ETA:V.8-SQL 8.21 ve ETA:SQL 1.21 yenilikler

Aşağıdaki yenilikler ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL versiyonlarımıza ilave edilmiş olan 33
adet maddeyi kapsamaktadır. Bu iki versiyonumuz ile ilgili geliştirme çalışmaları aynı
hızla devam etmektedir.
Sahip olduğunuz programların versiyonunu ETA:V.8-SQL 8.21 ve ETA:SQL 1.21’e
yükselterek bu dokümandaki yeniliklere ve çok daha fazla özelliğe sahip olacaksınız.
BORDRO
MESLEK KODLARI LİSTESİNİN GÜNCELLENMESİ
Bordro Modülünde, meslek kodları listesi güncellendi. (Meslekkodu.ini dosyası)
“İSTİRAHAT SÜRELERİNDE ÇALIŞMAMIŞTIR” SEÇENEĞİ İLAVESİ
E-Bildirgede kullanılmak üzere puantaj kartına “istirahat sürelerinde çalışmamıştır” seçeneği eklendi. Bu
seçenek işaretlendiğinde, e-bildirge XML dosyasına RAPCALISTI=2 değeri atanmaktadır.
AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNE MESLEK KODU İLAVESİ
Bordroda, aylık prim ve hizmet belgesi döküm sahalarına 019 Meslek Kodu sahası eklendi.
6111 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ DÜZENLEME
6111 sayılı kanun kriterlerinde personelin giriş tarihindeki yaşı baz alınarak hesaplama yapıldı. Böylece
işe girişte personel 29 yaşında ve sonradan 29 yaşını geçse bile 6111 sayılı kanundan
yararlanabilmektedir.
CARİ
RİSK LİMİTİ KONTROLÜ
Cari kartı tanımlarken, ek bilgiler bölümündeki risk limiti kontrolünün, cari hareket fişi girerken çek
girişlerinde dikkate alınması sağlandı.
KREDİ ANALİZİ VE RİSK ANALİZİ SEKMELERİ İLAVESİ
Cari Kart F8-Detay Bilgi penceresine Kredi Analizi ve Risk Analizi adı altında iki adet sekme ilave edildi.
Bu bölümlerde, ilgili cari karta ait kalan kredi ve kalan risk değerleri ile birlikte detaylı kredi ve risk analizi
görülebilmektedir.
KALEM İSKONTO ORANLARININ GÖRÜLEBİLMESİ
Cari stoklu ekstre raporunda, stok kalemlerine ait kalem iskonto oranlarının görülebilmesi sağlandı.
CARİ STOKLU EKSTREDE BOYUTLARIN GÖRÜLMESİ ETA:SQL
Cari raporlar, hareket raporları, cari stoklu ekstre raporunun saha boylarına boyut bilgileri ilave edildi.
2/5
ÇEK/SENET
ÇEK/SENET GİRİŞİNDE ASIL BORÇLU SEÇİMİ PARAMETRE İLAVESİ
Çek/Senet kullanıcı parametrelerine “Çek/Senet Girişinde Asıl Borçlu Seçimi” parametresi ilave edildi. Bu
parametre, belirlenen seçeneğe göre Çek/Senet fişlerinde asıl borçlu kodunda Firma Kart veya Cari Kart
seçimi yapılabilmektedir.
ETASQLFORM
CARİ ÜNVAN BİLGİSİNİN 40 KARAKTERDEN FAZLA YAZILABİLMESİ
ETASQLFORM’da, Grafik Fatura Dizaynında, Cari Ünvan bilgisinin 40 karakterden fazla yazılabilmesi
sağlandı.
FATURA
KALEM BAZINDA TEVKİFATLI FATURA GİRİŞİ
Faturada, kalem bazında tevkifatlı fatura girişi yapılması sağlandı. Kalem bazında tevkifatlı giriş
yapılabilmesi için; 1-Fatura Genel Parametreleri bölümündeki Diğer Parametreler sayfasında Satır
Bazında Tevkifat parametresi işaretlenir. 2- Fatura kalemlerinde Açıklama 3 kolonunda tevkifat seçilir. 3-
Fatura Muhasebe Grup Tanımları, Tevkifat Detayları sekmesinde muhasebe hesapları tanımlanır.
İŞLETME
GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE 2012 YILI DÜZENLEMESİ
Muhasebe IV ve işletme modüllerinde, gelir vergisi beyannamesi ve eklerindeki 2012 yılına ait
düzenlemeler yapıldı.
ADRES NOSU İLAVESİ
Muhasebe IV ve İşletme modüllerinde, Ödemelere İlişkin Bildirim sayfasına, adres nosu ilavesi yapıldı.
KUR TAKİBİ
ÖNCEKİ GÜN KUR DEĞERLERİNİ KULLAN PARAMETRESİ
Toplu kur güncelleme ekranına “Önceki gün kur değerlerini kullan” işlem parametresi eklendi. Böylece,
işlem yapılan güne ait döviz değerinin, bir önceki günün değeri olarak kullanılması sağlandı.
MUHASEBE
FİŞ ÇIKTISINDA BELGE TÜRÜ SAHASININ YAZDIRILMASI
Muhasebe fiş çıktılarında (DFB, EDF ) belge türü sahasının yazdırılabilmesi sağlandı.
MUHASEBE EVRAK NO BÖLÜMÜNE ÇEK NUMARASININ TAŞINMASI
Müşteri Çek Girişi ekranında kalem satırında bulunan “Çek No” bilgisinin, entegreli oluşan Muhasebe
Fişindeki “Evrak No” sahasına taşınması sağlandı.
3/5
FİŞ CAMBAZI TANIMLARINDA BELGE TÜRÜ SAHASI
Fiş Cambazı tanımlarında, Değişken Tanımları-1 / Satır Tipi bölümüne Belge Türü sahası ilave edildi.
Ayrıca muhasebe fişine yeni eklenen Ödeme Şekli sahasının da cambaz tanımında kullanılabilmesi
sağlandı.
YEVMİYE DEFTERİNDE BELGE TÜRÜ İLAVESİ
Muhasebe fişinde ve yevmiye defterinde belge türü ilavesi yapıldı. Muhasebeye entegre kayıtlardan da
belge türünün gelmesi için gerekli düzenlemeler yapıldı.
Belge Türü ile İlgili Yapılan Düzenlemeler
· Sistem Yönetimi (Etasqlsys) modülü, Ortak Tanımlar bölümüne Muhasebe Belge Tanımları
eklendi. Bu bölümden hazır belge tür tanımları ve entegre fişlerden muhasebeye gidecek belge tür
bilgileri tanımlanır.
· Muhasebe fişi saha tanımlarına belge türü alanı ilave edildi.
· Yevmiye ve onaylı yevmiye defterlerine saha tanımlarının düzenlenebilmesi için F3-Saha boyları
ilave edildi.
MUHASEBE IV
219 NUMARALI TEVKİFAT KODUNUN ORANINDA DEĞİŞİKLİK
KDV 2 Beyannamesi Tanımı / Matrah Hesapları (Kısmi Tevkifat) bölümünde tanımlanan, İşlem Türü
listesinden seçilen Tevkifat Tanım Listesindeki 219 numaralı kodun oranı 7/10 iken 5/10 olarak değiştirildi.
Ayrıca, açıklama bölümüne Kurşun ibaresi de getirilerek “BAKIR, ÇİNKO, ALÜMİNYUM VE KURŞUN
ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ” şeklinde değiştirildi.
MUHTASAR BEYANNAMESİ ÖDEMELERE İLİŞKİN BİLDİRİM TANIMLARINDA İLAVELER
Muhtasar beyannamesi ödeme tür tanımlarına (ücret); “013-Kıdem Tazminatı”, “014-Huzur Hakkı”,
“015-İhbar Tazminatı”, “016-Yer altı ve Yerüstü Maden İşçileri”, “014-4691 Sayılı Kanun Kapsamı” ödeme
tipleri ilave edildi.
014-HUZUR HAKKI’NDA DÜZENLEME
Muhtasar beyannamesi ödeme tür tanımlarına yeni eklenen 014-Huzur Hakkı, Muhasebe hesap
planından aktarılabilmesi için ödeme tür tanımlarına ilave edildi. Döküm sırasında sayfa-2’deki çalıştırılan
işçi sayısı bölümüne gelir vergisinden istisna ve teşvik kapsamlı ücretli (SGK Muaf) personel sayısının
girileceği alan eklendi.
ÖDEME TÜRÜ KOLONU VE SAHASI İLAVESİ
KDV 2 Beyannamesi / Kesinti Yapılan Satıcılar tablosuna Ödeme Türü kolonu ilave edildi. Buna istinaden
programımızda da KDV 2 Beyannamesi Tanımı / Mükellef Bilgileri bölümüne de Ödeme Türü sahası ilave
edildi.
SONRAKİ DÖNEME DEVREDEN HESAPLANAN GEÇİCİ VERGİ
Muhasebe IV, Geçici Vergi Beyannamesi, Sayfa 3 Vergi Bildirimi bölümüne “Sonraki Döneme Devreden
Hesaplanan Geçici Vergi” bölümü eklendi.
GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE 2012 YILI DÜZENLEMESİ
Muhasebe IV ve işletme modüllerinde, gelir vergisi beyannamesi ve eklerindeki 2012 yılına ait
düzenlemeler yapıldı.
4/5
ADRES NOSU İLAVESİ
Muhasebe IV ve İşletme modüllerinde, Ödemelere İlişkin Bildirim sayfasına, adres nosu ilavesi yapıldı.
STOK
STOK GENEL HAREKET RAPORUNDA DEVİR HESAPLAMA ŞEKLİNDE DÜZENLEME
Stok kullanıcı parametrelerinde ekstre de tutar seçeneğindeki parametreye göre devir tutar ve ortalama
fiyatının hesaplanması sağlandı.
TOPLU STOK KART SEÇİMİ YAPILABİLMESİ
Stok hareket fişlerinde, toplu stok kart seçimi (SHİFT + F6 ile) yapılabilmesi sağlandı. (Fatura, irsaliye ve
sipariş fişinde olduğu gibi.)
TRANSFER
BELGE TÜRÜNÜN OTOMATİK YAZILMASI
Fatura transferi ile oluşan muhasebe fişlerinin Belge Türünün otomatik olarak yazılması sağlandı
PERSONEL PUANTAJ KARTLARINA ÖDENEK VE KESİNTİ SAHALARININ TRANSFER
EDİLEBİLMESİ
Transfer modülü / Genel Transfer / Bordro Puantaj Transferi bölümüne personelin puantaj kartındaki
ödenek ve kesintilerin transfer edilebilmesi için tanım kodlarına ödenek ve kesinti sahaları ilave edildi.
ÜRETİM
ENVANTERE BAK-REZERVSİZ SEÇENEĞİNİN İLAVESİ
Üretim genel parametrelerinde Yarı Mamül Üretim Şekli kısmında 2-Envantere Bak seçeneğinin ismi,
rezervleri dikkate aldığı için 2-Envantere Bak-Rezervli şeklinde değiştirildi. Bu parametre eskisi gibi
çalışıyor. Yeni seçenek olarak 3-Envantere Bak-Rezervsiz eklendi. Yeni seçenek, üretim rezervlerini
dikkate almadan stok bakiyesini hesaplıyor ve Yarı Mamül Emir Fişindeki miktarlar hesaplama işleminde
dikkate alınmıyor.
HURDA MALİYETİNİN HAMMADDE MALİYETİNE GÖRE BELİRLENMESİ
Üretim modülünde, Hurda maliyetinin Hammadde maliyetine göre belirlenmesi sağlandı. Not: Eğer
hurdanın maliyet fiyatı yoksa ilgili hammaddenin maliyetinden alsın şeklinde düzenleme yapıldı.
VERİ AKTARMA
EXCEL’DEN MUHASEBE FİŞİNE TOPLU TRANSFER
Veri Aktarma modülünün “Servis / Excel Dosyasından Fişe Transfer Tanımı” bölümünden yapılan tanım
dosyasına göre, fatura vb. evrakların yer aldığı Excel dosyasındaki satırların, yine Veri Aktarma
modülünün “Aktarma İşlemleri / Excel Dosyasından Aktarım / Muhasebe Fişi Aktarımı” bölümünden
muhasebe fişi olarak programımıza toplu aktarılması sağlandı. Örnek Excel ve tanım dosyaları da
program dosyaları içerisinde yer alıyor. (Muh_Fatornek.xbt ve Muh_Fatornek.xls dosyaları)
5/5
KARTLARA AİT AKTARILACAK KÜMÜLE DEĞERLER GRUBU İLAVESİ
Personel Kart Aktarma seçeneklerine kartlara ait aktarılacak kümüle değerler grubu ilave edildi. Kartlara
ait toplu değerler, işsizlik sigortası primleri ve SGK matrah değerleri seçenekleri eklenerek istenilen toplu
değerlerin aktarılması sağlandı.

Comments are closed.