MUHASEBEIV:İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ

“İndirilecek KDV Listesi” raporu özellikle ihraç kayıtlı mal satan, ihracat yapan, yatırım teşvikli
mal teslim eden, uluslararası nakliyat yapan, deniz taşımacılığı yapan, gemilere mal teslimi
yapan kullanıcılarımız gibi Tam KDV İstisnası kapsamına giren işlemleri yapan firmalar
tarafından kullanılmaktadır. Firmaların Maliye Bakanlığı’na vermek üzere hazırladığı bu rapor,
programlarımız tarafından Maliye’nin istediği gibi xls formatında hazırlanmaktadır.

İndirilecek KDV listesi, Fatura veya Muhasebe modüllerimizden girilen kayıtlar kullanılarak,
Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Excel formatına uygun olarak Muhasebe IV
modülümüzden alınabilir.

İndirilecek KDV Listesi, hangi modülümüz kullanılarak oluşturulacak ise ilgili modül
tanımlamaları, Ekran 1’de görüldüğü gibi Muhasebe IV/Beyannameler/İndirilecek KDV
Listesi/İndirilecek KDV Listesi tanımı bölümünden yapılmalıdır.MUHIV-IN-KDV

Ekran 1 : İndirilecek KDV Listesi Giriş ekranı

İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ TANIMI

MUHIV-IN-KDV2

 

Ekran 2 : İndirilecek KDV Listesi Tanımları ekranı

Dönem Başı/Dönem Sonu: Faturaları Kullanarak ve Muhasebe fişlerini kullanarak döküm
ekranlarında, default olarak hangi tarih aralığı gelmesi istenirse ilgili tarih aralığı doldurulur.
(1 ay süreden fazla bir aralıkta verilebilir. Örn; 01/03/2010-30/04/2010)

Şablon Dosya Tam Adı/Bulunduğu Bölüm: Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Şablon
Excel dosyasının bulunduğu bölümü belirten yol adı yazılmalıdır. İlgili Excel dosyası mutlaka bu
belirtilen adreste bulunmalıdır.

Not: Şablon Excel dosyasında herhangi bir şekilde düzenleme, değişiklik, ekleme
yapılmamalıdır, düzenleme, değişiklik, ekleme yapılması durumunda programımızdan
İndirilecek KDV listesi oluşturmada sorun oluşacaktır.

Oluşacak Excel dosyaları bölümü: Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Excel dosyasına
uygun olarak hazırlanan Excel dosyasının oluşturulacağı bölümü belirten yol adı yazılmalıdır.

Evrak No Pozisyonu: Fatura modülü kullanılarak İndirilecek KDV listesi oluşturuluyorsa,
fatura girişi sırasında evrak numarası için hangi saha kullanılmış ise seçilmelidir.
1-Fatura No
2-B.İşlem No
3-Evrak No

GGB Tescil No’su Açıklama No: Fatura modülü kullanılarak İndirilecek KDV listesi
oluşturuluyorsa, Gümrük Giriş Beyannamesi Tescil numarası, istenirse Fatura/Ek bilgiler
sayfasındaki Açıklama1, Açıklama2, Açıklama3 sahalarına yazılabilir. Seçime göre yazılan tescil
numarası bilgisi İndirilecek KDV Listesinde uygun bölüme getirilir.

Cinsi: Muhasebe modülü kullanılarak İndirilecek KDV listesi oluşturuluyorsa, muhasebe fişinde
alınan mal/hizmetin Cinsi’ nin girilebileceği sütun seçilmelidir.
1-Açıklama 1
2-Açıklama 2
3-Açıklama 3
Kolon Adı: Muhasebe modülü kullanılarak İndirilecek KDV listesi oluşturuluyorsa, muhasebe
fişinde alınan mal/hizmetin Cinsi’nin girilebileceği sütunun başlık adının değiştirileceği
bölümdür.
Örneğin Cinsi: 2-Açıklama 2 seçilmişse Kolon adı sahasına CİNSİ yazılırsa muhasebe fişinde
Açıklama 2 yerine CİNSİ başlığı görülür.

Birim: Muhasebe modülü kullanılarak İndirilecek KDV listesi oluşturuluyorsa, muhasebe fişinde
alınan mal/hizmetin Birim’inin girilebileceği sütun seçilmelidir.
1-Açıklama 1
2-Açıklama 2
3-Açıklama 3

Kolon Adı: Muhasebe modülü kullanılarak İndirilecek KDV listesi oluşturuluyorsa, muhasebe
fişinde alınan mal/hizmetin Birim’inin girilebileceği sütunun başlık adının değiştirileceği
bölümdür.
Örneğin Cinsi: 3-Açıklama 3 seçilmişse Kolon adı sahasına BİRİM yazılırsa muhasebe fişinde
Açıklama 3 yerine BİRİM başlığı görülür.

İnd.KDV Özel Kodu: Muhasebe modülü kullanılarak İndirilecek KDV listesi oluşturuluyorsa,
muhasebe fişinde Matrah ve İnd.KDV hareket satırlarındaki Özel Kod sahasında kullanılacak
kod buraya belirtilmelidir. Bu bölüme yazılan Özel Kod ‘a göre Muhasebe modülünden
İndirilecek KDV listesi oluşturulur. Fişte Özel kod sahasında ** (yıldız yıldız) Enter yapılırsa
İnd.KDV Özel Kodu otomatik olarak getirilir.

Not:Bu tanım bölümünde herhangi bir değişiklik yapılmasa bile F2-Kayıt ile kaydedilmelidir.

FATURA MODÜLÜNDEN İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ HAZIRLAMA

Fatura modülünden Ekran 3’te görüldüğü gibi İndirilecek KDV Listesi hazırlarken,
Etasqlsys/Ortak Tanımlar/Fiş Tip Tanımları/Fatura Fiş Tip Tanımları’nda İşlem Tipi: 1-
Alış/Giriş olan fatura tipleri kullanılmaktadır.

MUHIV-IN-KDV3

 

Ekran 3 : Fatura Fiş Tip Tanımlamaları ekranı

Ekran 4’te görülen Stok kartlarındaki Birim bilgileri bölümünde Birim bilgisi girilmelidir.

MUHIV-IN-KDV4

 

Ekran 4 : Stok Kartı ekranı

Ekran 5’te görülen Cari Kartlar’da Ünvanı, Vergi Hesap No, T.C Kimlik Numarası (varsa) bilgileri
girilmiş olmalıdır.

MUHIV-IN-KDV5

 

Ekran 5 : Cari Kartı ekranı

Fatura işlerken;
• Cari Ünvanı,
• Stok Cinsi,
• Stok Birimi,
• Tutar,
• KDV Oranı (farklı KDV oranları varsa),
• GGB tescil numarası varsa Ek Bilgiler sayfasında Açıklama 1-2-3 (parametreye göre)
• Evrak no (parametreye göre),
sahaları doldurulmalıdır.

Not: İndirilecek KDV Listesine, girilen faturanın seri/sıra numarasının doğru bir şekilde
gelebilmesi için, faturada Evrak numarası sahasında faturanın seri numarasından sonra
- “tire” , / “bölü”, . “nokta”, * “yıldız”, _ “alt çizgi” , + “artı” işareti veya boşluk verilip
sonra sıra numarası girilmelidir.

Evrak no örnek giriş şekilleri; ABC-123457, ABC*123457, ABC.123457, ABC/123457,
ABC_123457, ABC+123457 , ABC 123457 gibi.

MUHIV-IN-KDV6

 

Ekran 6 : İndirilecek KDV ekranı

Faturada gerekli bilgiler Ekran 6’da görüldüğü gibi girildikten sonra, Muhasebe
IV/Beyannameler/İndirilecek KDV Listesi/Faturaları Kullanarak Döküm sayfasında F7-Excel
Tablo ile İndirilecek KDV listesi tanımlarında belirtilen klasöre Maliye Bakanlığı’nın istediği
formatta Excel dosyası oluşturulur.

Excel dosya ismi tanım sayfasında belirtilen klasörde, içinde şirket kodu, yıl ve ay bilgisi
içerecek şekilde otomatik oluşturulur.

Örneğin;
C:\EtaV8SQL\XlsTemp\INDKDV_201005_indKDVlis.xls
INDKDV : Şirket Kodu
2010 : Hazırlanan Excel dosyasının yılı (2010)
05 : Hazırlanan Excel dosyasının ay’ı (05-Mayıs)

MUHIV-IN-KDV7

 

Ekran 7 : İndirilecek KDV Listesi ekranı

Not: İhracatına Aracılık Edilen Firmanın Vergi Kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası
oluşturulan Excel dosyasına girilerek manuel yazılmalıdır.

FATURA MODÜLÜ VERİLERİNDEN OLUŞAN ÖRNEK İNDİRİLECEK KDV
LİSTESİ

MUHIV-IN-KDV8

MUHASEBE MODÜLÜNDEN İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ HAZIRLAMA

Muhasebe modülümüzde fiş girmeden önce Muhasebe IV modülünde aşağıdaki düzenlemeler
yapılmalıdır.

• Mal/Hizmet alışlarında tek KDV oranı varsa, Muhasebe IV modülü/Beyannameler/KDV
Beyannamesi/KDV1 Beyannamesi Tanımı/Diğer Hesaplar bölümündeki İndirilecek KDV
Hesaplama şekli parametresi Ekran 8’de görüldüğü gibi “ H “ yapılmalı ve yine bu
sayfadaki “İndirim Hakkı Tanınan İşlemlere İlişkin KDV hesabı” dolu olmalıdır. (191 Ana
hesap veya 191 01 gibi tek bir alt hesap varsa da yine ana hesap yazılabilir.)

MUHIV-IN-KDV9

Ekran 8 : Diğer Hesaplar ekranında İndirilecek KDV Hesaplama şekli
parametresinin işaretlenmesi

• Mal/Hizmet alışlarında birden fazla KDV oranı var ise, Muhasebe IV
modülü/Beyannameler/KDV Beyannamesi/KDV1 Beyannamesi Tanımı/Diğer
Hesaplar bölümündeki İndirilecek KDV Hesaplama şekli parametresi “ T “ yapılmalı
ve MuhasebeIV/Beyannameler/KDV Beyannamesi/KDV1 Beyannamesi Tanımı/KDV
Hesapları/Alış KDV Hesapları’ ndaki KDV oranları ve Alış KDV hesapları Ekran 9’da
görüldüğü gibi girilmiş olmalıdır.

MUHIV-IN-KDV-10

Ekran 9 : Alış KDV Hesaplarının Belirlenmesi ekranıMuhasebe fişi işlerken temel sahalara ek olarak Ekran 10’da görülen;

• Ba/Bs Kodu (parametreye göre),
• Miktar,
• Cinsi (parametreye göre),
• Birim (parametreye göre),
• Özel kod,
• Evrak no,
sahaları açık olmalı ve doldurulmalıdır.

MUHIV-IN-KDV-11

 

Ekran 10 : Mahsup Saha Pozisyon Tanımları
ekranı

Muhasebe fişinde;

• Satıcı ünvanı, Vergi No, T.C.Kimlik No bilgileri Ba/Bs kodu ‘ndan çekildiği için mutlaka
Ba/Bs kodu doldurulmalıdır.
• Evrak tarihi sahası açık ise Excel dosyası bu sütundaki tarihe göre oluşturulur. Kapalı ise
de muhasebe fiş tarihi baz alınır.
• Evrak no sahası seri ve sıra no’lu şekilde girilmelidir.
İndirilecek KDV Listesine, girilen faturanın seri/sıra numarasının doğru bir şekilde
gelebilmesi için, Evrak numarası sahasında faturanın seri numarasından sonra – “tire”, /
“bölü”, . “nokta”, * “yıldız”, _ “alt tire”, + “artı” işareti veya boşluk verilip sonra sıra
numarası girilmelidir.
Evrak no örnek giriş şekilleri; ABC-123457, ABC*123457, ABC.123457, ABC/123457,
ABC_123457, ABC+123457 , ABC 123457 , gibi.
• Mal/Hizmet alım matrahı satırlarındaki ve 191-İndirilecek KDV tutarı satırlarındaki Özel
Kod sahasına belirtilen İnd.KDV Özel Kodu girilmelidir. (Muhasebe
IV/Beyannameler/İndirilecek KDV Listesi/İndirilecek KDV Listesi tanımında yazılan)
Özel kod sahasında ** (yıldız yıldız) Enter yapılırsa İnd.KDV Özel Kodu otomatik olarak
getirilir.
• Mal/Hizmet alım satırlarındaki Miktar sahasında, alınan Mal/Hizmetin miktarı yazılmalıdır.
• Mal/Hizmet alım satırlarındaki Cinsi (parametreye göre) sahasında, alınan Mal/Hizmetin
cinsi yazılmalıdır.
(Bu satırdaki kutucuğu Alt + Enter tuşları ile açabilir, genel ve şirkete özel olarak bilgi
kaydedebilir, Mal/Hizmet Cinsi bilgilerini hızlı bir şekilde girebilirsiniz)

• Mal/Hizmet alım satırlarındaki Birimi (parametreye göre) sahasında, alınan Mal/Hizmetin
birimi yazılmalıdır.
(Bu satırdaki kutucuğu Alt + Enter tuşları ile açabilir, genel ve şirkete özel olarak bilgi
kaydedebilir, Mal/Hizmet Birim bilgilerini hızlı bir şekilde girebilirsiniz)

Not: GGB tescil numarası ve İhracatına Aracılık Edilen Firmanın Vergi Kimlik
Numarası/TC Kimlik Numarası oluşturulan Excel dosyasına girilerek manuel
yazılmalıdır.

MUHIV-IN-KDV-12

Ekran 11 : Mahsup ekranı

Not: İndirilecek KDV (191 veya 191 alt hesap) hesaplarının bulunduğu satırdaki Özel kod
sahasına, İnd KDV Özel kodu yazılmaz ise oluşturulacak Excel dosyasında KDV tutarı gelmez,
bu yüzden bu sahanın boş geçilmemesi gerekmektedir.

Muhasebede gerekli bilgiler girildikten sonra, Muhasebe IV/Beyannameler/İndirilecek KDV
Listesi/Muhasebe Fişlerini Kullanarak Döküm sayfasında F7-Excel Tablo ile İndirilecek KDV
listesi tanımlarında belirtilen klasöre Maliye Bakanlığı’ nın istediği formatta Excel dosyası
oluşturulur.

Excel dosya ismi tanım sayfasında belirtilen klasörde, içinde şirket kodu, yıl ve ay bilgisi
içerecek şekilde Ekran 12’de görüldüğü gibi otomatik oluşturulur.

Örneğin;
C:\EtaV8SQL\XlsTemp\INDKDV_201005_indKDVlis.xls
INDKDV : Şirket Kodu
2010 : Hazırlanan Excel dosyasının yılı (2010)
05 : Hazırlanan Excel dosyasının ay’ı (05-Mayıs)

MUHIV-IN-KDV-13

Ekran 12 : Excel Dosya İsmi Tanım Sayfası ekranı

MUHIV-IN-KDV-14

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.