FATURA:Müstahsil Makbuzu

Müstahsil makbuzu; gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların
bedelini ödediklerinde iki nüsha olarak düzenledikleri, birini imzalayarak satıcı çiftçiye vermeye
ve diğerini ona imzalatarak almaya mecbur oldukları bir belgedir.

Müstahsil Makbuzunda :

a. Makbuzun tarihi,
b. Malı satın alan tüccar veya çiftçinin Soyadı, Adı, Ünvanı ve Adresi.
c. Malı satan çiftçinin Soyadı, Adı, T.C.Kimlik No’su, Adresi, Baba Adı,
Doğum Tarihi, Bağkur No’su (Bağkur No yoksa ve Emekli ise SSK Tahsis
No, yaşlı ise doğum tarihine göre gerekmeyebilir.)
d. Satın alınan malın Cinsi, Miktarı, Bedeli, Stopajı ve Bağkur kesilecekse
bedeli

yer almalıdır.

Programımızda Müstahsil Alım Faturası düzenleyebilmek için yapılması gereken işlemler
şunlardır:

Öncelikle  Sistem Yönetimi bölümünden Ortak Tanımlar / Fiş Tip Tanımlamaları /
Fatura Fiş Tip tanımlamaları bölümüne girilir.

Kullanılmayan herhangi bir fatura tipi Müstahsil Alımları Faturası olarak
değiştirilir.

MÜSTAHSİL ALIMLARI İÇİN CARİ KART TANIMI

Ana Sayfa
• Cari Kodu, Unvan ve Adres Bilgileri girilir.
• Kullanılmayan herhangi bir özel kod Müstahsil müşteri olduğu belirtilir.

Ek Bilgiler
• “Kesilecek Bağkur Oranı” Ek Bilgiler / Ödeme bilgileri bölümündeki İskonto Oranına 1
yazılır (Bağkur Mal toplamının % 1‘i olduğu için) Bağkur kesintisi aşağıdaki maddelere
göre uygulanır.

Müstahsil makbuzunda dikkat edilmesi gereken Bağkur kesintisinin yapılıp yapılmayacağıdır.

a- Satıcı Bağkur ödemesini düzenli yapıyor ve Bağkur’a borcu yoksa (Borcu yok
belgesi isteniyor).Bağkur kesintisi yapılmaz ve iskonto oranı boş bırakılır.
b- Herhangi bir kurumdan emekli veya yaş sınırı üzerinde ise Bağkur kesintisi
yapılmaz ve iskonto oranı boş bırakılır
c- Bağkurlu ve Bağkura borcu var ise Bağkur kesintisi yapılır ve İskonto oranına (1)
yazılır.
d- Satıcı Bağkur, SGK, emekli ya da yaş sınırında değilse Bağkur kesintisi yapılır ve
İskonto oranına (1) yazılır

Teşvik alınıyorsa Açıklama 1, 2, 3, 4 ve Banka Hesap No sahaları, İl ve İlçe Tarım müdürlüğüne
Teşvik listesi verilecekse doldurulur aksi takdirde doldurulmaya gerek yoktur.

Süt Müstahsilleri için sütte teşvik varsa doldurulması zorunlu sahalar şunlardır :

• “Çiftçi Belgesi Tarihi” Ek Bilgilerdeki “Açıklama-1” Alanına
• “Çiftçi Belgesi No” Ek Bilgilerdeki “Açıklama-2” Alanına
• “Hayvan Sayısı” Ek Bilgilerdeki “Açıklama-3” Alanına
• “Teşvik Oranı” Ek Bilgilerdeki “Açıklama-4” Alanına

Bağlantılar
• “Banka Hesap No“ Karttaki “Banka Hesap Bilgileri” Gridindeki
“Hesap Kodu” Alanına

KİMLİK BİLGİLERİ
• “Baba Adı” Kimlik bilgileri bölümünde Baba Adı alanına
• “Doğum Yeri” Kimlik bilgileri bölümünde Doğum Yeri alanına
• “Doğum Tarihi” Kimlik bilgileri bölümünde Doğum Tarihi alanına
• “TC Kimlik No” Kimlik bilgileri bölümünde TC Kimlik no alanına
• “Bağkur No” Kimlik bilgileri bölümünde “Bağkur No” Alanına

MÜSTAHSİL MAKBUZU KAYDI İÇİN FATURA II MODÜLÜNDE YAPILMASI
GEREKEN İŞLEMLER

Fatura II modülü  Servis / Sabit Tanımlar / İndirim Masraf Saha Başlıkları / Genel
İndirim Saha Başlıklarına girilir.

Genel İndirim Saha Başlıkları Ekranı

Muhtelif İlave / İskonto Başlık Tanımları
Saha Başlık-1 : Bağkur Yazılır. Diğer Sahalar Boş Bırakılır. (Kesinlikle Saha Başlık 1
Bağkur Olmalıdır.)
Saha Başlık-2 : Stopaj Yazılır
İşlem Formüle : FISF38 /100*2 (FISF38 = Fiş Mal/Hizmet Toplamı)
İşlem Koşula : FISG00==5 ( 5 = Fiş Tip No, hangi Fatura Fiş Tipi için uygulanacak ise o
Fatura Fiş Tipinin Numarası Yazılır.)

Muhtelif İlave / İskonto Başlık Tanımları

MÜSTAHSİL MAKBUZU GİRİŞİ

Fatura Modülünün Servis / Sabit Tanımlar / Fiş Tip Tanımlamaları’na girilir ve kayıt edilir.

Müstahsil Kesintilerinin (Bağkur, Stopaj vb.) otomatik uygulanabilmesi için her kullanıcının
Fatura Modülünün Servis / Sabit Tanımlar / Parametrelerdeki Otomatik Formül Uygula
parametresi işaretlenir ve Müstahsilde KDV olmadığı için Ekran 5’te görüldüğü gibi KDV
Kısım no kaldırılır.

Fatura Kullanıcı Parametreleri Ekranı

MÜSTAHSİL MAKBUZU DÜZENLEMESİ

Fatura / Yeni Fatura / Müstahsil Alım Faturasına girilir.

Fatura Fiş Tip Seçim Ekranı
Aşağıdaki özellikleri taşıyan satıcıdan süt alım müstahsil makbuzu örneğini görelim :

-Satıcı Bağkur ödemesini düzenli yapıyor ve Bağkur’a borcu yoksa (Borcu yok belgesi isteniyor).
Bağkur kesintisi yapılmayacağından iskonto oranı boş bırakılır.
-Herhangi bir kurumdan emekli veya yaş sınırı üzerinde ise Bağkur kesilmez iskonto oranı boş
bırakılır ve Ekran 7’de görüldüğü gibi Bağkur kesintisi yapılmadan müstahsil alım makbuzu girişi
yapılır. Sadece STOPAJ kesintisi uygulanır. Mal toplamından % 2 kesinti sağlanır.

Müstahsil Faturası Giriş Ekranı

Aşağıdaki özellikleri taşıyan satıcıdan süt alım müstahsil makbuzu örneğini görelim :

-Bağkur’a borcu var ise Bağkur kesilir. İskonto oranı (1) ‘i Cari kart İskonto oranından alır.
-Satıcı Bağkur’a ve SGK’ya borçlu değil ve yaş sınırında da değilse Bağkur kesilir. İskonto oranı
(1) ‘i Cari kart İskonto oranından alır. Ekran 8’de görüldüğü gibi Bağkur kesintisi yapılan
müstahsil alım makbuzu girişi yapılır. Bağkur için % 1 ve STOPAJ için % 2 kesilir.
Kesintiler Mal toplamından alınır.

Müstahsil Faturası Giriş Ekranı

Bu işlemlerden sonra Girilmiş olan müstahsil makbuzları ile ilgili raporlar
- Fatura / Raporlar / Müstahsil Makbuz Raporları / Müstahsil Alımları Listesinden müstahsil alım
listesini
- Fatura / Raporlar / Müstahsil Makbuz Raporları / Tevkifat Bildiriminden de Bağkur kesintisi
yapılanların listesini almak için F8 parametrelerden fiş tipi müstahsil olan seçilip Ekran 9’daki
gibi kaydedilir.

F8-Parametreler Ekranı

Listeleme aralıklarında hangi ayın raporu alınacaksa tarih kıstası Ekran 10’daki gibi belirtilir.

Bağkur Çiftçi Primleri Tevkifat Bildirim Listesi Ekranı

Muhtelif Parametreler sekmesine girilir  Tevkifat Sorumlusuna İlişkin Bilgiler
doldurularak rapor alınır.

Bağkur Çiftçi Primleri Tevkifat Bildirim Listesi Ekranı

Süt TEŞVİK uygulaması var ise ;

- Fatura / Raporlar / Müstahsil Makbuz Raporları / Teşvik Bildirimi raporuna girilerek
parametrelerden Müstahsil fiş tipi seçilir. Listeleme aralıklarında caride belirtilmiş olan özel kod, hangi ayın raporu alınacaksa Tarih ve Teşvik uygulanan stok belirtilir.

NOT: Teşvik oranı Cari Kart AÇIKLAMA-4’te tanımlanır.

Teşvik Bildirim Listesi Ekranı

Buğday alımı için düzenlenen Mustahsil ; Süt müstahsil alım işlemleriyle aynıdır. Tek fark her
buğday alımında BORSADAN tescil ettirilir BORSA TESCİL evrağı ile birlikte getirilir. Müstahsil
alımı sırasında (B.İŞLEM NO) sahasına borsa tescil numarası yazılır.
Müstahsil makbuz dökümünde ve Müstahsil alımlar listesinde BORSA Tescil No’sunun
dökümde gözükmesi gerekmektedir.

Comments are closed.