TRANSFER:ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile HUGIN POS CİHAZI ARASINDA VERİ TRANSFERİ

Süpermarket, benzin istasyonu, market ve çeşitli sektörlerde perakende satış yapan
mağaza/market gibi işletmelerde kullanılan Hugin-Pos cihazı ile ETA programları arasında veri
alışverişi yapılabilir. Bu sayede stok takibi, muhasebe işlemlerini ve tahsilat işlemlerini ETA
programları üzerinden takip edilebilir. Bu işlemler ETA:Transfer modülü içerisinde bulunan Pos
Bağlantısı bölümünden yapılır.
Hugin Pos ile veri alışverişi için herhangi bir ara programa ihtiyaç yoktur. Hugin Pos cihazının
temel tanımlamaları Hugin Ofis programı ile yapılabilir. Bu tanımlar logo tanımları, kdv kısım
tanımları, kredi kartı tanımları şeklinde özetlenebilir.

Yapılabilecek işlemler
· ETA’da oluşturulan stok kartları aktarabilir.
· Gün içerisinde fiyatı değişen ürünler aktarılabilir.
· Gün içerisinde tanımlanan yeni stok kartları aktarılabilir.
· Pos cihazında oluşan günlük satışlar ETA:Fatura modülüne fatura olarak aktarılabilir ve
istenirse transfer sırasında muhasebe fişlerinin oluşturulması sağlanabilir.
· Hugin Pos’ta yapılan satışların tahsilat bilgileri yani nakit ve kredi kartı tahsilatları Kasa
ve Banka modülleri aracılığı ile takip edilebilir.
Yapılacak İşlemler
1. KDV Kısım Numaralarının Ayarlanması
Programdaki KDV kısım numaraları, Hugin Pos cihazındaki KDV Departman numaralarına göre
ayarlanmalıdır. Bu işlem için Sistem Yönetimi bölümünde Ortak Tanımlar / Vergi Tanımları /
Stok KDV Kısım tanımları bölümüne Ekran 1’de görüldüğü gibi girilir.

TR-HUGO-1

 

Ekran 1 : Ortak Tanımlar Ekranı
KDV kısım numaraları Pos cihazındaki KDV departman numaralarına göre tanımlandıktan sonra
F2-Kaydet butonu ile bu bölüm kayıt edilir. Aşağıda Ekran 2 ve 3’te Hugin Pos ve ETA’daki
KDV tanımları görülüyor.
Hugin Pos Programından Görülen KDV Kısım Tanımları

TR-HUGO-2

 

Ekran 2 : Hugin KDV Kısım Tanımları Ekranı

Sistem Yönetiminden Tanımlanan KDV Kısım Tanımları
TR-HUGO-3

Ekran 3 : ETA KDV Kısım Tanımları Ekranı

2. Stok Kartlarının Tanımlanması
a. Barkodlu ürünler için stok kartlarının tanımlanması
· Stok kodu ve cinsi tanımlanır. Stok kodu altı karakter ve nümerik olmalıdır.
· Fiyat bilgileri bölümünden satış fiyatı tanımlanır.
· Birim bilgisi Ekran 4’te görüldüğü gibi tanımlanır.

TR-HUGO-4

Ekran 4 : Stok Kartı Tanımlama Ekranı

· Stok kartı Ek bilgiler sayfasında KDV Kısım No Ekran 5’te görüldüğü gibi tanımlanır.
(Daha önce Sistem Yönetiminden tanımlanmış olan KDV kısım numaraları seçilir.)

TR-HUGO-5

Ekran 5 : Ek Bilgiler Ekranı
· Stok kartı Bağlantılar sayfasında, muhasebe ile entegre çalışılacak ise entegrasyon
tanımı yapılır.
· Barkod kodları sahasına ürünün barkod bilgileri Ekran 6’da görüldüğü gibi girilir.

TR-HUGO-6

Ekran 6 : Bağlantılar Ekranı

b. Tartılı ürünler için stok kartlarının tanımlanması
· Stok kodu 6 karakter ve nümerik olarak tanımlanır.
· Özel Kod 2’ye E değeri Ekran 7’de görüldüğü gibi yazılır. (Bu stok kartının tartılı ürün
olduğunun belirtilmesi için.)

TR-HUGO-7

Ekran 7 : Stok Kartı Tanımlama Ekranı
· Ekran 8’de görülen Bağlantılar sekmesinden barkod kodu 7 karakter girilmelidir. 27-28-
29 gibi tartılı olduğunu belirten değerlerle başlar. Sonraki beş karakter tartılı ürünün
kodudur.
TR-HUGO-8

Ekran 8 : Bağlantılar Ekranı
3. Stok Kartlarının Hugin Pos’a Transferi
Transfer modülü Pos Bağlantısı / Stok Kart Transferi bölümüne Ekran 9’da görüldüğü gibi
girilir.
yıl-ver-beyan1

Ekran 9 : Dosya Transferi Ekranı
Ekran 10’da görülen bu bölüme girildikten sonra;

Pos Tipi                          : 5-Hugin Pos seçilir.

Fiyat No                         : Pos’a aktarılacak fiyat bilgisinin numarası seçilir.

Depo Kodu                     : Boş bırakılır.
Barkod No                     : Hugin Pos’a aktarılacak barkod sıra numarası yazılır.
Kasa Sayısı                   : Mağazadaki kasa sayısı yazılır.
Set Tipi                         : 2-WINDOWS seçilir.
Transfer dosya adı         : Stok ürün dosyasının yolu ve adı yazılır.
Mesaj dosya oluş. Dizin : Mesaj dosyasının yolu yazılır.
Dosya adı                     : Mesaj dosyasının adı yazılır.

TR-HUGO-11

Ekran 10 : Stok Kartlarının POS Dosyasına Transfer İşlemi Ekranı
Tanımlamalar yapıldıktan sonra F2-İşlem butonu ile stok kartlarının aktarımı gerçekleştirilir.
Ekran 11’de ETA’dan stok kartları aktarıldıktan sonra Hugin Ofis programında stok kartları
görülüyor.
Hugin Ofis Programında ETA’dan Aktarılan Stok Kartlarının Görünümü

TR-HUGO-12

Ekran 11 : ETA’dan Aktarılan Stok kartları Ekranı

4. Hugin Pos’ta oluşan günlük satışların ETA’ya transferi
Pos cihazından yapılan satışlar Transfer modülünde Pos Bağlantısı / Fatura Transferi
bölümünden ETA’ya aktarılır. Aktarım sırasında bu bölümde aşağıdaki anlatılan ve Ekran 12
ve 13’te görülen parametreler seçilir.
Sayfa 1’deki Parametreler

TR-HUGO-13

Ekran 12 : Sayfa 1 Parametreleri Ekranı
Mükerrer Fatura Kontrolü: Bu parametre aynı fatura ve fiş nolu hareketin ikinci kez
aktarılıp aktarılmayacağını kontrol eder.
Muhasebe Bağlantısı: Transfer edilen günlük satışların muhasebeye aktarılacağı bu
parametre ile belirlenir.

Muh. Satırlarını Birleştir: Bu parametre muhasebeye fiş oluşturulurken hesap kodu aynı
olan satırların birleşip birleşmeyeceğini belirler.
Kdv Dahil: Kdv dahil veya hariç olduğu bu parametre ile belirlenir.
Kasa Bağlantısı: Kasa bağlantısı yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir.
Tahsilat Bilgilerini İşle : Bu parametre işaretlenir ise kapalı faturalara ait bilgiler, Sayfa
-2 de belirlenen tahsilat detaylarına göre kasa ve banka modüllerine işlenir. Nakit satışlar
kasa modülüne aktarılır. Kredi kartı ile yapılan satışlar ise banka modülüne aktarılır.
Pos Tipi: 5-HuginPos seçilir
Transfer Dosya Adı: Hugin Posta oluşan günlük hareket dosyasının yolu ve adı belirtilir.
Örnekte ; C:\POSGENEL\HR230311.001 şeklinde

Sayfa 2’deki Parametreler
TR-HUGO-14

Ekran 13 : Sayfa 2 Parametreleri Ekranı

Oluşturulacak Fiş Bilgileri
Fatura Fiş Tipi : İşlenecek fatura fiş tipi seçilir
Depo Kodu : Hareketlerin işleneceği depo seçilir.
Satıcı/Plasiyer Kodu : Fişlere islenecek satıcı kodu seçilir.
İşyeri Kodu : İşyeri kodu var ise yazılır.
Masraf Merkezi Kodu : Masraf merkezi var ise yazılır.
Fiş Ö.K.1 : Fişlere yazılacak özel kod belirtilir.
Fiş Ö.K.2 : Fişlere yazılacak özel kod belirtilir.
Fiş Ö.K.3 : Fişlere yazılacak özel kod belirtilir.
Kasa Bil.Açk.Aktar. :Kasiyer numarasını fiş açıklamalarından hangi açıklamaya
işlenecekse seçilir.

Oluşturulacak Muhasebe Fiş Bilgileri
Fiş Ö.K.1 : Muhasebe fişlerine yazılacak özel kod belirtilir.
Fiş Ö.K.2 : Muhasebe fişlerine yazılacak özel kod belirtilir.
Fiş Ö.K.3 : Muhasebe fişlerine yazılacak özel kod belirtilir.
Oluşturulacak Kasa Fiş Bilgileri Tahsilat Detayı Yoksa
Eğer Sayfa 1’de bulunan Tahsilat Bilgilerini İşle parametresi işaretli değil ve Kasa
Bağlantısı parametresi işaretli ise bu bölümde oluşturulacak kasa fişinde kullanılacak
kasa kodu bilgisi belirtilir.

Tahsilat Bilgileri
Pos cihazında yapılan satışlara istinaden yapılan nakit, kredi kartı, yemek fişleri gibi
tahsilatların kasa ve banka modüllerine aktarılabilmesi için bu bölümdeki bilgiler
tanımlanır.
Pos Ödeme Tipi : Posun oluşturduğu hareket dosyasındaki ödeme tipi yazılır. NAK ve
KRD şeklinde. Nakit ve Kredi kartı tahsilatını ifade eder.
Pos Ödeme Kredi Tuş Numarası: Posun oluşturduğu hareket dosyasındaki ödeme tuş
numarası yazılır. Yapılan kredi kartı tahsilatının türüne göre pos cihazında tanımlanan
numara bu bölüme yazılır. Ekran 14’te Hugin Ofis programından tanımlanan kredi kartı
bilgileri görülüyor. Ekran 13’te görüldüğü gibi Word için belirlenen 3 değeri bu bölüme
tanımlanmış.
TR-HUGO-15

Ekran 14 : Hugin Kredi Kartı Bilgileri Ekranı

Tahsilat Ödeme No: Şirket bilgileri /Kart tanımları /Ödeme tip tanımlarındaki tiplerin sıra
numaraları, pos cihazından gelen tahsilat tiplerine göre bu bölüme tanımlanır. Örneğin
Ekran 15’te işaretlenen nakit ve kredi kartı kodunun sıra numarası bu bölümde karşılık
gelen yerlere tanımlanır. NAK için 1, KRD için 6 şeklinde.

TR-HUGO-16

Ekran 15 : Ödeme Tip Tanımları Ekranı
Tahsilat Kart Tipi : Nakit ise kasa, kredi kartı ise banka kartı seçilir.
Tahsilat Kart Kodu: Nakit ise kasa, kredi kartı ise banka kart kodu seçilir.
Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra F2-İşlem butonu ile Hugin Pos cihazında yapılan
satışlar ETA’ya aktarılır.

 

 

 

 

Comments are closed.