İŞLETME DEFTERİ:Yıllık Gelir Vergi Beyannamesi Hazırlanması

• ETASQLSYS’de Ortak Tanımlar/Vergi Tanımları/Gelir Vergi Dilimleri’nde 2009 yılı
değerleri “Tip:Kurumlar” olarak kayıt edilmelidir.

• Programa girerken Đşyeri Şube kodu seçilmelidir.

• 2008 ve 2009 bilgileri farklı şirkette tutuldu ise Bilanço/Gelir Tablosu geçmiş yıl
değerlerinin gelmesi için “Muhasebe ve Muhasebe 4 Genel parametleri”nde “geçmiş yıl
bilgilerinin alınacağı şirket kodu” seçilmeli ve parametreler işaretlenmelidir.

• Muhasebe modülünde Bilanço/Gelir tablosu ve dipnotlar (Cari dönem ve Önceki dönem)
kayıtlı olmalıdır. Bilanço geçmiş yıl değerleri beyannameye xml dosyasına açılış fişinden
değil kayıtlı dosyadan çekilir.

• Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Sabit tanımlar’ daki Genel Tanımlar
sayfasında bulunan Beyanname dönem başı ve dönem sonu tarihleri (01/01/2009-
31/12/2009) olmalı, Gelir Vergisi Parametreleri sayfasındaki beyanname yılı 2009
olmalıdır.

• Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Sabit tanımlar’daki Genel Tanımlar
sayfasında Kazancın tespit yöntemi: 1 Bilanço tipi: 3 olmalıdır.

• Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Ortaklara Ait Bilgiler bölümü
doldurulmalıdır. (Soyadı-Ünvanı mutlaka doldurulmalı)

• Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Gelir Beyannamesi/Eki- Gelir
Vergisi Beyannamesi bölümünde ilgili değerler girilmelidir.

• Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Gelir Beyannamesi/Eki- Gelir Ver.
Beyannamesi Eki Tablo-2 Ticari Kazançlara Đlişkin Bildirim’de “Teş.Veya Or.Ünvanı” na
“Ortaklara Ait Bilgiler’e yazılan aynı “Soyadı-Ünvanı” yazılmalı ve

3 Mart 2010
Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Muhasebe IV,
Đşletme • Bdp programı 01/03/2009’da yapılan değişiklikle, ”Kar/Zarar” değerlerini Ticari Kazanç,
Serbest Meslek Kazancı, Zirai Kazanç, Basit Usul Kazancı, Ücretlere Đlişkin Bildirim v.b.
tablolarına yazıldığı zaman çekmektedir, programımızda da Kar/Zarar değerleri bu
tablolara girilmelidir.

Örn; Gelir vergisi beyannamesi ekinde ki Tablo-2 Ticari Kazançlara Đlişkin Bildirim’de
Faaliyet Konusu, Pay Oranı, Kar/Zarar bilgileri girilmelidir.

• XML hazırlama işlemi Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Gelir Beyannamesi/Eki-Gelir
Ver./ Eki E- Beyanname bölümünde “F5-Xml Hazırlanması” Versiyon: GELIR_8 olarak
yapılmalıdır.

• Đşletme defteri modülünde işletme hesap özeti kayıt edilir. Gelir Vergi Beyannamesi
Eki’ndeki Tablo-5 sayfasında “F7-Değer Oluştur” ile kayıtlı işletme hesap özeti ilgili
sahalara otomatik getirilir.

• Maliye’nin BDP programında Eta’dan oluşturulan xml çağırılıp, Ekler bölümünde Ayrıntılı
Bilanço ve Gelir tablosunda “Teşebbüs veya Ortaklığın Ünvanı” seçilmelidir. (Alttaki
resime bakınız)

• Programımızdan oluşturulan xml Bdp programından kayıt edilip, Bdp programından
paketlenmelidir.

Comments are closed.