI
EtaUtlForm.dll dosyasına “803-Yazdırılacak Sayfa Sayısı” islem kodu eklenerek 14-15 sartlı döngüleri ile
kullanımı sağlandı.
ETASQL MNG
SUSPECT OLAN VERİTABANI İÇİN BİRTAKIM KURTARMA KOMUTLARININ MENÜYE İLAVE
EDİLMESİ
ETASQLMNG programına Suspect olan veritabanı için birtakım kurtarma komutlarının menüye ilave
edilmesi amacıyla EtaSqlMng.exe’deki SQL sekmesine hazır scriptler eklendi. Scriptlerin seçimi ile ilgili
SQL cümlelerinin default olarak satıra gelmesi sağlanarak kullanıcının bazı teknik SQL cümleciklerini
hazır olarak kullanabilmesi sağlandı.
5/9
FATURA
KAPALI FATURALARDA TAHSİLAT DETAYLARININ GİRİLMESİ
Kapalı faturalarda cari kartı belirtilmemisse tahsilat detaylarının girilebilmesi sağlandı.
FATURA KALEM LİSTESİNE SAHA İLAVESİ
Fatura modülü içerisindeki Müstahsil Makbuzu Raporları menüsünün altına Müstahsil Satısları Listesi
raporu eklendi. Bu raporda Adres 1-3, Telefon ve TC.Kimlik No bilgilerinin döküme çıkması sağlandı. Aynı
sahaların Müstahsil Alımları Listesi raporunda da döküme çıkması sağlandı.
FATURA KULLANICI PARAMETRELERİNDE YETKİ TANIMI
Fatura Kullanıcı Parametreleri ekranına da “Muhasebe Kaydı Yap” parametresi eklendi ve bu
parametreye 0:Hayır, 1:Evet, 2:Sor, 3:Genel Parametreye Bağlı seçeneklerinden birinin seçilebilmesi
sağlandı. Eğer Fatura Genel Parametreleri ekranındaki “Muhasebe Kaydı Yap” parametresi “0:Hayır”
olarak isaretli değilse öncelikli olarak kullanıcı parametresine bakılarak fatura fisine ait muhasebe
entegrasyonunun yapılması sağlandı. (Eski kullanıcıların çalısmalarının aynı sekilde devam edebilmesi
için kullanıcı parametresinin default “3:Genel Parametreye Bağlı” olarak gelmesi sağlandı.)
ADRES BİLGİLERİ BÖLÜMÜNDE ARAMA BUTONU
Siparis, irsaliye ve fatura fisinde Adres seçimi kısmına eklenen buton ile müsterinin adreslerinin
listelenmesi, istenilen adresin aranıp bulunabilmesini ve seçilip adres bilgilerinin doldurulabilmesi
sağlandı.
GENEL
KULLANICI TANIMLI SAHALARIN SIRALAMA İSLEMİNDE KULLANILABİLMESİ
F6-Kart/F7-Fis Listeleme programında kullanıcı tanımlı sahaların sıralama isleminde kullanılabilmesi
sağlandı.
İRSALİYE
İRSALİYE KAYITLARININ TOPLU FATURALASTIRMA İSLEMİNDE FARKLI BİR CARİ KARTA
FATURA KESİLMESİ
İrsaliye Modülü, Toplu Faturalama Bölümünde, İrsaliyeleri Toplayarak Faturalama Kısmında; kesilmis olan
irsaliyelerin farklı bir cari koduna faturalanması amacıyla toplu faturalama ekranına yeni bir parametre
eklendi. “Cari Özel Kart Koduna Göre Grupla” parametresi isaretlenirse irsaliyeler, cari kartlardaki Cari
Özel Kart Kodlarına göre gruplandırılarak cari özel kart koduna faturalanır. Bu sekilde cari özel kart kodu
aynı olan farklı cari kodlara ait irsaliyeler tek bir faturada birlestirilir, faturanın cari kodu ise cari özel kart
kodu olarak değistirilir.
ADRES BİLGİLERİ BÖLÜMÜNDE ARAMA BUTONU
Siparis, irsaliye ve fatura fisinde Adres seçimi kısmına eklenen buton ile müsterinin adreslerinin
listelenmesi, istenilen adresin aranıp bulunabilmesini ve seçilip adres bilgilerinin doldurulabilmesi
sağlandı.
6/9
İSLETME
TEVKİFAT MATRAH VE TUTAR HESAPLARININ GİRİLDİĞİ SATIR SAYISINDA ARTIS
Kdv Beyannamesi tevkifat matrah ve tutar hesaplarının girildiği satır sayısı 5’ten 10’a çıkartıldı, döküm ve
e-beyanname hazırlama ekranlarında da buna bağlı değisiklikler yapıldı.
FİS CAMBAZLARININ XML OLARAK DISARI AKTARILMASI VE İÇERİ ALINMASI
Fis cambazlarının xml dosyası olarak dısarı aktarılabilmesi ve xml dosyasından içeri alınabilmesi sağlandı.
İSLETME MODÜLÜ FİS DÖKÜMÜNÜN NAKLİ YEKÜNLÜ ALINABİLMESİ
İsletme modülü fis dökümünün nakli yekünlü alınabilmesi için isl_islfis.edf dizayn dosyası güncellendi.
KASA
FİS CAMBAZLARININ XML OLARAK DISARI AKTARILMASI VE İÇERİ ALINMASI
Fis cambazlarının xml dosyası olarak dısarı aktarılabilmesi ve xml dosyasından içeri alınabilmesi sağlandı.
KART KODU BİRLESTİRME İSLEMİ
Sirket Bilgileri Modülü-Servis İslemleri-Kart Kodu Değistirme/Birlestirme-Kasa bölümünde belirtilen Yeni
Kod kayıtlarda mevcut ise Kasa Kart Kodu Birlestirme İsleminin yapılabilmesi sağlandı.
FİSTEN DOSYAYA TRANSFER / DOSYADAN FİSE TRANSFER İSLEMLERİ
Cari, Kasa ve Banka modüllerine Fisten Dosyaya Transfer / Dosyadan Fise Transfer islemleri eklendi. Bu
sekilde xls, txt gibi farklı formatlardaki dosyaların fislere aktarılabilmesi sağlanmıs oldu.
MUHASEBE
MUHASEBE FİSİ İÇERİSİNDE F5 MUAVİNDE REFERANS NUMARASI
Muhasebe fisi içerisinde F5 muavin görüntülendiğinde referans numarasının da görünmesi amacıyla
listeye Referans No, Yevmiye No ve Evrak No kolonları eklendi.
MUHASEBE FİSİNDE YENİLİK
Muhasebe fisi islerken hataya sebebiyet vermemek için fis girisi sırasında Otomatik olarak KDV
Hesaplama ve Kapatma islemleri yapılacak sekilde değisiklik yapıldı. Hesap Planı / Diğer Bilgiler
sekmesinde özellikle mal matrah hesaplarına yazılan KDV ve Kapama hesapları ile hızlı fis girisi
yapılması sağlandı.
MUHASEBE II
ENFLASYON DÜZELTMESİ
Enflasyon Düzeltmesi program kısmı Muhasebe II modülüne opsiyonlu olarak eklendi.
7/9
MUHASEBE IV
TEVKİFAT MATRAH VE TUTAR HESAPLARININ GİRİLDİĞİ SATIR SAYISINDA ARTIS
Kdv Beyannamesi tevkifat matrah ve tutar hesaplarının girildiği satır sayısı 5’ten 10’a çıkartıldı, döküm ve
e-beyanname hazırlama ekranlarında da buna bağlı değisiklikler yapıldı.
MUHASEBE-IV BS/BA DEĞER OLUSTURMADA MÜSTAHSİL MAKBUZLARINDAN GELEN
DEĞERLERDE YENİLİK
Muhasebe4 BS/BA fatura modülü değerleri kullanılarak değer olusturma yapılırken müstahsil alımı
faturalarından gelen değerlerde fatura net tutarından stopaj ve fon tutarlarının çıkartılması amacıyla Sirket
modülü servis /parametreler/ genel parametreler/ fatura genel parametreler kısmındaki son sekmenin içine
müstahsil makbuzu fis tipleri grubu altında 3 ayrı fis tipi sahası eklendi. Bu sahalardan herhangi birisine
veya birkaçına fatura fis tipi yazılırsa program BA için değer olusturma islemi yapılırke n(Fatura kayıtlarını
kullanarak) fis tipi belirtilen tiplerden herhangi bir tanesine uyan bir fatura geldiğinde net tutar sahasına
genel indirim toplamı kadar bir tutar ekleyerek hesaba katar.
MUHASEBE-IV MUHTASAR BEYANNAMESİNDE YENİLİK
Tesvik bildirim raporunda terkin edilecek tutara iliskin bilgiler bölümündeki terkin edilecek tutarın muhtasar
beyannamesinde değer olustur dendiğinde sayfa 2’deki Tablo 1’de [18] ücret ödemeleri üzerinden yapılan
tevkifatın 5084 nolu kanun gereği terkin edilen tutar sahasına gelmesi için Bordro tesvik bildirim raporunda
olusan değerlerin Muhasebe IV muhtasar beyanname tesvik değerleri ekranına tasınması için rapora
“Sonuçları Muhtasar Beyanname Tesvik Değerlerine Tası” seçeneği eklendi. Bu değerler bordro
modülünden otomatik olarak olusturulacağı için MUHASEBE-IV ve BORDRO modüllerinin ikisi de güncel
olmalıdır.
MUHASEBE BÜRO OTOMASYONU
OTOMATİK HAREKETTE TUTARA MÜDAHALE
Otomatik hareket yapıldığında tutara müdahale edilebilmesi sağlandı.
RAPORLAR
İKİ YENİ RAPOR
Raporlar Modülünde (Stok_Fiyat_Barkod_Listesi.erd, Stok_Fiyat_Barkod_ Listesi.eqd ) iki yeni rapor
yazıldı.
SİPARİS
17701 TABLOSUNUN 14-15 DÖNGÜSÜNDE KULLANILABİLMESİ
Siparis kapatma fisi print edilirken 17701 tablosu 14-15 döngüsünde kullanılabilmesi amacıyla 14 islem
kodunun formül sahasına [17701:0:81] [17700:0:1] [17701:0:1] > 0 seklinde kosul verilebilmesi sağlandı.
SİPARİS REZERVİ KONTROLÜ
Siparis genel parametrelerine “Stok Kart Siparis Rezerv bakiye 0-İzin Verme,1-İzin Ver, 2-Uyar ” seçeneği
eklendi. Bu parametreye göre Satıs açma siparisinde siparis rezervi sıfırın altına düserse fisin
kaydedilmesine izin verilmiyor veya uyarı mesajı geliyor.
8/9
ORTALAMA VADE HESAPLAMA SEKLİ SEÇİMİ
Siparis genel parametrelerine “Siparis Ortalama Vade Hesaplama Sekli 0-Vade Tarihinden 1-Termin
Tarihinden” seçeneği eklendi. Parametrede termin tarihinden seçeneği belirtilirse siparis fisinde ortalama
vadenin termin tarihinden hesaplanması sağlandı.
ADRES BİLGİLERİ BÖLÜMÜNDE ARAMA BUTONU
Siparis, irsaliye ve fatura fisinde Adres seçimi kısmına eklenen buton ile müsterinin adreslerinin
listelenmesi, istenilen adresin aranıp bulunabilmesini ve seçilip adres bilgilerinin doldurulabilmesi
sağlandı.
SİSTEM YÖNETİMİ
V-7’DEN TRANSFERDE MİKTARSIZ VE TUTARSIZ HAREKETLERİN AKTARILMASI
ETASQLSYS’de transfer islemlerinde V7’den transfer ederken stok hareketlerinde miktarsız ve tutarsız
hareketlerinde aktarılabilmesi sağlandı.
SABLON SİRKET OLUSTURULMASI İSLEMİ
Sistem Yönetimi programında sirket olustururken sablon dosyası kullanılacak ise kaynak verilerin sablon
dosyasından veya mevcut bir sirket veritabanından seçilerek olusturulması sağlandı.
Sablon kaynağı olarak sablon dosyası seçilirse fis saha tanımları ve boyları, rapor saha tanımları ve
boyları, dizayn dosya tanımlarının istenilen sablon dosyasına göre sirket olusturulur. Sablon kaynağı
olarak mevcut sirket veritabanı seçilirse seçilen sirkete ve kullanıcısına ait entagrasyon tanımları,
parametreleri, baslık tanımları, vb. bilgiler yeni sirkete tasınır.
Mevcut sirket ve kullanıcılara ait dizayn dosya adları, saha boy tanımları ve rapor tanımları bilgilerinin
sablon tanım dosyasına aktarılması ve sablon tanım dosyasına göre olusturulması sağlandı. Böylelikle
olusturulan sablon tanım dosyasındaki bilgilerin istenilen sirket ve kullanıcılara ait tanımlara tasınması
sağlandı.
Not: Mevcut kullanıcıların programlarını güncellemesi durumunda MASTER veritabanı için veritabanı
güncelleme islemi(AlterTable) yapılmalı ve Sistem Yönetimi programında Servis/Dosyadan Toplu Değer
Okuma/Dizayn Dosya Adları ekranından “Sirket Bazlı Dizayn Dosya Adları Kullan” ve “Kullanıcı Bazlı
Dizayn Dosya Adları Kullan” seçeneklerinin isaretleri kaldırılarak islem çalıstırılmalıdır.
STOK
STOK FİYAT LİSTESİ RAPORUNDA BİRİM ADLARI
Stok Fiyat Listesi raporuna “BİRİM ADI”, “BİRİM ADI 2”, “BİRİM ADI 3”, “BİRİM ADI 4” ve “BİRİM ADI 5”
sahaları eklendi.
STOK HAREKET LİSTESİ RAPORUNDA CARİ ÜNVANI SAHASI
Stok modülü Hareket Listesi raporuna “Cari Ünvanı” sahası eklendi.
ÇALISMAMIS KARTLAR PARAMETRESİ
Stok Ekstre raporuna çalısmamıs kartlar parametresi eklendi. Bu parametreye göre verilen tarih
aralığında islem görmemis kartların dökülmemesi sağlandı.
9/9
TOPLU İSKONTO ORANI DEĞİSİKLİĞİ
Stok servis bölümündeki toplu fiyat değisikliği bölümünde değistirme seçeneklerine isk.yüz 1, isk.yüz 2,
isk.yüz 3, isk.yüz 4 ve isk.yüz 5 sahaları eklenerek istenirse bu sahaların da değistirilebilmesi sağlandı.
Fiyat değistirme gridinin saha boylarının son haliyle saklanması sağlandı.
STOK II
GRUPLANMIS KART RAPORLARI VE GRUPLANMIS MALİ ENVANTER LİSTESİ
Stok- II gruplanmıs kart raporları, Gruplanmıs Mali Envanter Listesi olusturuldu.
SİRKET BİLGİLERİ
KART KODU DEĞİSTİRME BÖLÜMÜNE İSLETME MODÜLÜNÜN EKLENMESİ
Sirket Bilgileri Modülü-Servis İslemleri-Kart Kodu Değistirme/Birlestirme bölümüne İsletme modülü
eklenerek İslem Kod değistirme imkanı sağlandı.
TRANSFER
BARKOD VE PLU NO İDX DATASININ OLUSTURULMASI
POS bağlantısında stok kartları transfer edilirken ilave olarak “pluno.idx” ve “barkod.idx” dosyalarının
da olusturulması sağlandı.
BP’NİN TASITMATİK PROGRAMINDAN ALINAN EXCEL DOSYASININ İRSALİYE MODÜLÜNE
AKTARILABİLMESİ
BP’nin Tasıtmatik Programından alınan Excel dosyasının irsaliye modülüne aktarılabilmesi amacıyla
Transfer modülüne, Excel Dosyasından Transfer İslemi/İrsaliye Transferi eklendi.
VERİ AKTARMA
SİRKETLER ARASI FİS TRANSFERİ
Veri aktarma modülü Sirketler Arası Aktarım bölümüne İsletme modülü için Kart ve Fis aktarma islemleri
eklendi.

Comments are closed.