ETA:V.8-SQL 8.20 ve ETA:SQL 1.20 yenilikler

Aşağıdaki yenilikler ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL versiyonlarımıza ilave edilmiş olan 35
adet maddeyi kapsamaktadır. Bu iki versiyonumuz ile ilgili geliştirme çalışmaları aynı
hızla devam etmektedir.
Sahip olduğunuz programların versiyonunu ETA:V.8-SQL 8.20 ve ETA:SQL 1.20’ye
yükselterek bu dokümandaki yeniliklere ve çok daha fazla özelliğe sahip olacaksınız.
BORDRO
E-BİLGİRGEDE MESLEK KODU İLAVESİ
Bordro personel sicil kartında meslek kodu sahasına buton eklenerek seçimli hale getirildi. E-Bildirge xml
dosyasına personel kartlarına tanımlanan MESLEKKOD alanı ilave edildi. Bu alan 2012 yılı Kasım
ayından sonraki e-bildirgelerde çıkacak ve personel sicil kartındaki meslek kodu sahasını okuyacak.
Not: Meslek kodları EtaMeslekKodu.ini dosyasından okunacak. Bu dosyanın ini klasörüne kopyalanması
gerekir.
İHBAR TAZMİNATI RAPORUNDA DÜZENLEME
Bordro’da, ihbar tazminatı raporunda gelir vergisi ve damga vergisi rakamlarının çıkması sağlandı.
PERSONEL SİCİL KARTINDA GELİR VERGİSİ NO SAHASI İLAVESİ
Personel sicil kartına Gelir vergisi tarife no sahası eklendi. Standart dışı vergi dilimleri kullanılacaksa,
verilen tarife numarası içerisine uygun tanım yapılarak istenilen personelin farklı dilimler üzerinden gelir
vergisi hesabının yapılması sağlandı.
Not: Tarife no sahası boş bırakılırsa, hesaplama eskisi gibi şirket kartında bulunan tarife no üzerinden
gelir vergisi hesaplaması yapıyor.
YILLIK İZİNLERLE İLGİLİ PARAMETRELER
Bordro parametrelerine “4447’de Yıllık İzinde Kanun No” ve “6111’de Yıllık İzinde Kanun No”
parametreleri eklendi. “0-Teşviksiz ve 1-4447 ve 1-6111” seçenekleri ilave edildi. 1 nolu seçenek
belirtilirse yıllık izin gün ve tutarının ilgili kanun numarası içinde normal günler ile aynı satırda
(UCRETLIIZINGUN, UIPEK) gösterilmesi sağlandı.
ÖZEL TANIMLI RAPORLARDA İŞYERİNE GÖRE ARATOPLAM SEÇENEĞİ
Özel tanımlı rapor ve özel tanımlı icmal raporlarında tanımdaki bölüm ara toplamı parametresine seçenek
olarak İşyeri Toplamı eklendi. Bu parametre ile aynı şirkette, farklı işyerine ait personellerin dökümü
alınırken ara toplam alınabilmesi sağlandı. Bu parametreye göre rapor alınabilmesi için rapor listeleme
kriterlerinde İşyeri seçeneği boş bırakılmalıdır.
ÖDENEKSİZ NETTEN BRÜTE HESAPLANMA
Puantaj kartındaki Bireysel emeklilik işçi tutarının, ödeneksiz netten brüte hesaplamasında dikkate
alınmaması sağlandı.
2/6
BORDRO ÖZEL TANIMLI RAPORLARDA SAHA İLAVESİ
Özel rapor sahalarına personel kartındaki kimlik sahaları eklendi.
Yeni eklenen sahalar:
[526] Şahsi Vergi Dairesi
[527] Şahsi Vergi Hesap No
[528] Doğum Tarihi
[529] Doğum Yeri
[530] Cinsiyeti
[531] Medeni Hali
[532] Öğrenim Durumu(İlk/Orta/Lise/Üni.)
[533] Dini
[534] Kan Grubu
[535] Nüfus Cüzdanı Belge Seri No
[536] Nufüsa Kayıtlı Olduğu Mahalle/Köy
[537] Nüfus Cüzdanının Verildiği Yer
[538] Nüfus Cüzdanının Veriliş Nedeni
[539] Nüfus Cüzdanının Veriliş Kayıt No
[540] Nüfus Cüzdanının Verilme Tarihi
[541] Ehliyet Belge No
[542] Ehliyet Sınıfı
[543] Ehliyet Verilme Tarihi
[544] SSK No
[545] Bağkur No
[546] Pasaport No
[547] Mernis No
[548] Diğer Evrak No
[549] Uyruk TC mi Flag
[550] Uyruk diğer Ülke mi Flag
CARİ – CARİ II
MUTABAKAT MEKTUBU DÖKÜM EKRANINA DÖVİZ BİLGİLERİ SEÇENEKLERİ İLAVESİ
Mutabakat Mektubu döküm ekranına döviz bilgileri seçenekleri (Döviz Tarihi, Döviz Kodu, Döviz Türü,
Döviz Kuru ve Döviz Bakiye Hesaplama Şekli) eklendi.
Döviz Bakiye Hesaplama Şekli; 0-Hareketteki Döviz, 1-Tl’den Çevir ( Ekrandan) seçeneğine göre ilk
seçenekte cari fişine yazılan döviz tutarı alınıyor, ikinci seçenekte ise TL bakiyesi alınarak ekrandaki döviz
kuru üzerinden hesaplanıp döviz tutarı bulunuyor.
Cari Mutabakat Mektubu Dizayn Sahalarına Eklenen Sahalar;
306 Mutabakat tarihindeki döviz bakiyesi
307 Döviz Bakiye Tipi BORÇ/ALACAK
308 Döviz Bakiye tutarı(absolute)
309 BORÇ bakiyesi vermektedir
309 ALACAK bakiyesi vermektedir
309 BAKİYESİZ bulunmaktadır.
Not: Döviz bakiyesine bağlı olarak 309’daki üç sahadan birisi bastırılmaktadır.
DETAY LİSTESİ RAPORUNDA DÖVİZ TOPLAMLARI İLAVESİ
Cari tahsilat detay listesi raporunda, cari ve genel toplama döviz toplamları eklendi.
3/6
CARİ-CARİ II MODÜLÜNDE YENİ RAPORLAR
Cari, ödeme / yaşlandırma raporuna, Kapanmamış Hareketlerin Ödeme Listesi raporu eklendi. Aynı
zamanda Cari-II modülünde, Eşlemeli Kapanmamış Hareketlerin Ödeme Listesi raporu eklendi.
DEMİRBAŞ
BU YIL AYRILAN AMORTİSMAN SÜTUNU İLAVESİ
Demirbaş modülünde, raporlar amortisman ve enflasyon düzeltme demirbaş amortisman defterinde, F3
saha boylarında ve demirbaş mizanı raporunda, bu yıl ayrılan amortisman sütunu ilave edildi.
FATURA – FATURA II
DEVLET DESTEKLEME PRİMİNİN HESAPLANMASI
Faturada, devlet destekleme priminin hesaplanabilmesi sağlandı. Bu hesap için; faturanın miktar toplamı
ile sabit bir tutarın çarpılabilmesi işlemi yapıldı. Bu işlemin uygulanabilmesi için fatura kalemlerindeki
AÇIKLAMA alanına köşeli parantez içerisinde prim tutarı yazılır. Vergiler sekmesindeki KDV Altı İlave
satırlarının herhangi birinde * enter tuşuna basılır. Program bu işlem sonrasında KDV Altı İlave alanına
miktar ile açıklama da köşeli parantez içinde yazılan rakamı çarparak getirir.
PARTİ KODUNUN TANIMLANMASI
Fatura kalem, parti no bölümünde, yeni bir parti tanımlama ekranı açıkken, önceden tanımlı bir parti
kartını çağırdığımızda kodunun değiştirilebilmesi sağlandı.
MÜSTAHSİL MAKBUZU İÇİN HESAPLARIN YAPILABİLMESİ
Fatura-II modülünde, KDV Altı saha başlıklarına 3’er adet indirim ve ilave satırı eklenerek, her bir satır için
tutar, oran, formül, koşul sahaları ilave edildi. Böylelikle Fatura, İrsaliye ve Sipariş modüllerinde müstahsil
makbuzu için gerekli hesaplamaların yapılabilmesi sağlandı.
DÖVİZ BİLGİLERİNİN SEÇİLEREK GRUPLAMA YAPILMASI
Fatura karlılık raporları ve Cari karlılık özet raporunda yapılan düzenleme ile saha boylarında döviz
bilgileri seçilmiş ise döviz bilgilerine göre gruplama yapılması, döviz bilgileri seçilmemiş ise döviz
bilgilerine göre gruplama yapılmayarak kalemlerin tek bir satırda çıkması sağlandı.
FATURA – İRSALİYE – SİPARİŞ
OLMAYAN PARTİ KODUNUN AYNI EKRANDA AÇILABİLMESİ
Fatura, irsaliye ve sipariş girişi sırasında, parti kodu hanesindeyken olmayan bir kodu yazarak enter
tuşuna basıldığında, programın “kod bulunamamıştır açmak ister misiniz” sorusunu sorması ve evet
tuşuna basıldığında ise parti kodunu aynı ekran üzerinde açabilmesi sağlandı.
GENEL
GÖRÜNTÜLEME EKRANLARINDAN EXCEL PROGRAMINA BİLGİ TRANSFERİ
Programın genelinde yapılan düzenleme ile rapor ve fiş görüntüleme ekranlarındaki Dosya Export
bölümüne Excel seçeneği ilave edildi.
ETA VERİTABANINDA KARAKTER SETİ (COLLATİON) BELİRLENEBİLMESİ
4/6
Database.eta dosyasına karakter seti (Collation) sahası ilave edildi. EtaSQLCon programı ile ilk
veritabanları oluşturulurken ve EtaSQLSys programı ile şirket açarken karakter seti belirlenebiliyor.
Programın varsayılan karakter seti Turkish BIN olarak belirleniyor ve bu bilgi Sistem Yönetimindeki
konfigürasyon tanımlarında bulunuyor.
İŞLETME DEFTERİ
İŞLETME HESABI ÖZETİNİN GELİR DÖNEMİ İÇİNDE ELDE EDİLEN HASILAT BÖLÜMÜNE
YAZILMASI
İşletme defterinden gelir vergisi beyannamesi gönderirken, işletme defteri özeti bölümünden alınan ücret
ve gelirler bölümündeki tutarın, beyanname düzenleme programında oluşturulan xml dosyasının
çağrıldığında ekler bölümündeki işletme hesabı özetinin, gelir dönemi içinde elde edilen hasılat bölümüne
yazılması sağlandı.
MUHASEBE IV
KDV BEYANNAMESİNDE İŞLEM TÜRÜ SAHASI İLAVESİ
Muhasebe IV’de, KDV beyannamesi / Sayfa 6 / Tablo-10’da ihraç kaydıyla teslimler bölümüne işlem türü
sahası ilave edildi.
KDV1 BEYANNAMESİNDE GÜNCEL KODLARIN 439’A KADAR TANIMLANMASI
Muhasebe IV, KDV1 beyannamesi / Sayfa 5 / Tablo-9’da diğer iade hakkı doğuran işlemler listesi istisna
kodunun 439’a kadar tanımlanması sağlandı.
KDV2 BEYANNEMESİNDE DEĞİŞİKLİK
KDV2 Beyannamesi döküm ekranındaki Tablo-1 Tam Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim ve Tablo-2
Kısmi Tevkifat Uygulanan işlemlere ait Bildirim bölümüne “İşlem Türü” sahası ilave edildi. Aynı alanlar
KDV2 Beyannamesi Tanımı / Matrah Hesapları bölümüne de ilave edildi.
KDV BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK
KDV Beyannamesi döküm ekranındaki Sayfa 1’de bulunan Tablo:2 Kısmı Tevkifat Uygulanan İşlemler
bölümüne İşlem Türü alanı ilave edildi. Bu alana bilginin yeni yapılan Kısmı Tevkifat Bildirimi Tablosundan
alınması sağlandı. Kısmi Tevkifat Bildirimi tablosundan bu bölüme bilginin otomatik alınabilmesi için KDV
Beyannamesi Tanımı / Diğer Diğer Hesaplar bölümündeki Kısmi Tevkifat Hesaplama Şekli parametresinin
T (Tablo) olarak belirlenmesi gerekiyor. Bu parametre H (Hesap) olduğu durumlarda program Kısmi
Tevkifat Uygulanan İşlemler bölümüne bilgiyi, KDV Beyannamesi Tanımındaki Tevkifat Matrah Hesapları
bölümünden alıyor. Ayrıca bu bölüme de İşlem Türü sahası ilave edildi.
MUHTASAR BEYANNAMEDE DEĞİŞİKLİK
Muhtasar beyanname, Ödemelere İlişkin Bildirim bölümüne “KDV Tevkifatı” alanı eklendi.
CARİ ÖZEL KART NO’YA GÖRE GRUPLAMA PARAMETRESİNE GÖRE CARİ KART SAYISININ
ARTTIRILMASI
Muhasebe IV’deki “Cari Özel Kart No’ya Göre Gruplama” parametresine göre gruplanan cari kart sayısı
arttırıldı.
5/6
MUHTASAR BEYANNAMEDE YENİ SAHALAR
Muhtasar Beyannamede, Ödemelere İlişkin Bildirim’e ilave edilen yeni sahalar; “Ödemeye Ait Düzenlenen
Belgenin Türü”, “Ödemeye Ait Düzenlenen Belgenin Tarihi”, “Ödemeye Ait Düzenlenen Belgenin Seri ve
Sıra No’su”
STOK
BOYUT SAHALARI İLAVESİ
Stoklu cari hesap ekstresinde, boyut sahaları ilave edildi.
CODE-93 BARKOD TİPİ SEÇENEĞİ
Stok kartı, Bağlantılar sekmesine Code-93 barkod tip seçeneği eklendi. Böylece, Stok kartlarındaki
barkodlara Code-93 barkod tipini tanımlayabilmek ve docmage programından bu tipteki barkodları
yazdırabilme imkanı sağlandı.
STOK II – CARI II
BOYUTLU FİYAT TANIMLAMA ETA:SQL
Renk/Beden (Boyutlar) bazında farklı fiyat tanımlanabilmesi için STOK-II modülüne Renk/Beden Tanımları
grubu altına Renk/Beden Stok Fiyat Tanımları bölümü eklendi. Bu bölümden bir stok kartına ait her renk
ve her beden için (boyut için) farklı fiyat verilebiliyor. Bu bölümden tanımlanan fiyatların aktif olabilmesi
için Stok-II Genel Parametreleri bölümündeki Stok Boyutlu (Renk/Beden) Fiyat Takibi parametresinin
işaretli olması gerekiyor.
Yine bu tadilata bağlı olarak, cari bazlı boyutlu stok fiyat listesi tanımlanabilmesi amacı ile Cari-II
modülündeki Kart Tanımları / Cari Fiyat Tanımları bölümüne Stok Boyut Fiyat Paketleri bölümü eklendi.
TRANSFER
COCA COLA’NIN TXT DOSYASINDAN TRANSFER İŞLEMİ
Coca Cola’nın TXT dosyasında miktarı, fiyatı veya tutarı eksi (-) olan ve KDV’si olan satırların Transfer
modülü ile fatura fişi olarak transfer edilebilmesi sağlandı.
OL-7000 YAZARKASA İLE VERİ ALIŞVERİŞİ İŞLEMLERİ
Yazar Kasa Tipi OL-7000 (YENİ) ise, yazarkasaya stok kartlarının gönderilmesi ve yazarkasadaki satış
hareketlerinden stok satış fişleri düzenlenmesi sağlandı.
YAZAR KASA TİPİ 5-OL7000 (YENİ) İLE TRANSFER İŞLEMİ
Yazar Kasa Tipi 5-OL7000 (YENİ) ise, yazar kasadan satış bilgileri alınırken oluşturulan dosyanın tarih ve
saat bilgilerinden oluşan bir isimle oluşturulması ve yedek dosya olarak kullanılması sağlandı. Transfer
ekranına ilave edilen Dosyadan Okuma parametresi işaretlenirse, yazar kasa ile bağlantı kurmadan
Okunacak Dosya Adı sahasında belirtilen dosya okunarak satış işlemleri programa stok fişi olarak
aktarılır.
TRANSFER EKRANINA KAPALI FATURA PARAMETRE İLAVESİ
Tüm POS tiplerini kapsayan uygulamada, Transfer ekranına Kapalı Fatura parametresi ilave edildi. Bu
parametre “0-Hayır” olarak işaretlenirse oluşan faturalar açık olarak oluşturulur. “1-Evet” olarak
işaretlenirse oluşan faturalar kapalı olarak oluşturulur. “2-Cari Koda Bağlı” olarak işaretlenirse dosyada
belirtilen cari kod, cari kart tablosunda kayıtlı ise faturalar açık olarak oluşturulur, cari kart tablosunda
kayıtlı değil ise faturalar kapalı olarak oluşturulur.
6/6
TERAZİ İŞLEMLERİ MENÜSÜNÜN İLAVESİ
Transfer modülü içerisindeki Diğer İşlemler menüsünün altına Terazi İşlemleri menüsü eklendi. Bu
bölümden BIZERBA marka terazi için TXT formatında dosya oluşturulabiliyor. Bu dosya terazi ara yazılımı
ile teraziye gönderiliyor.
ÜRETİM
REÇETE KARTINDA YETKİ TANIMLANMASI
Üretim modülü Reçete kartında, maliyet sekmesinde bulunan maliyet bilgilerinin, Emir fiş girişi ve Emir
kapama ekranında bulunan maliyet bilgisinin kullanıcılara tanımlanacak yetkiler doğrultusunda
kullanıcıların maliyet bilgilerini görmemeleri sağlandı.

Comments are closed.